Info fiscal – Aprilie 2022

4 mai 2022
Vizualizari: 424

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 336/6 aprilie 2022 Circulară BNR nr. 7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Nivelul ratei dobânzii de referință a BNR, începând cu data de 6 aprilie 2022, este de 3,00% pe an.

M. Of. nr. 395/26 aprilie 2022

Legea nr. 112/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.

Comentarii

1. Prin această lege se modifică Codul fiscal cu privire la Titlul VIII – Accize și taxe speciale. Astfel, modificările au în vedere:

– condițiile pentru încadrarea în categoria micilor producători independenți de vin sau de produse intermediare.

– condițiile și beneficiarii nivelului redus al accizelor în cazul alcoolului etilic produs în micile distilerii (toate micile distilerii, nu numai cele ale pomicultorilor).

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 342/7 aprilie 2022

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015.

M. Of. nr. 395/26 aprilie 2022

Legea nr. 112/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.

Comentarii

1. Prin această lege se modifică OG nr. 6/2019 cu privire la următoarele aspecte:

– obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat constituie obligații bugetare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– debitorii care înregistrează obligații de tipul celor de mai sus vor depune notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 31 decembrie 2022, sub sancțiunea decăderii.

– pentru aceste obligații datorate de debitorii la care statul este acționar integral sau majoritar se poate aproba conversia în acțiuni.

M. Of. nr. 402/27 aprilie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului.

Comentarii

Ordinul nr. 765/2022 aprobă:

1. Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului.

2. Modelul Declarației de regularizare/Cererii de restituire a impozitului pe dividende.
Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat care rezultă din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor încasate în plus sau, în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Informații suplimentare – Tax focus nr. 15 din 28 aprilie 2022.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 326/4 aprilie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 349/208/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2022.

Comentarii

Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 520 de lei (490 lei pentru perioada octombrie 2021 – martie 2022). Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

M. Of. nr. 328/4 aprilie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 366/209/2022 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022.

Comentarii

Conform Ordinului nr. 366/209/2022, pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,17 lei (20,09 lei pentru perioada octombrie 2021 –
martie 2022). Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

M. Of. nr. 333/5 aprilie 2022

Legea nr. 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Casa teritorială de pensii comunică angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate în 5 zile de la emiterea deciziei.

Informarea va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia.

M. Of. nr. 340/7 aprilie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se stabilesc o serie de măsuri de protecție socială a salariaților pentru perioada 7 aprilie – 31 decembrie 2022 ca urmare a restrângerii/întreruperii unor activități economice afectate de conflictul armat din Ucraina.

Informații suplimentare în Tax focus nr. 14 din 11 aprilie 2022.

M. Of. nr. 378/15 aprilie 2022

1. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.165/218/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Comentarii

Modificările aduse Ordinului 1.192/745/2022 se referă, în principal la:
– introducerea unor noi coduri de indemnizație;
– aplicarea prevederilor și pentru pacienții cu afecțiuni oncologice;
– actualizarea instrucțiunilor de completare a certificatului medical;
– utilizarea formularelor de certificate de concediu medical în vigoare până̆ la data de 14 aprilie 2022 se utilizează̆ până̆ la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de data 31 decembrie 2022.

2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii

Se modifică Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 în sensul aplicării acestora și pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice sau pentru supravegherea și îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării.

M. Of. nr. 391/21 aprilie 2022

Legea nr. 104/2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii

Întreținerea spatiilor verzi din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale — clasa CAEN 8130 este componentă a activității de întreținere peisagistică în cadrul căreia se poate presta muncă necalificată cu caracter
ocazional.

M. Of. nr. 404/27 aprilie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 705/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022 (detalii mai sus).

M. Of. nr. 411/29 aprilie 2022

Legea nr. 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii

Conform acestei legi, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta și în domeniul „activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice – clasa 7320”.

2. Legea nr. 119/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se introduc localități noi pentru care persoanele care au locuit cel puțin 30 ani în aceste locații, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută pentru pensia anticipată parțială.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 321/1 aprilie 2022

Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii

Principalele modificări ale Legii nr. 8/1996 se referă la:

1. termeni și expresii noi: serviciu online auxiliar, retransmisie (și condiții de realizare), mediu gestionat, introducere directă, organizație de cercetare, extragerea textului și a datelor, instituție de conservare a patrimoniului cultural, publicație de presă (criterii), editor de publicații de presă, serviciu al societății informaționale, furnizor al unui serviciu online de partajare de conținut.
2. obiecte al dreptului de autor, elemente care nu beneficiază de protecția dreptului de autor.
3. drepturi patrimoniale.
4. principiul țării de origine.
5. cesionare drepturi exclusive, acordarea de licențe neexclusive – remunerație.

M. Of. nr. 326/4 aprilie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 270/2774/2022 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022.

Comentarii

Potrivit Ordinului nr. 349/208/2022, pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment. Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

M. Of. nr. 344/7 aprilie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică, printre alte acte normative:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului

– încălcarea prevederilor privind obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la7.500 – 15.000 lei (persoane fizice) și 50.000 – 100.000 lei (persoane juridice)

2. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor: este interzisă îngroparea deșeurilor de orice fel; incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect, îngroparea deșeurilor, eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate constituie infracțiune (3-5 ani închisoare sau amendă).

M. Of. nr. 356/11 aprilie 2022

Ordonanță de urgență nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

M. Of. nr. 394/21 aprilie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 129/2019 se modifică cu privire la:
– obligația anumitor entități raportoare (furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, agenți și dezvoltatori imobiliari, persoanele care comercializează/depozitează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă) de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

M. Of. nr. 402/27 aprilie 2022

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.701/2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Info fiscal – Aprilie 2022 was last modified: mai 4th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: