Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

16 feb. 2024
Vizualizari: 178
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, la 20.05.2022, sub numărul x/2022, reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 1.710 RON, reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare și masă suportate de către reclamantă, în calitate de angajator, în perioada de muncă 25.09.2021-14.10.2021 și în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Anexa nr. 2/24.09.2021 la contractul individual de muncă nr. x/24.09.2021, precum și obligarea la plata sumei de 3.000 RON, reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată.

În drept, au fost invocate prevederile art. 254 alin. (1) din Codul Muncii, raportat la art. 1.350 din C. civ.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1811 din 26 septembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară deopotrivă necompetente în a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale competența de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe – Tribunalul București și Judecătoria Gherla – s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre cele două instanțe este competentă să soluționeze cauza.

Delimitarea atribuțiilor instanțelor se realizează în cadrul celor două forme ale competenței, materială și teritorială.

Obiectul litigiului îl reprezintă cererea formulată de reclamantă, angajator, prin care solicită, în esență, obligarea pârâtului, fost angajat, la plata contravalorii serviciilor de cazare și masă suportate de aceasta pentru perioada în care pârâtul a desfășurat în beneficiul său activitate, în cadrul unui raport de muncă.

Așadar, din perspectiva naturii cererii, aceasta se circumscrie unui conflict individual de muncă, ce intră în sfera de reglementare a dispozițiilor art. 266 din Codul muncii, situația de fapt calificată juridic vizând executarea și încetarea Contractului individual de muncă nr. x/24.09.2021, încheiat între reclamantă, în calitate de angajator, și pârât, în calitate de angajat. Simpla împrejurare că reclamanta solicită restituirea contravalorii unor servicii de care a beneficiat pârâtul, pe durata îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce i-au fost trasate de către angajator, nu schimbă natura juridică a raportului dintre părți și nici natura juridică a conflictului ivit ca fiind un conflict de muncă, de vreme ce respectivele servicii au fost prestate în cadrul raportului de muncă existent la acea vreme între părți și în considerarea calităților de angajator – angajat, în strictă legătură cu sarcinile de serviciu care i-au fost impuse de către reclamantă pârâtului.

Înalta Curte reține așadar că pretențiile deduse judecății se întemeiază pe existența unui raport juridic de muncă, instanța fiind chemată să analizeze condițiile în care a încetat acest contract și, în măsura în care se va dovedi că cerințele prevăzute în Anexa nr. 2/24.09.2021 la contract au fost îndeplinite, obligarea pârâtului la plata despăgubirilor solicitate prin acțiune, competența de soluționare a acestui conflict de muncă revenind, în temeiul dispozițiilor art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, tribunalului.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, „(1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal. (2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă ori, după caz, sediul”.

Cum, în speță, pretențiile sunt solicitate de reclamantă, în calitate de fost angajator, fiind întemeiate pe raportul juridic de muncă decurgând din Contractul individual de muncă nr. x/24.09.2021, iar sediul reclamantei se află în localitatea București, se constată că, în cauză, sunt incidente prevederile art. 269 alin. (2) Codul muncii, instanța competentă a soluționa litigiul de muncă dedus judecății fiind Tribunalul București.

Așa fiind, în raport de considerentele expuse și de principiul asigurării accesului efectiv la justiție, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cererii ce face obiectul cauzei, în favoarea Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, căruia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare și masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii was last modified: februarie 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.