Șomajul tehnic pe perioada stării de urgență. Beneficiari și procedura de atribuire

24 mart. 2020
24.891 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În contextul situației generate de pandemia Covid-19, care a determinat și instituirea stării de urgență pe teritoriul României, o soluție legală pentru angajatori o reprezintă „intrarea” în șomaj tehnic în scopul evitării pierderii unor potențiale pierderi economice ce ar fi suferite prin menținerea raporturilor de muncă a salariaților (a se vedea și Păstrați-vă salariații, veți avea din nou nevoie de ei! 10 soluții legale, avocat dreptul muncii Marius Cătălin Preduț).

Astfel, dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii oferă posibilitatea angajatorului ca în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, să suspende contractul individual de muncă al salariatului, fără încetarea raportului de muncă.

Inițiativa șomajului tehnic aparține exclusiv angajatorului, care trebuie să constate printr-o hotărâre motivele care au determinat reducerea activității, măsurile pe care le are în vedere pentru depășirea acestor dificultăți, precum și cuantumul indemnizației/lor de care trebuie să beneficieze salariatul/ții. În baza acestei hotărâri angajatorul poate emite decizia de suspendare a contractului individual de muncă, fie individual, fie colectiv.

Ca regulă, pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității pentru motive economice, tehnologice, structurale sau altele asemenea, salariații beneficiază de indemnizații plătite de angajator din fondul de salarii. Cuantumul acestei indemnizații nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Cu toate acestea, prin O.U.G. nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-a stabilit că „pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.

Prin urmare, pe perioada stării de urgență și în contextul suspendării temporare a contractului individual de muncă pentru șomaj tehnic ca urmare a efectelor produse de Covid-19, indemnizațiile de care beneficiază salariații se pot acoperi din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Cuantumul acestei indemnizații pe care trebuie să o plătească angajatorul este tot de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar va fi suportată de stat până la 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit pe anul 2020.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea nr. 6/2020), iar 75% din 5.429 lei reprezintă 4.071,75 lei.

Așadar, cuantumul maxim al indemnizațiilor acoperite din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 4.071,75 lei.

În cazul în care salariul angajatului în cauză este mai mare decât câștigul salarial mediu brut, diferența dintre indemnizația acoperită de stat (75% din câștigul salarial mediu brut stabilit pe anul 2020) și cea cuvenită potrivit Codului muncii (75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat) va fi suportată de către angajator[1].

Însă, luând în considerare problemele economice prin care poate trece un angajator în contextul pandemiei de Covid-19, acesta din urmă și salariatul pot stabili de comun acord încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă care să prevadă plafonarea indemnizației pentru șomaj tehnic la 75% din câștigul salarial mediu brut.

Angajatorii beneficiari ai indemnizației suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Nu orice angajator beneficiază de acest ajutor acordat de stat în vederea acoperirii indemnizațiilor salariaților a căror contracte au fost suspendate pentru șomaj tehnic, ci doar următoarele două categorii de angajatori:

a) angajatori a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii pe perioada stării de urgență decretate (de pildă, restaurante, hoteluri, cafenele, cabinete de medicină dentară) și care dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Angajatorii din această categorie vor putea recupera indemnizațiile pentru toți salariații față de care s-a dispus suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Deși legiuitorul face referire la metodologia privind acordarea de certificate de situație de urgență (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, o astfel de metodologie nu a fost încă adoptată la momentul publicării prezentului articol.

Totuși, prin raportare la dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, știm doar că aceste certificate de situație de urgență (CSU) se eliberează de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul Covid-19 în baza unor documente justificative.

Probabil, în zilele următoare, va fi publicat în Monitorul Oficial un act normativ care să reglementeze condițiile de obținere a acestor certificate, având în vedere că O.U.G. nr. 30/2020 stabilește că deținerea CSU reprezintă o condiție a acordării indemnizației pentru angajatorii a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente.

b) angajatorii a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor epidemiei Covid-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Acești angajatori trebuie să înregistreze o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Angajatorii din această categorie vor recupera indemnizațiile plătite doar pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare O.U.G. nr. 30/2020, respectiv data de 21.03.2020.

Spre deosebire de angajatorii menționați la lit. a), acești angajatori nu trebuie să dețină certificat de situație de urgență, ci vor declara pe proprie răspundere faptul înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

De asemenea, comparativ cu angajatorii de la lit. a), care vor putea recupera indemnizațiile pentru toți salariații încadrați, angajatorii menționați la lit. b) vor putea recupera indemnizațiile plătite doar pentru cel mult 75% dintre salariați.

Procedura de acordare a indemnizației

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației corespunzătoare, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform următoarelor modele oficiale stabilite prin O.U.G. nr. 30/2020:

 

1) modelul pentru angajatorii menționați la lit. a)

 

Angajator ………………………………………………………………….

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI …………………………………………………………………………

Cont bancar nr. …………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………………

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană …………………../Municipiului București

 

Subsemnatul, ………………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al ………………………, cu sediul social în localitatea ………………………, str. …………………… nr. ……., județul …………../municipiul ………………, sectorul …., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de ………………. persoane, în sumă totală de ………………….. lei.

Anexez următoarele documente:

  1. certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data …………………….

Numele și prenumele

Administrator/Reprezentant legal

 

2) modelul pentru angajatorii menționați la lit. b)

 

Angajator ………………………………………………………………….

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI …………………………………………………………………………

Cont bancar nr. …………………………………………………………..

Telefon …………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană …………………../Municipiului București

 

Subsemnatul, ………………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al ………………………, cu sediul social în localitatea ………………………, str. …………………… nr. ……., județul …………../municipiul ………………, sectorul …., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de ………………. persoane, în sumă totală de …………………….. lei.

Anexez următoarele documente:

  1. declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații;
  2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data ………………..

Numele și prenumele

Administrator/Reprezentant legal

 

Astfel, pentru angajatorii menționați la lit. b), plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Modelul declarației pe propria răspundere urmează a se stabili prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

În plus, cererea (deci atât pentru angajatorii indicați la lit. a, cât și pentru angajatorii menționați la lit. b), trebuie să fie însoțită și de o listă a persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, după următorul model:

 

Nr. Crt.Nume și prenumeCNPGenVârstăNivel educație (ISCED)Reședința (urban/

rural)

JudețSalariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatCuantum indemniza-ție
1.
2.

 

Numele și prenumele

Administrator/Reprezentant legal

Data

 

Indemnizațiile corespunzătoare vor fi achitate salariaților de către angajator, urmând ca acesta să le recupereze ulterior. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor de către angajator, respectiv a cererii tip de rambursare și a listei persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație.

Indemnizația corespunzătoare plătită de angajator este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, cu excepția contribuției asigurătorii pentru muncă.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Termenul de plată și declarare a acestor obligații fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Nu în ultimul rând, amintim că pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având posibilitatea să dispună reînceperea activității odată ce există această posibilitate.

Dacă măsura suspendării contractului individual de muncă pentru șomaj tehnic va depăși 30 de zile lucrătoare, angajatorul are posibilitatea, după consultarea prealabilă a sindicatului sau a reprezentanților salariaților, să reducă programul de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână cu reducerea corespunzătoare a salariului până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, caz în care nu mai beneficiază de ajutorul acordat de stat stabilit de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020.

***

Despre MCP Cabinet avocați – fondat de avocat Marius-Cătălin Preduț în anul 2008, este specializat în domeniul relațiilor de muncă și a celor comerciale.


[1] Buga Andrei, Manolache Anca Ștefania, Siguranța angajatorilor și salariaților în vremea pandemiei, 23.03.2020, www.juridice.ro.

Șomajul tehnic pe perioada stării de urgență. Beneficiari și procedura de atribuire was last modified: mai 11th, 2020 by Marius-Cătălin Preduț

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Marius-Cătălin Preduț

Marius-Cătălin Preduț

Este licențiat al Facultății de Drept din cadrul Universității București. Pregătirea profesională a continuat-o la Academia de Poliție A. I. Cuza din București prin absolvirea în 2007 a studiilor de Master în „Drept Privat și al afacerilor” și în anul 2010 a studiilor postuniversitare de „Drept civil şi procesual civil” la Universitatea București.
A mai scris: