Info fiscal – Septembrie 2022

6 oct. 2022
Vizualizari: 376

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 887/9 septembrie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2022 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii

Principalele modificări aduse Titlului VII C. fisc. prin această hotărâre de guvern au în vedere următoarele aspecte:
1. Obligații ale persoanelor care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în Romania (depunere declarații și publicare, redeclarare prețuri de vânzare cu amănuntul, raportări).
2. Măsurarea gradelor Plato pentru bere.
3. Modalități de declarare, certificare și autocertificare a micilor producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui
an de funcționare și reglementarea certificatului uniform pentru acești producători. Acordare scutiri de la plata accizelor.

Modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în proprietate instalații de producție alcool din fructe.
4. Clarificarea unor termeni („2 ani, 3 ani consecutivi” de activitate pentru care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, „2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi” de activitate pentru operatorul economic care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice fără̆ încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor)
5. Prezentarea de certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice.
6. Prevederi pentru operatorii economici care utilizează̆ aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice.
9. Situațiile privind cotele de piață̆ ale antrepozitarilor autorizați pentru producția și/sau depozitarea de tutun prelucrat.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 29 din 13 septembrie 2022.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 885/8 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:
1. Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Referat privind măsurile propuse pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus
suspendarea executării/anularea/menținerea Deciziei de declarare în inactivitate, precum și în cazul încetării de drept a suspendării executării acesteia, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
– „Notificare”.
– „Notificare privind aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004”.
Procedura are în vedere modificările aduse art. 92 C.proc.fisc. – „Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați”, prin OG nr. 11/2021 conform cărora, în cazul suspendării executării deciziei de declarare în
inactivitate, dispusă de instanțele de judecată în baza Legii nr. 554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul se reactivează pe perioada suspendării.
Prin această procedură se stabilesc:
– fluxul procedural pentru reactivarea contribuabilului pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în
inactivitate
– modalitatea de suspendare a efectelor produse de declararea stării de inactivitate fiscală
– modalitatea de aplicare a sentințelor judecătorești la data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și a efectelor care se produc.
– modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și a efectelor care se produc.

M. Of. nr. 888/9 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.610/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 2.809/2016 astfel încât Deciziile de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat al Uniunii Europene și Decizia privind stabilirea diferențelor de TVA rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal să fie aprobate de Șeful Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți.
De asemenea, se modifică formularele aprobate prin Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene în sensul actualizării elementelor de identitate vizuală care se înscriu pe cereri, decizii.

M. Of. nr. 891/9 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.611/2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formulare.

Comentarii

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Prin acest ordin se aprobă:
1. Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport.
2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Cerere de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”.
– „Certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”.
– „Referat privind analiza Cererii de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”.
Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziționate din statele membre ale UE de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 C.fisc.
Procedura nu se aplică:
– pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 C.fisc.
– pentru mijloacele de transport achiziționate din România sau importate din afara UE. Ordinul abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.193/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

M. Of. nr. 897/12 septembrie 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.635/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 587/2016 ca urmare a modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 119/2022 (care a modificat O.U.G. nr. 27/2022).

Astfel:
– se completează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu poziția 87 „Contribuția la Fondul de tranziție energetică”.
– se modifică formularul 710 prin introducerea rubricii „Declarație depusă potrivit art. 9 din Anexa nr. 6 la ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022” – se bifează de către producătorii de energie electrică care depun declarația în termen de 15 zile de la publicarea prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare și se actualizează instrucțiunile de completare
– se actualizează instrucțiunile de completare a formularului (100) cu privire la: Fondul de tranziție energetică și termenul de declarare a taxei de promovare a activităților de jocuri de noroc, în cazul contractelor de publicitate ce prevăd plăți periodice către prestator.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.636/2022 pentru aprobarea Procedurii și a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească̆ contribuția la Fondul de tranziție energetică, precum și pentru stabilirea unor competențe de administrare.

Comentarii

Procedura se aplică dacă persoanele nerezidente, care desfășoară̆ tranzacții pe piața de energie din România și care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească̆ contribuția la Fondul de tranziție energetică, optează̆ pentru desemnarea unui reprezentant pentru îndeplinirea acestor obligații.

M. Of. nr. 918/19 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui CNAS, al președintelui ANOFM și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 1.667/772/4.079/2.194/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OG nr. 16/2022, prin acest ordin se aprobă:
– modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat”.
– nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, “Tip asigurat”, „Indicativ condiții speciale/deosebite”.
Prevederile acestui ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.
Informații suplimentare – în Tax focus nr. 30 din 21 septembrie 2022.

M. Of. nr. 923/21 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin al președintelui ANAF se aprobă:
a) Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.
b) Modelul și conținutul:
– formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.
– formularului „Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 31 din 21 septembrie 2022.

M. Of. nr. 926/21 septembrie 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1654/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

M. Of. nr. 951/26 septembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.711/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularelor:
– F3000 DAC2/CRS
– F3000 FATCA.
Conform art. 62 alin. (1) C.proc.fisc și art. 291 alin. (4) C.proc.fisc, instituțiile financiare raportoare au obligația de a raporta, anual, către ANAF informații referitoare la conturile financiare și de a aplica procedurile de raportare și diligență fiscală.
Formularele se depun chiar dacă acestea nu conțin înregistrări, în cazul în care nu s-a identificat niciun cont raportabil în cursul anului de raportare.
Formularele se transmit se transmite prin portalul www.anaf.ro sub forma unui fișier PDF cu XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță.
Orice modificare a formularelor F3000 se anunță instituțiilor financiare raportoare prin publicarea pe portalul A.N.A.F., în secțiunea Servicii online, meniul Descărcare declarații electronice, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea modificărilor efectuate.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 880/7 septembrie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui INS nr. 1.348/784/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 923/21 septembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 2.061/3.318/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022.

Comentarii

Valoarea sumei care se acordă lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale, pentru semestrul II al anului 2022 este de
maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment. Aceste valori se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie 2023 și martie 2023.

M. Of. nr. 937/26 septembrie 2022

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Comentarii

HG nr. 1.154/2022 aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de
incluziune.
Venitul minim de incluziune reprezintă un sprijin financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familii și persoane singure aflate în situații de dificultate, precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educației. Sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune familia și persoana singură ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la:
a) 700 lei/membru de familie, – se acordă ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii.
b) 275 lei/membru de familie – se acordă ajutor de incluziune, exclusiv, cu excepția persoanei vârstnice pentru care nivelul maxim este de 400 lei.
c) 700 lei/membru de familie – se acordă ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.
HG nr. 1.154/2022 va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. La această dată se abrogă:
– HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; și
– HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate.

Comentarii

Pentru accesul online la datele din registru, salariatul/fostul salariat/împuternicitul trebuie să obțină numele de utilizator și parola de la:
– sediul ITM în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;
– sediul ITM în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;
– sediul ITM în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.
În cazul în care salariatul/fostul salariat deține semnătură electronică calificată, se poate adresa prin email inspectoratelor teritoriale de muncă pentru obținerea numelui de utilizator și parolei.
Documentele necesare:
a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei.
b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru cazul în care se utilizează semnătura calificată.
c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.
Până la achiziționarea sistemului informatic pentru accesul online la datele din registru, ITM-urile au obligația să elibereze, la solicitarea scrisă a salariaților/foștilor salariați, un extras din registru în termen de cel mult 15
zile de la data înregistrării solicitării.
Pentru eliberarea extrasului, se va percepe tariful prevăzut de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014.

M. Of. nr. 944/27 septembrie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui INS nr. 1.364/1.383/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 948/28 septembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.062/1.306/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022.

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă̆ este de 570 lei.
Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023.

M. Of. nr. 954/30 septembrie 2022

Legea nr. 273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002. Conform modificărilor, cuantumul indemnizației de șomaj este egal cu valoarea indicatorului social de referință̆ în vigoare la data stabilirii
acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 878/7 septembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Comentarii

Acest ordin transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit.
Pornind de la cerințele acestei Directive, OMFP nr. 1.802/2014 se completează cu privire la următoarele aspecte:
1. Definirea unor termeni: societate-mamă finală, entitate autonomă, jurisdicție fiscală, situații financiare anuale consolidate.
2. Societățile-mamă finale (cele aflate la cel mai înalt nivel din structura unui grup de entități), a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 euro, au obligația să întocmească̆, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive. Pentru convertirea pragului, se utilizează cursul de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021 și rezultă un prag de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro).
Dacă cifra de afaceri netă consolidată a societății-mamă, la data bilanțului, scade sub pragul valoric menționat pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, aceasta nu mai face obiectul obligațiilor de raportare.
3. Reglementarea obligațiilor de raportare în cazul:
– entităților sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate dacă acestea sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.
– filialelor mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența
reglementărilor naționale.
– sucursalelor din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru.
4. Stabilirea conținutului raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.
5. Prevederi privind:
– publicarea și accesibilitatea Raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.
– responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.
– rolul auditorului statutar în contextul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.
Prevederile acestui ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 910/15 septembrie 2022

Hotărârea președintelui CCF nr. 9/2022 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2022.

Comentarii

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent va avea loc în sistem online în data de 5 noiembrie 2022.
Procedura de desfășurare a examenului se publică pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii acestuia.
Înscrierea la examen se face în perioada 26 septembrie 2022—14 octombrie 2022, pe siteul www.ccfiscali.ro — secțiunea EXAMEN.

M. Of. nr. 957/30 septembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

OUG nr. 132/2022 modifică, printre alte acte normative și OUG nr. 41/2002 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de
abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Principalele modificări se referă la:
– modificarea și completarea unor termeni și expresii.
– obligația declarării/actualizării în Sistemul RO e-Transport a datelor privind transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
– nefuncționarea sistemului RO e-Transport.
– contravenții și sancțiuni.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 32 din 1 octombrie 2022.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 864/1 septembrie 2022

Ordonanță de urgență nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din  domeniul energiei (vezi și Rectificare în M.Of. nr. 892 din 9 septembrie 2022).

M. Of. nr. 922/20 septembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii

Principalele modificări aduse OUG nr. 196/2005 prin această ordonanță de urgență se referă la următoarele aspecte:
1. Monitorizarea eficientă și verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri pe teritoriul României, prin sistemul SIATD, de către Administrația Fondului pentru Mediu. Stabilirea de obligații pentru operatorii economici care tranzacționează deșeuri pe piața națională (utilizarea SIATD) și sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor.
2. Implementarea corectă a sistemului privind răspunderea extinsă a producătorului prin corelarea prevederilor OUG nr. 196/2005 cu cele ale Legii nr. 249/2015 privind gestionarea deșeurilor, HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
3. Prevederi pentru exceptarea de la plata ecotaxei a pungilor destinate uzului casnic (nu se încadrează în categoria ambalajelor de desfacere pentru care se datorează ecotaxa), și sancțiuni pentru operatorii economici pentru
neîndeplinirea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare.
4. Reglementarea regimului juridic al constituirii și executării garanțiilor de către producătorii de echipamente electrice și electronice la introducerea acestora pe piață.
Se reglementează, de asemenea, modalitatea de constituire și executare a garanției de mediu și a fondului pentru închidere și monitorizare postînchidere a depozitelor de deșeuri.
5. Depunerea declarației pentru sumele ce se constituie venituri ale Fondului pentru mediu numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Info fiscal – Septembrie 2022 was last modified: octombrie 6th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: