Modificare norme Cod Fiscal. Accize

14 sept. 2022
Vizualizari: 531

Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2022 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 887/9 septembrie 2022)

Intrare în vigoare: 9 septembrie 2022, cu unele excepții

Principalele modificări aduse Titlului VII C. fisc. prin această hotărâre de guvern se referă la următoarele aspecte:

1. Declarare prețuri țigarete [intrare în vigoare la 1 ianuarie 2023]. Persoana care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în Romania are obligația de a depune declarațiile privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete numai în format electronic cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data practicării acestora. De asemenea, are obligația ca, înainte de a depune această declarație, să declare sortimentele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației.

În situația în care se intenționează modificări ale preturilor de vânzare cu amănuntul, persoana este obligată să redeclare preturile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente.

Declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor și se elimină obligația publicării în două cotidiene de mare tiraj.

Persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în Romania și care renunță la comercializarea pe piața internă a unui anumit sortiment de țigarete are obligația de a declara preturile de vânzare cu amănuntul pentru sortimentele de țigarete ce urmează a fi delistate și de a înscrie în continuare preturile aferente acestor sortimente în declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deține, dar nu mai puțin de 3 luni de la data la care a comunicat că renunță la comercializarea pe piața internă a respectivului sortiment de țigarete.

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligați să declare online, lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea (nu se mai depun pe suport hârtie).

2. Grade Plato – produse pe bază de bere. Se reglementează măsurarea și etichetarea gradelor Plato pentru produsele obținute pe bază de bere. Aceste noi prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2031.

3. Regimul micilor producători de bere. Se stabilesc modalitățile de declarare, certificare și auto-certificare a micilor producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui an de funcționare pentru această categorie de producători.

Se stabilește modalitatea de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, realizat și consumat de o persoană fizică, în limita anuală de 50 de litri de produs.

Se reglementează modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în proprietate instalații de producție alcool din fructe de tip alambic și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe, precum și a persoanelor fizice care dețin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate.

Se reglementează certificatul uniform pentru micii producători independenți de bere, pentru micii producători independenți de vinuri, pentru micii producători independenți de băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, pentru micii producători independenți de produse intermediare, precum și pentru micile distilerii pe întreg teritoriul Uniunii Europene astfel încât să se aplice același nivel de accize pentru produsele realizate la nivel național, cât și pentru cele realizate în alte state membre. Se stabilește modalitatea de acordare a certificatului pentru produsele menționate anterior, realizate de micii producători independenți sau de micile distilerii din România, astfel încât să poată beneficia în alte state membre, pentru produsele realizate în România, de același tratament fiscal aplicabil în acele state membre ca și producătorii locali.

4. Termene pentru reducere garanții. Se clarifică modul de calcul al termenelor care permit reducerea garanției pentru plata accizelor:

– „2 ani, 3 ani consecutivi de activitate” pentru care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției (ultimele 24 de luni, respectiv 36 de luni consecutive de activitate, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a garanției).

– „2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi de activitate” pentru operatorul economic care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice fără încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor, situație în care
autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției (ultimele 24 de luni, 36 de luni, respectiv 48 de luni consecutive, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a garanției).

5. Certificate pentru calibrarea mijloacelor de măsurare a concentrației alcoolice. Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să poată prezenta certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoarelor pentru determinarea cantității de produse obținute și a concentrației alcoolice, a rezervoarelor pentru depozitarea de alcool etilic si de distilate în stare vărsată, precum și calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destinatarilor înregistrați care primesc produse energetice în vrac.

6. Scutiri pentru forțele armate. În urma introducerii scutirii de la plata accizelor pentru produsele accizabile destinate utilizării de către forțele armate ale oricărui alt stat membru, altul decât România, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a UE, se abrogă Anexa nr. 28 din Normele metodologice și se face trimitere la Anexa II din regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

7. Scutiri pentru alcoolul denaturat și cel utilizat în industria alimentară. Se introduc prevederi pentru operatorii economici care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum, în sensul că achizițiile intracomunitare se fac la prețuri fără accize, în baza autorizației de utilizator final. Alcoolul etilic și alte produse alcoolice utilizate pentru producerea oțelului cu codul NC 2209 sunt scutite de la plata accizelor. De această scutire beneficiază numai antrepozitarii autorizați care funcționează în sistem integrat.

Se introduc prevederi pentru acordarea scutirilor directe/indirecte prevăzute la art. 397 alin. (1) C. fisc. ca urmare a limitării aplicabilității sistemului integrat având în vedere că prin utilizarea acestuia se creează̆ o limitare în ceea ce privește posibilitatea scutirii pentru produsele denaturate realizate într-un alt antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem integrat.

„Sistem integrat – utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice, în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse, pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări.”

8. Scutiri pentru produse energetice. Operatorii economici, deținători ai autorizațiilor de utilizator final, se pot aproviziona cu produse energetice, cărbune și cocs, utilizate pentru producția combinată de energie electrică și energie termică, în scutire directă de la plata accizelor, de la producători, importatori, destinatari înregistrați, precum și alți operatori economici care achiziționează astfel de produse pentru a fi livrate către centralele de producție de energie electrică sau producție combinată de energie electrică și termică.

9. Preluarea țigaretelor confiscate. Situațiile privind cotele de piață ale antrepozitarilor autorizați pentru producția și/sau depozitarea de tutun prelucrat se vor comunica, trimestrial, de către structura cu atribuții în elaborarea legislației privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanțelor doar către Ministerul Afacerilor Interne.

10. Preluarea atribuțiilor organelor vamale de către Autoritatea Vamală Română (AVR). Se corelează Normele metodologice cu prevederile art. 359 C. fisc. conform cărora autorizarea operatorilor economici este realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor O.G. nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale și H.G. nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române.
Sunt stabilite atribuțiile AVR cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor (cu aplicare de la 9 octombrie 2022).

Modificare norme Cod Fiscal. Accize was last modified: septembrie 14th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: