Solicitare privind obligarea unităţii de învăţământ la calculul şi plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfăşurarea activităţii în condiţii periculoase sau vătămătoare

6 feb. 2024
Vizualizari: 122
  • NCPC: art. 431 alin. (2)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 513 alin. (3)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Maramureș, secția I civilă, la data de 4 iulie 2022, sub nr. x/2022, reclamantul Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, în numele membrului de sindicat A., a chemat în judecată pârâtul Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș, solicitând instanței obligarea unității de învățământ la calculul și plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfășurarea activității în condiții periculoase sau vătămătoare, precum și a diferențelor salariale, începând cu 31.01.2018 și, în continuare, până la acordarea acestuia pe statul de plată lunar. Totodată, s-a solicitat actualizarea cu indicele de inflație a sumelor calculate conform punctului 1 și plata sumelor rezultate, precum și calculul și plata dobânzii legale – daune interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare aferente drepturilor bănești calculate conform punctelor 1 și 2, începând cu data de la care se cuvin diferențele salariale și până la achitarea integrală a acestor diferențe.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 194 coroborate cu cele ale art. 148 alin. (1) teza a II-a din C. proc. civ., ale art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017, H.G. nr. 34/2018, H.G. nr. 569/2017, ale art. 1530 și următoarele din C. civ., ale art. 2 din O.G. nr. 13/2011, ale art. 268 alin. (1) lit. c) și art. 278 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1217 din 16 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cererea de revizuire formulată în cauză, Înalta Curte urmează să o respingă pentru considerentele care succed:

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, dispozițiile legale care o reglementează fiind de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile și în condițiile prevăzute în mod expres de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 513 alin. (3) C. proc. civ., dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază.

Prin urmare, în cadrul acestei căi de atac se analizează prioritar condițiile de admisibilitate, cadru în care nu se repun în discuție și nu se cercetează chestiuni privind fondul cauzei, ci se verifică aspectele procedurale vizând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.

Dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., invocate ca temei juridic al cererii de revizuire, prevăd că: revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul, poate fi cerută dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri.

Potrivit alin. (2) al aceluiași text de lege, pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-11 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul.

Conform dispozițiilor art. 513 alin. (4) C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre și, după caz, va trimite cauza spre rejudecare atunci când s-a încălcat efectul pozitiv al autorității de lucru judecat.

Se observă că, în noua sa redactare, textul alin. (4) al art. 513 din C. proc. civ. a extins motivul de revizuire referitor la existența unor hotărâri potrivnice, în sensul că acesta vizează și încălcarea autorității de lucru judecat sub aspectul efectului pozitiv al acesteia, concretizat în nesocotirea considerentelor prin care s-a tranșat o chestiune litigioasă.

Prin intermediul efectului pozitiv al autorității de lucru judecat, reglementat de dispozițiile art. 431 alin. (2) din C. proc. civ., se valorifică aspecte dezlegate anterior de instanță, care au legătură cu ceea ce se deduce judecății în litigiul în care s-a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere, fără ca o asemenea operațiune juridică să presupună tripla identitate, de obiect, cauză și părți.

Textul art. 431 are ca finalitate înlăturarea unor contradicții ce pot apărea între dispozitivele hotărârilor judecătorești, dar și între dispozitivul și considerentele unei hotărâri ce au rezolvat un aspect litigios având legătură cu ceea ce se deduce ulterior judecății și hotărârea pronunțată în această a doua judecată. De asemenea, urmărește evitarea contradicțiilor între considerentele decizorii ale hotărârilor.

Deși, în privința efectului pozitiv al autorității de lucru judecat, între cele patru procese nu trebuie să fie întrunită tripla identitate de elemente – părți, obiect și cauză, trebuie, însă, să existe o identitate de chestiune litigioasă între aceleași părți, indiferent dacă, de această dată, figurează sau nu și alături de alte părți, fapt care obligă instanța sesizată cu un al doilea litigiu să țină seama de ceea ce s-a decis deja în prima hotărâre și să-și sprijine propriul raționament pe dezlegările jurisdicționale anterioare, în măsura în care acestea au legătură și influențează chestiunea litigioasă dedusă judecății.

Această din urmă cerință a identității de părți nu este îndeplinită în cauză.

Astfel, hotărârile judecătorești invocate de revizuent nu conțin considerente decisive care să fi avut legătură cu litigiul finalizat cu hotărârea supusă revizuirii și nici considerente prin care s-a dezlegat o chestiune litigioasă incidentală, care să fi fost pusă în discuție, din nou, în litigiul intervenit între părțile din litigiul pendinte.

În cauză, s-a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 391/A/2023 din 27 februarie 2023 pronunțate de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2022, ca fiind contrară deciziei civile nr. 2256/A/2022 din 14 noiembrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2022, deciziei civile nr. 2092/A/2022 din 2 noiembrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2022, precum și deciziei civile nr. 1947/A/2022 din 24 octombrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2022.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Înalta Curte reține că prin decizia civilă nr. 391/A/2023 din 27 februarie 2023, Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, în numele membrului de sindicat A., în contradictoriu cu pârâtul Liceul Tehnologic Grigore Moisil Târgu Lăpuș, părți care nu figurează în dosarele în care s-au pronunțat deciziile pretins contradictorii.

Astfel, în procesul finalizat cu decizia nr. 2256/A/2022 din 14 noiembrie 2022 a Curții de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale pretins contradictorie au figurat ca părți Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, în numele membrelor de sindicat B. și C. și Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Baia-Mare.

Prin decizia civilă nr. 2092/A/2022 din 2 noiembrie 2022 a aceleiași instanțe s-a soluționat litigiul în care reclamantul Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a formulat acțiune în numele membrilor de sindicat D., E., F. și G., în contradictoriu cu pârâta Școala Gimnazială Crasna Vișeului.

De asemenea, prin decizia civilă nr. 1947/A/2022 din 24 octombrie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale s-a pronunțat în dosarul în care reclamantul Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a formulat cererea de chemare în judecată în numele membrilor de sindicat H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q. împotriva pârâtei R. Baia Mare.

Instanța supremă constată că deciziile a căror contrarietate se invocă au fost date în pricini și între părți diferite, astfel încât nu se poate reține că a fost încălcată autoritatea de lucru judecat.

Împrejurarea că instanțele de judecată pronunță soluții diferite în cauze cu obiect similar, nu reprezintă un caz de contrarietate, ci eventual de jurisprudență neunitară ce nu poate fi însă valorificat prin intermediul revizuirii. Aceasta, întrucât scopul reglementării cazului de revizuire întemeiat pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. este acela de a înlătura situațiile de încălcare a autorității de lucru judecat, iar nu de a uniformiza practica judiciară într-o anumită materie, pentru care există alte mecanisme judiciare.

Prin urmare, nu se poate reține contrarietatea de hotărâri, având în vedere nu sunt întrunite cumulativ cerințele art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Pentru aceste considerente, constatând că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte, va respinge cererea de revizuire formulată de revizuentul Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, în numele membrului de sindicat A., împotriva deciziei civile nr. 391/A/2023 din 27 februarie 2023 pronunțate de Curtea de Apel Cluj, secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2022.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea unității de învățământ la calculul și plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfășurarea activității în condiții periculoase sau vătămătoare was last modified: februarie 5th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.