Codebitorii solidari în procedura insolvenţei

20 aug. 2019
Articol UJ Premium
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2077
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O atare procedură nu este de natură a aduce niciun fel de prejudicii, așa cum în mod eronat a apreciat administratorul special. În măsura în care creditorul își recuperează constant părți din creanță de la unul dintre codebitorul solidar, devin incidente prevederile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, conform cărora, dacă creanțele au fost stinse sau modificate, total sau parțial, se va proceda la o modificare (actualizare) corespun­zătoare a tabelului de creanțe, după caz.

Pentru aceste considerente, contestația formulată de debi­toarea S. SRL prin administrator special N.I. împotriva tabe­lului preliminar al creanțelor, în privința creanței creditoarei Ț.L. IFN SA, a fost respinsă ca nefondată.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Împotriva acestei sentințe a declarat apel debitoarea S. SRL prin administrator special N.I., criticând‑o pentru nelegalitate și netemeinicie. În dezvoltarea motivelor de apel, arată că biletul la ordin în discuție s‑a pus în executare silită deja, Judecătoria Brașov a încuviințat executarea și acest creditor ar trebui exclus din tabelul creditorilor. Nu l‑a contestat în 16 ianuarie 2017 pentru că atunci era reală creanța. Consideră că nu se poate cere de două ori aceeași sumă.

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința civilă apelată raportat la motivele de apel invocate, Curtea de Apel a constatat că apelul este nefondat.

Creanța Ț.L. IFN SA a fost înscrisă în tabelul preliminar al debitoarei S. SRL. Împotriva acestei înscrieri nu s‑a formulat contestație în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitoarea recunoscând existența creanței. Corect a reținut judecătorul‑sindic că prin avalizarea biletului la ordin în alb avalistul devine obligat în raportul cambial față de bene­ficiar în același mod cu acela pentru care a garantat. Debitorii sunt solidari.

Conform dispozițiilor art. 108 din Legea nr. 85/2014: „(1) O creanță a unui creditor cu mai mulți debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanțe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Toate tabelele vor fi actualizate corespunzător cu sumele distribuite.

(2) Dacă creanțele au fost stinse sau modificate, total sau parțial, se va proceda la o modificare corespunzătoare a tabelului de creanțe, după caz. Odată cu convocatorul adunării creditorilor se va publica și tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse sau modificate în timpul procedurii. Odată cu contestarea procesului‑verbal al adunării, creditorii vor putea contesta în aceleași termene și condiții și tabelul astfel publicat”.

Aceste dispoziții au fost respectate în cauză.

Dacă se execută silit biletul la ordin, urmează să se proce­deze la actualizarea tabelului de creanțe al debitoarei.

Nu se cere de două ori aceeași sumă, ci se respectă dispo­zițiile legale referitoare la debitorii solidari.

Curtea de Apel Brașov a constatat că niciunul dintre motivele de apel nu este întemeiat, în consecință, în temeiul
art. 480 alin. (1) C. pr. civ., prin decizia civilă nr. 1763/A pro­nunțată în data de 20 noiembrie 2018[17]s‑a respins apelul declarat de debitoarea S. SRL prin administrator special N.I. împotriva sentinței civile nr. 752/SIND din 23 mai 2018 pro­nunțate de Tribunalul Brașov, Secția a II‑a civilă, de contencios administrativ și fiscal, pe care a păstrat‑o.

4. Scurt comentariu

În raporturile dintre profesioniști, regula o constituie, po­trivit dispozițiilor art. 1446 C. civ., solidaritatea. În consecință, sunt codebitori solidari toți cei care au semnat un efect de comerț (cambie, bilet la ordin, cec), un contract comercial, garanții fideiusori.

În cauză s‑a reținut că prin avalizarea biletului la ordin în alb, emis cu titlu de garanție, avalistul devine obligat în raportul cambial față de beneficiar, solidar și în același mod ca acela pentru care a garantat.

Deși există o pluralitate de debitori, datoria este unică, ceea ce presupune că titularul creanței poate cere oricărui debitor întreaga datorie. Dacă unul dintre debitori este în procedura insolvenței, creditorul trebuie să depună declarație de creanță conform legii speciale, iar creanța acestuia se înscrie în tabelul de creanțe la întreaga valoare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Creditorul poate să ceară întreaga datorie oricărui debitor care e obligat solidar. Dacă sunt doi sau mai mulți debitori solidari în procedura insolvenței, creditorul trebuie să depună declarație de creanță în toate procedurile. Creanța se va înscrie întreagă în toate tabelele.

Faptul că s‑a început executarea silită împotriva unui codebitor solidar nu atrage eliminarea creanței din tabelul creanțelor debitorului aflat în procedura insolvenței. Creditorul poate să exercite dreptul la acțiune împo­triva oricărui debitor. Prin înscri­erea în tabelul de creanțe al unui debi­tor aflat în procedura insolvenței, el nu pierde dreptul la acțiune împotriva celor­lalți debitori obligați solidar. Menți­onăm și faptul că obligația unui debitor se poate stinge[18] prin anu­lare, con­fuziune, remitere de datorie, nova­ție, dar aceasta nu conduce și la stin­gerea obligațiilor celorlalți codebitori solidari.

Prin Legea nr. 85/2014 s‑a avut în vedere și situația modificării, plății totale sau parțiale a creanței etc. prin art. 108 alin. (2). Tabelul de creanțe se actualizează în funcție de creanțele stinse ori modificate în timpul desfă­șurării procedurii de insolvență.

În speța prezentată, datoria nu a fost plătită, s‑a pornit doar executarea silită împotriva unui codebitor solidar, în consecință, s‑a menținut creanța cre­dito­rului la întreaga valoare în tabelul de creanțe al debitoarei aflate în procedura insolvenței. Dacă suma se achită în întregime de codebitorul obligat solidar în urma executării silite, se poate proceda la reactualizarea tabe­lului de creanțe.

Actualizarea tabelului de creanțe se realizează de către practicianul în insolvență după primirea raportării credito­rului dispuse de art. 109 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 85/2014. Legiuitorul a reglementat și posibilitatea contestării acestui tabel de creanță. Este o procedură specială de contestare dero­gatorie de la dispozițiile art. 111 din Lege[19], se contestă odată cu procesul‑verbal al adunării creditorilor în care a fost prezentat[20].

Art. 109 din Legea nr. 85/2014 reglementează situația code­bitorului sau fideiusorului care a plătit parțial sau total o creanță a debitorului aflat în procedura insolvenței. Precizăm că, de principiu, textul vizează plăți anterioare deschiderii procedurii insolvenței.

Debitorul care a plătit este îndreptățit să se întoarcă împo­triva celorlalți codebitori având un drept de regres. În procedura insolvenței el poate fi subrogat în drepturile creditorului, respectiv poate fi înscris în tabelul de creanțe în locul acestuia. Această operațiune nu se face în mod automat. Menționăm că pentru modificarea tabelului de creanțe în acest sens se impune analiza situației concrete a părților, precum și efectele solida­rității pasive în raporturile dintre debitorii solidari[21].


[17] C. Ap. Brașov, s. civ., dec. civ. nr. 1763/A din 20 noiembrie 2018, nepublicată.

[18] A se vedea L. Pop, I.Fl. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 617‑621.

[19] N. Țăndăreanu, op. cit., p. 399.

[20] Art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

[21] A se vedea L. Pop, I.Fl. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 622‑623.

Codebitorii solidari în procedura insolvenței was last modified: septembrie 3rd, 2019 by Marcela Comșa

Vă recomandăm:

Despre autor:

Marcela Comșa

Marcela Comșa

Este judecător la Curtea de Apel Brașov din 2006; judecător detaşat la Ministerul Justiţiei, Direcţia Elaborare Acte Normative din septembrie 2012.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter