Info fiscal – August 2022

8 sept. 2022
Vizualizari: 375

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 787/9 august 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.788/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art.366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Modificările aduse Anexei la OMFP nr. 3.004/2017 se referă la competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați).

Se stabilesc următoarele:

– termenul în care Autoritatea Vamală Română (AVR) transmite dosarul contestației la Ministerul Finanțelor (MF);

– redirecționarea contestației în care aceasta este depusă direct la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific;

– direcțiile de specialitate din cadrul MF și ANAF vor răspunde cu celeritate atunci când li se solicită punctul de vedere cu privire la contestație.

M. Of. nr. 795/11 august 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.779/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.

Comentarii

Ordinul se referă la scutirea de TVA pentru livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în Romania către forțele armate ale altor state membre și pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în situațiile în care forțele armate participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

Se actualizează modelele de certificate de scutire de TVA prevăzute la Anexele 1 și 4 la norme, ca urmare a modificărilor aduse Anexei II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/432 al Consiliului din 15 martie 2022.

M. Of. nr. 857/31 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății.

Comentarii

O.G. nr. 37/2022 modifică și Codul fiscal. Astfel, donatorii de celule stem hematopoietice care au donat pentru un pacient neînrudit sau înrudit sunt scutiți de la plata CASS 10 ani de la donare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Persoanele fizice aflate în situațiile de la art. 154 alin. (1) lit. d) – ș) C.fisc, datorează CASS dacă obțin venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) C.fisc (din salarii, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, activități independente, activități agricole, din investiții, din alte surse, etc), altele decât cele pentru care sunt exceptate.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 818/19 august 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.522/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Anexa nr. 1 – Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu (anterior, Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere).

M. Of. nr. 829/23 august 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.542/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Acest ordin modifică „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” prin introducerea unei noi poziții – Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc.

Taxa se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, conform O.U.G. nr. 77/2009 și H.G. nr. 111/2016, precum și de către prestatorii serviciilor de publicitate.

Termenul de depunere a declarației este data de de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de noroc sau, după caz, prestatorul serviciilor de publicitate, a încheiat un contract de publicitate.

M. Of. nr. 857/31 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

O.G. nr. 31/2022 aduce o serie de modificări Codului de procedură fiscală, în principal cu privire la:

– Dispoziții procedurale generale (comunicarea actului administrativ-fiscal, soluția fiscală individuală anticipată);

– Stabilirea creanțelor fiscale (anularea rezervei verificării ulterioare, suspendarea prescripției în cazul decesului, durata inspecției la nerezidenți, încetarea inspecției fiscale);

– Colectarea creanțelor fiscale (lista contribuabililor persoane juridice care nu au obligații fiscale restante, ordinea stingerii creanțelor, eșalonare la plată și menținere, garanții, bunuri sechestrare, debitori insolvabili);

– Soluționarea contestațiilor;

– Dispoziții finale și tranzitorii.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 28 din 1 septembrie 2022.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 807/16 august 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin stabilește baza lunară de calcul a CAS și CASS pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, din mai multe contracte individuale de muncă, ale căror câștiguri lunare brute cumulate sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Acești salariați au obligația de a depune, la fiecare angajator, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că se află în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) C.fisc. Termenul de depunere a declarației pe propria răspundere este data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituite drepturile salariale.

Declarația pe propria răspundere nu se depune la angajatorul unde salariatul realizează un venit brut lunar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată corespunzător numărului de zile lucrate în lună.

Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații pentru încadrarea salariatului în situația reglementată la art.146 alin. (57) lit. e) și art. 168 alin. (61) C.fisc.

M. Of. nr. 844/29 august 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică legea nr. 196/2016 cu privire la aspecte precum:

– majorarea nivelului maxim al venitului minim de incluziune de la 260 lei/adult la 275 lei/adult în cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social) și de la 300 lei/adult la 400 lei/adult în cazul persoanelor vârstnice, respectiv de la 600 lei/adult la 700 lei/adult în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocație pentru susținerea  familiei).

– se adaugă și alte categorii de venituri la stabilirea veniturilor nete ale familiei/persoanei singure (sumele acordate pentru activitatea prestatorului casnic în condițiile Legii nr.111/2022).

– constituirea venitului minim de incluziune numai consolidarea venitului minim garantat și a alocației pentru susținerea familiei.

– raportarea nivelului de venituri și a cuantumului beneficiilor doar la valoarea nominală exprimată în lei (nu și la indicatorul social de referință ISR).

– admiterea în program a persoanelor vârstnice fără venituri și fără susținători legali care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidențiale.

– conectarea beneficiarilor de venit minim de incluziune la sistemul de servicii sociale.

M. Of. nr. 845/29 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999.

Comentarii

Prin OUG nr. 117/2022 se modifică Legea nr. 210/1999 și se asigură transpunerea Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE.

Principalele modificări au în vedere următoarele:

– extinderea duratei actuale a concediului paternal, de la 5 zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare și prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucrătoare a permisiei în cazul tatălui care satisface serviciul militar. Tatăl care a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură beneficiază de majorarea concediului paternal cu ocazia nașterii fiecărui copil.

– acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au calitatea de salariat cu un contract de muncă sau un raport de muncă (se elimină prevederile care fac trimitere la calitatea de asigurat a titularului în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat). Se asimilează salariaților și persoane cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperației), cu contract de mandate, cu contract de management, cu contract civil de prestări servicii pentru teatru, persoanele care sunt alese în funcțiile pe care le ocupă și care lucrează în cadrul unei instituții executive, legislative sau judecătorești în România; funcțiile de demnitate publică și funcționarii parlamentari.

– introducerea de noi reglementari privind obligația angajatorului de a aproba concediul paternal și completarea reglementărilor actuale privind interdicția de concediere a salariatului pe perioada efectuării concediului paternal.

– reglementări noi privind menținerea drepturilor privind încadrarea în muncă care au fost dobândite sau sunt în curs de a fi dobândite de salariați la data la care începe concediul paternal;

– definirea statutului contractului de muncă sau al raportului de serviciu pe perioada concediului de paternitate, în ceea ce privește drepturile la prestații de securitate socială, printre care contribuțiile la sistemul de pensii, cu menținerea raportului de muncă pe parcursul acestei perioade;

– reglementări privind sancțiunile în cazul nerespectării prevederilor legislației naționale care transpun prevederile directivei.

M. Of. nr. 857/31 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății.

Comentarii

O.G. nr. 37/2022 modifică Legea nr. 95/2006 cu privire la:

– actualizarea/introducerea unor termeni și definiții;

– constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) – inclusiv din sume provenite din angajamentele obligatorii asumate de deținătorii de autorizație de punere pe piață, potrivit deciziilor Comisiei Europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002;

– scutirea de la coplată a donatorilor de celule stem hematopoietice care sunt identificați ca fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

– pachetul minimal de servicii;

– atribuții ale Ministerului Sănătății;

– încheiere contracte de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale cu casele de asigurări de sănătate;

– Importul și exportul de celule hematopoietice;

– decontarea costului investigațiilor, spitalizării, intervențiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, precum și cheltuielile legate de coordonarea de transplant;

– plata furnizorilor de servicii medicale;

– proceduri privind autorizarea de punere pe piață;

– contravenții și sancțiuni.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 779/4 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine.

Comentarii

Prin această ordonanță, se stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenorialului și Turismului.

Autorizațiile de funcționare se eliberează, la cererea reprezentanțelor, de către Ministerul Antreprenorialului și Turismului, prin intermediul unei platforme electronice dedicate. Perioada pentru care se eliberează este de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă. Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul BNR din data plății. Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia își are sediul reprezentanța.

Reprezentanțele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, conform Legii nr. 207/2015 și să plătească impozitele și taxele stabilite conform Codului fiscal, și altor prevederile legale.

OG nr. 18/2022 abrogă:

– Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine; și

– H.G. nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român.

M. Of. nr. 783/5 august 2022

Circulară BNR nr. 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 8 august 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 5,50% pe an.

M. Of. nr. 807/16 august 2022

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin reglementează modalitatea de restituire a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 (30 iulie 2022).

Conform Legii nr. 257/2022, sumele stabilite în baza O.U.G. nr. 129/2021, neachitate până la data de 30 iulie 2022 se anulează și se scad din evidențele organelor de executare. Sumele de bani achitate se restituie la cererea contravenientului.

În vederea restituirii sumelor, este necesară depunerea, de către solicitanți, la organul fiscal local competent, a cererii de restituire, în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a acestei proceduri (până pe 14 noiembrie 2022).

M. Of. nr. 821/19 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

M. Of. nr. 822/19 august 2022

Ordonanța Guvernului nr. 20/2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Info fiscal – August 2022 was last modified: septembrie 8th, 2022 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: