Info fiscal – Februarie 2022

2 mart. 2022
Vizualizari: 512

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 97/31 ianuarie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene

Comentarii

Prin această ordonanță au fost modificate prevederi din Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, accize, impozitul specific.

Informații suplimentare – Tax focus nr. 5 din 1 februarie 2022.

M. Of. nr. 131/9 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%.

Comentarii

Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% este organizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 130/2021, coroborate cu prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5 și alin. (31) C. fisc.

Registrul este organizat în format electronic și este gestionat cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul National pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Pe baza registrului se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA.

Registrul se completează de notarii publici, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, pentru locuințele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5%, atât cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 C.fisc, cât și cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5 C.fisc.

Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor în registru.

M. Of. nr. 134/9 februarie 2022

Circulară BNR nr. 4/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 10 februarie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2,50% pe an.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

M. Of. nr. 158/16 februarie 2022

1. Legea nr. 25/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Comentarii

Legea a aprobat O.U.G. nr. 69/2020, fără modificări.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 162/2022 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Comentarii

Pentru anul fiscal 2022, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106,5%.

M. Of. nr. 176/22 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 184/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

Comentarii

Modificările aduse OMFP nr. 105/2016 se referă la scutirea de TVA și accize pentru loturi de mici bunuri cu caracter necomercial din țări terțe (conform Directivei 2006/79/CE, Directivei 2007/74/CE, Directivei 2006/112/CE).

Astfel, sunt scutite de TVA și de accize importurile următoarelor tipuri de produse din tutun, în următoarele limite cantitative:

– 40 de țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din țări terțe, folosind alte mijloace decât transportul aerian.
– 200 de țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din țări terțe, folosind transportul aerian.
PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 97/31 ianuarie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea
unor termene

Comentarii

Prin această ordonanță a fost modificat, pe lângă Codul fiscal și din Codul de procedură fiscală cu privire la: soluții fiscale individuale anticipate, informații obligatorii, termene de declarare, declarații fiscale, eșalonări la plată.

Informații suplimentare prin Tax focus nr. 5 din 1 februarie 2022.

M. Of. nr. 104/2 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 90/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Comentarii

Se actualizează formularul (204) conform modificărilor aduse Codului fiscal (art. 105 alin. (2) C. fisc) – sunt venituri neimpozabile cele obținute de pe terenuri cultivate cu plante furajere în suprafață maximă de 2 ha.

M. Of. nr. 136/10 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Comentarii

Se modifică OMFP nr. 1.665/2020 cu privire la completarea documentelor de plată de către organizațiile cooperatiste de credit.

M. Of. nr. 138/10 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Comentarii

Prin OMF nr. 179/2022 se actualizează formularele (205) și (207) conform modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea
nr. 296/2020 și O.U.G. nr. 8/2021.

Informații suplimentare prin Tax focus nr. 7 din15 februarie 2022

M. Of. nr. 144/11 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 172/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Se modifică OPANAF nr. 2.547/2019 cu privire la preluarea codurilor formularelor prevăzute în anexele nr.3 și 4 la ordin, precum și numerotarea anexelor la formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu
modificările ulterioare, precum și la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare.

M. Of. nr. 157/16 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Acest ordin asigură aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală, modificat prin OG nr. 11/2021, cu privire la faptul că orice solicitare nouă de schimb de informații venită din partea persoanelor juridice de drept privat, respectiv din partea instituțiilor de credit, trebuie să se facă prin sisteme informatice dedicate.
Informații suplimentare prin Tax focus nr. 8 din 17 februarie 2022.

M. Of. nr. 159/17 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor, ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Acest ordin actualizează Formularul (112) – „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate” – ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale și celei din domeniul asigurărilor sociale prin O.U.G. nr. 110/2021, O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 130/2021, Legea nr. 197/2021, O.U.G. nr. 2/2022.

Informații suplimentare prin Tax focus nr. 9 din 18 februarie 2022.

M. Of. nr. 178/23 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 237/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, OPANAF nr. 587/2016 astfel:

1. Se actualizează formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și a formularului 710 „Declarație rectificativă” pentru a evidenția reducerile de impozit, conform O.U.G. nr. 153/2020 prin care s-au stabilit unele reduceri de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau pe impozitul specific.

2. Se actualizează Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, potrivit H.G. nr. 70/2022. Se introduc noi poziții: „Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață și a apelor
minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase”, „Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă” și se elimină poziția „Impozit pe veniturile din pensii”.

3. Se actualizează Instrucțiunile de completare a formularului (100).

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 134/9 februarie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 131/2022 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul cererii și declarației pe propria răspundere, stabilite prin O.U.G. nr. 2/2022 pentru:

– profesioniști prevăzuți la art. 3 alin. (2) Cod civil.

– persoanele fizice care obțin venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, conform Legii nr. 8/1996.

– persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005.

– persoane care au încheiat contracte de activitate sportivă, conform art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 69/2000.

M. Of. nr. 140/10 februarie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui INS nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România.

Comentarii

Ordinul abrogă Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui INS nr. 270/273/2002.

M. Of. nr. 141/11 februarie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui INS nr. 38/82/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 156/16 februarie 2022

Legea nr. 24/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Comentarii

Principalele modificări aduse O.U.G. nr. 158/2005 se referă la acordarea de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea acestor drepturilor este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Beneficiază de aceste drepturi asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist. Durata de acordare a concediului și a indemnizației este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

Beneficiarul are dreptul și la ședințe de evaluare și consiliere psihologică clinică. De aceste ședințe beneficiază și pacientul care are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Concediul și indemnizația se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist. Cuantumul brut lunar al indemnizației este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din O.U.G. nr. 158/2005. Indemnizația se suportă integral din FNUASS.

Legea nr. 24/2002 intră în vigoare la data de 24 aprilie 2022, cu unele excepția prevederilor privind acordarea ședințelor de evaluare și consiliere psihologică care intră în vigoare.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 192/25 februarie 2022

Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Comentarii

Conform acestei legi, din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces în locații, precum și din celelalte taxe prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009 se constituie:

a) venit la bugetul de stat – 98,8%

b) venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) – 1%

c) venit al Comitetului Național Paralimpic (CNP) – 0,2%.

Sumele de la pct. b) și c) de mai sus se calculează̆ de către plătitorii de taxe și se declară în declarația fiscală depusă la ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează̆ într-un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la dispoziția COSR și CNP.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 100/1 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

– 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2022 inclusiv);

– 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2022 inclusiv).

– 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2022).

Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau

b) numai în format electronic utilizând portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2021, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Informații suplimentare prin Tax focus nr. 6 din 2 februarie 2022.

M. Of. nr. 102/1 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 94/2022 privind obligațiile fiscale și bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Comentarii

Prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unităților Trezoreriei Statului, persoanele fizice și juridice pot achita sume reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de ANAF, atât în situația în care plata se efectuează în conturi de venituri bugetare, cât și în situația în care plata acestora se efectuează în conturi unice.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 943/2016.

M. Of. nr. 113/4 februarie 2022

Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2022 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2022.

Comentarii

Pentru anul 2022, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu – în cazurile prevăzute de lege – este în valoare de 500 lei

M. Of. nr. 115/4 februarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 115/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur.

Comentarii

Modificările au în vedere descărcarea OPME, completarea unor rubrici, persoane responsabile pentru efectuarea plăților pe bază de OPME și pentru concordanța informațiilor din PDF al OPME și cele din fișierul XML atașat.

M. Of. nr. 147/14 februarie 2022

Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2022 privind aprobarea Programului anual de pregătire profesională continuă.

M. Of. nr. 161/17 februarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 210/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

M. Of. nr. 167/18 februarie 2022

1. Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional.

2. Hotărârea Guvernului nr. 238/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Comentarii

Prin această hotărâre au fost preluate de MFP atribuțiile ANAF cu privire la soluțiile fiscale individuale anticipate si soluționarea contestațiilor.

Info fiscal – Februarie 2022 was last modified: martie 2nd, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: