Facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare. Suspendarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor. OUG nr. 37 din 30 martie 2020

31 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 769

Justificat de impactul măsurilor excepționale luate în vederea limitării răspândirii coronavirusului SARS-Cov2, care determină confruntarea întreprinderilor mici și mijlocii cu o lipsă severă de lichiditate și conduc implicit la diminuarea veniturilor persoanelor fizice, în data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Care sunt beneficiile acordate de OUG nr. 37/2020?

La cererea debitorilor, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei OUG, se suspendă cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Astfel, potrivit prevederilor normative, perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

În ceea ce privesc debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Cine și în ce condiții poate beneficia de prevederile OUG nr. 37/2020?

Prevederile prezentei OUG sunt aplicabile debitorilor persoane fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiilor liberale și celor care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, și persoanelor juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit OUG 99/2006.

Beneficiază de suspendarea obligațiilor de plată în temeiul prezentei OUG, debitorii:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

– care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată.

– ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a OUG.

Totodată, exceptând debitorii persoane fizice, celelalte categorii de debitori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

01. și-au întrerupt total sau parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.

02. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Care este procedura pentru a beneficia de prevederile OUG nr. 37/2020?

Pentru a beneficia de suspendarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii au obligația de a trimite creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor.

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea într-una dintre cele 2 variante, acesta o poate solicita pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.

Cererea formulată în condițiile expuse supra, trebuie transmisă creditorului cel târziu până la împlinirea unui termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG.

Prin solicitarea transmisă creditorului, debitorul poate opta să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020.

Creditorul va analiza solicitarea și o va aproba în condițiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei OUG, prelungirea duratei contractuale producând efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor.

Dobânda

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată în conformitate cu ordonanța de urgență, se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei se suspendare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Excepție – creditele ipotecare contractate de persoane fizice

Prin excepție, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Totodată, plata dobânzii astfel calculate aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, va fi garantată în procent de 100% de către Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP). În acest scop, MFP este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanție în numele și în contul statului în favoarea creditorilor, acordarea și derularea garanțiilor de stat urmând a se realiza pe baza unei convenții de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. și creditori, al cărei model va fi aprobat prin Ordin al minstrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG. Această scrisoare de garanție reprezintă angajamentul irevocabil și necondiționat prin care F.N.G.C.I.M.M. se obligă în numele și în contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile OUG, având o valabilitate de maximum 5 ani.

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor OUG se va produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale, creditorul notificând debitorului clauzele contractuale modificate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori. După efectuarea plății valorii de executare a garanției de către MFP, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale acestei facilități, care va deveni titlu executoriu în condițiile legii.

Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate în baza acestor prevederi, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, făcându-se venituri ale bugetului de stat. Totodată, pentru neplata la scadență a obligațiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, debitorul datorează obligații fiscale accesorii care se calculează și se comunică de către organele fiscale competente ale ANAF.

În vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, MFP elaborează norme care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG.


* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare. Suspendarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor. OUG nr. 37 din 30 martie 2020 was last modified: martie 31st, 2020 by Anamaria Bota

Vă recomandăm: