Stare de urgenţă. Măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

30 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 597

Justificat de efectele negative pe care instituirea stării de urgență le poate genera asupra absorbției fondurilor europene, cu risc de a conduce la blocarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile externe, în data de 21 aprilie 2020 a intrat în vigoare OUG nr. 52 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19.

Astfel cum urmează să arătăm, prin actul normativ adoptat, s-au luat unele măsuri de flexibilizare a termenelor procedurale și de susținere pentru anumite categorii de beneficiari în vederea asigurării unui flux suplimentar de numerar, cât și a degrevării resurselor umane existente la nivelul acestora de o serie de obligații legale cu termen redus de exigibilitate.

Majorarea plafonului de prefinanțare

O primă dispoziție pertinentă vizează majorarea plafonului de prefinanțare de la 10% la 30% din valoarea eligibilă a proiectului, în cazul acelor proiecte finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă, fără însă a se depăși valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare. În această situație, sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

Același avantaj de majorare a plafonului de prefinanțare la 30% este acordat și altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3), (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

În acest scop, beneficiarii vor transmite cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare.

O altă precizare adusă de OUG 52/2020 vizează termenul de depunere a cererii de rambursare, care a fost de asemenea majorat de la 90 la 180 de zile. Astfel, potrivit noii reglementări, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din OUG 40/2015, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. II alin. (2) au obligația depunerii cererilor de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Noi prevederi privind mecanismul decontării cererilor de plată

Potrivit noului act normativ, se introduce termenul maxim până la care există obligația de achitare a contribuției proprii. Astfel, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

Totodată,  în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.

De asemenea, s-a modificat termenul de 10 zile privind obligația de depunere a cererii de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, care va fi de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, cerere în care vor fi incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

Modificări legate de cererile de rambursare

Ordonanța mai prevede că beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3),  în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.

Această situație constituie o derogare de la prevederile anterioare, cuprinse în art. 21 alin 1 din OUG nr. 40/2015.

Termenul de 6 luni se aplică și pentru ordonatorii de credite precum Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor,  sau Ministerul Educației și Cercetării Științifice inclusiv Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectele finanțate de către aceste entități.

Apoi, termenul de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanțare, în care autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate se prelungește prin derogare, la maximum 30 de zile lucrătoare. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Autorizarea autorităților de management să emită instrucțiuni

Prin OUG se autorizează autoritățile de management să emită instrucțiuni pentru beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri.

Aceste instrucțiuni vor fi obligatorii pentru beneficiari în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare încheiate.

Reamintim în același context că și prin Decretul nr. 240/2020 emis de Președinte, în anexa I la art. 21 se prevedea posibilitatea emiterii de către autoritățile de management și organismele intermediare a unor instrucțiuni specifice în relația cu beneficiarii, astfel încât implementarea contractelor de finanțare să se deruleze în acord cu prevederile legale și cu măsurile stabilite pentru reducerea riscului răspândirii virusului COVID-19.

Modificarea contractelor

Potrivit OUG, modificarea contractelor de lucrări va putea fi realizată la inițiativa autorității contractante, în 2 situații.

Prima vizează modificarea contractelor cu scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă.

În acest sens, modificarea contractului se va putea realiza printr-un act adițional la contractul inițial, prin acordul părților.

Important este că posibilitatea de modificare a contractelor se aplică  și pentru contractele deja semnate la data intrării în vigoare a OUG, în condițiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.

Autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului, care va fi aprobată de conducătorul autorității contractante și înaintată autorității de management/organismului intermediar odată cu actul adițional la contract.

În cazul în care părțile decid modificarea contractului, plata avansului se va face sub condiția primordială a  certificării livrării și depozitării pe șantier a echipamentelor și/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute și în conformitate cu proiectul de execuție aprobat. Abia după certificarea lucrărilor, acestea devin proprietatea beneficiarului.

Cât privește obligația de a asigura depozitarea în condiții optime și asigurarea pazei lucrărilor acestea revin pe durata contractului, în sarcina antreprenorilor.

O altă condiție, este ca modificarea contractului să nu determine o prelungire a termenului contractului, astfel că echipamentele și/sau, după caz, materialele achiziționate vor trebui puse în operă în întregime prin grija antreprenorilor, în conformitate cu graficul din proiectul de execuție aprobat, fără a depăși durata de implementare a proiectului respectiv.

A doua situație de modificare a contractului poate să apară cu scopul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Modificarea se face la fel ca în cazul anterior prin act adițional, în care se va specifica limita aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar care nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale.

Aceste dispoziții se aplică situațiilor în care costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.

Și de această dată autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului care va fi aprobată de conducătorul autorității contractante și înaintată autorității de management/organismului intermediar odată cu actul adițional încheiat.

Aplicarea în timp a dispozițiilor ordonanței

OUG prevede la art. IX că modificările aduse contractelor de finanțare  se aplică pe o durata limitată în timp, respectiv între data de 21 aprilie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020.

Cât privește dispozițiile referitoare la cererile de rambursare și la cererile de plată, se aplică și pentru cererile de plată și cererile de rambursare deja înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data intrării în vigoare a ordonanței, adică 21 aprilie 2020.

În sfârșit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, urmează a fi modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.


* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Stare de urgență. Măsuri privind beneficiarii de fonduri europene was last modified: aprilie 30th, 2020 by Anamaria Bota

Vă recomandăm: