Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional şi tehnic (OMECS nr. 4456/2015)

19 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5076

Despre

  • M. Of. nr. 621 din 14 august 2015
  • OMECS nr. 4456/2015
  • Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic

Actul normativSumar
OMECS nr. 4456/2015 (M. Of. nr. 621 din 14 august 2015)Cadrul general de organizare și funcționare a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social
Cadrul general de organizare și funcționare a consorțiilor regionale

 

În M. Of. nr. 621 din 14 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic.

 

OMECS nr. 4456/2015 aprobă:

– Cadrul general de organizare și funcționare a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Cadrul general de organizare și funcționare a consorțiilor regionale


Cadrul general de organizare și funcționare a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, denumit în continuare CLDPS, este structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, cu atribuții în domeniul învățământului profesional și tehnic, care funcționează în sprijinul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București.

Conform art. 2, rolul consultativ al CLDPS se exercită prin acțiuni și măsuri specifice de elaborare/monitorizare a documentelor de planificare strategică a ofertei de educație și formare profesională prin sistemul de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) la nivel județean/local, precum și prin formulare de recomandări și puncte de vedere, asistență și colaborare în plan județean vizând domeniul educației, formării profesionale și dezvoltării resurselor umane, în condițiile prevăzute de respectivul cadru general de organizare și funcționare.

Art. 3 reglementează obiectivul general al activității CLDPS. Acesta este de a contribui, prin dialog social și prin antrenarea răspunderii publice a celor implicați, la armonizarea politicilor, strategiilor și acțiunilor concrete în domeniul educației și formării profesionale la nivelul învățământului preuniversitar cu cerințele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social și cultural, la nivel județean și local.

Art. 4 reglementează obiectivele specifice ale CLDPS. Acestea sunt următoarele:

a) instituționalizarea, diversificarea și dezvoltarea parteneriatului social în educație și formare profesională, la nivelul învățământului preuniversitar;

b) identificarea comenzii sociale pentru învățământul profesional și tehnic și a domeniilor prioritare pentru formarea profesională inițială și continuă;

c) corelarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cu comanda socială și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilor pregătirii profesionale;

d) creșterea capacității formării profesionale de a răspunde cerințelor pieței muncii, nevoilor de dezvoltare locală și regională și nevoilor individuale ale beneficiarilor;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

e) optimizarea politicilor și a strategiilor județene referitoare la resursele financiare, materiale și umane necesare în educație și formare profesională.

Art. 5 conține prevederi cu privire la atribuțiile CLDPS. Acestea sunt:

a) oferă, la nivel județean, cadrul organizatoric pentru promovarea parteneriatului social în formarea profesională inițială și continuă, organizată prin unitățile de învățământ;

b) monitorizează situația parteneriatului social la nivelul unităților de învățământ, solicită și propune soluții de creștere a eficienței acestuia;

c) elaborează/actualizează Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI) – document de planificare strategică a ofertei de educație și formare profesională prin sistemul de ÎPT la nivel județean; după avizarea de către CLDPS a PLAI, acest document este transmis spre aprobare consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

d) monitorizează implementarea planurilor de acțiune ale școlilor (PAS) – documente de planificare strategică la nivelul unităților de învățământ profesional și tehnic;

e) analizează și avizează propunerile prezentate de inspectoratul școlar privind proiectele planurilor de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări; avizul CLDPS este obligatoriu pentru documentația transmisă de inspectoratul școlar spre aprobare ministrului educației și cercetării științifice, precum și în cazul deciziilor care sunt în sfera lor de atribuții;

f) furnizează inspectoratului școlar județean/al Municipiului București avizul consultativ privind oportunitatea autorizării unităților de învățământ pentru un nou nivel de învățământ/specializare/calificare profesională în vederea emiterii avizului conform al inspectorului școlar general la cererea de evaluare externă;

g) participă, prin reprezentanții desemnați, în cadrul comisiilor constituite cu ocazia desfășurării examenelor de certificare a calificării absolvenților învățământului profesional și tehnic, conform reglementărilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

h) propune, din propria inițiativă sau la solicitarea inspectoratului școlar, modificarea/completarea Registrului național al calificărilor/nomenclatoarelor calificărilor profesionale, pentru calificări pentru care se organizează pregătirea prin învățământul profesional și tehnic;

i) facilitează încheierea de acorduri de colaborare pentru organizarea pregătirii practice a elevilor la operatorii economici;

j) se implică în realizarea consilierii, orientării și informării privind cariera, în colaborare cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în acest domeniu;

k) identifică și promovează acțiuni ce vizează tranziția de la școală la locul de muncă a absolvenților de învățământ profesional și tehnic, în vederea realizării integrării socio-profesionale a acestora;

l) colaborează cu alte structuri județene/locale pentru elaborarea/actualizarea, monitorizarea și implementarea de documente strategice în domeniul resurselor umane;

m) contribuie la elaborarea și implementarea de proiecte de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic la nivel național/regional/județean;

n) promovează proiectele inițiate de unitățile de învățământ ce vizează dezvoltarea resurselor umane și colaborează cu unitățile de învățământ în elaborarea și implementarea acestora;

o) avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) conform reglementărilor în vigoare;

p) alte atribuții stabilite prin acorduri specifice.

De asemenea, se mai prevede faptul că CLDPS are dreptul de a formula recomandări în domeniul educației și formării profesionale și al dezvoltării resurselor umane, în relația cu autoritățile locale și alte instituții, în condițiile prezentului cadru general de organizare și funcționare.

Potrivit art. 6, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) asigură coordonarea metodologică a activităților CLDPS.

Cap. II („Organizarea și funcționarea comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social”)

Secț. 1 („Organizarea comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social”)

Art. 7 prevede următoarele:

(1) CLDPS se constituie și funcționează, la nivelul fiecărui județ, în baza unui acord de colaborare voluntară a partenerilor sociali, persoane juridice reprezentative pentru contribuția la dezvoltarea învățământului profesional și tehnic la nivelul județului/municipiului București.

(2) Acordul de colaborare voluntară a persoanelor juridice reprezentate în CLDPS se încheie pe o perioadă de minimum 6 ani și se poate actualiza în funcție de evoluțiile la nivelul reprezentativității structurilor parteneriale și/sau schimbările în plan legislativ și instituțional care influențează organizarea administrativă și politicile în domeniul educației și formării profesionale.

(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar decide asupra relevanței în domeniul formării profesionale a partenerilor sociali (operatori economici, asociații profesionale, organizații sindicale, organizații neguvernamentale, asociații profesionale, asociații ale părinților).

(4) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite în scris partenerilor sociali reprezentativi solicitarea de participare în CLDPS și de încheiere a acordului de colaborare voluntară.

(5) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București, în baza acceptului partenerilor sociali, încheie acordul de colaborare voluntară în cadrul CLDPS.

(6) După încheierea acordului de colaborare voluntară în cadrul CLDPS, inspectoratul școlar județean/al municipiului București solicită partenerilor sociali nominalizarea persoanelor care vor reprezenta instituția în CLDPS.

Art. 8 prevede faptul că CLDPS are o structură multipartită care urmărește reprezentarea echilibrată numeric a principalelor categorii de parteneri sociali din fiecare județ/municipiul București, astfel:

a) instituții și autorități publice, precum: inspectoratul școlar, Instituția prefectului, consiliul județean, consilii locale/primării, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană/a Municipiului București, Direcția pentru agricultură a județului/Municipiului București, inspectoratul teritorial de muncă, agenția județeană de prestații sociale;

b) operatori economici: asociații patronale și operatori economici reprezentativi pentru domeniile în care se organizează formare profesională inițială, Camera de Comerț și Industrie;

c) organizații sindicale reprezentative pentru domeniile în care se organizează formare profesională inițială și organizații ale societății civile: organizații nonguvernamentale, asociații profesionale, asociații ale părinților.

Numărul membrilor CLDPS este impar și este cuprins între 13 și 25 de membri.

Art. 9 dispune faptul că la ședințele CLDPS pot participa, cu statut de invitați, fără drept de vot, și alți reprezentanți ai unor instituții sau autorități publice, inclusiv personalități marcante ale vieții culturale, științifice sau profesionale.

De asemenea, la aceste ședințe pot participa, fără drept de vot, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și ai CNDIPT.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Nominalizarea membrilor CLDPS se realizează prin adresă scrisă din partea instituțiilor/organizațiilor în cauză.

(2) Instituțiile/Organizațiile din componența CLDPS pot nominaliza un reprezentant titular și unul supleant.

(3) În cazul indisponibilității reprezentantului titular sau supleant pentru o durată mai mare de 6 luni, instituția/organizația în cauză va desemna un nou titular sau supleant”.

Potrivit art. 11, calitatea de membru al CLDPS încetează prin demisie, prin revocarea reprezentantului desemnat de instituția în cauză, după o absență fără motive întemeiate mai mare de 6 luni de la activitățile CLDPS sau de la trei întâlniri succesive, prin acordul părților sau prin retragerea calității de membru, la propunerea membrilor CLDPS, cu votul a două treimi din membrii acestuia.

Conform art. 12, CLDPS este considerat statutar constituit conform respectivului cadru general de organizare și funcționare din momentul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a) reprezentarea în CLDPS a celor trei categorii de parteneri sociali menționate la art. 8. alin. (1);

b) semnarea de către toți partenerii sociali, persoane juridice reprezentative, a acordului de colaborare voluntară în cadrul CLDPS;

c) nominalizarea reprezentanților de către instituțiile/ organizațiile din componența CLDPS;

d) asigurarea numărului de membri conform art. 8 alin. (2);

e) emiterea de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București a deciziei de funcționare a CLDPS ca structură consultativă.

Potrivit art. 13, CLDPS poate constitui grupuri de lucru sau structuri, formate din membrii săi și/sau din reprezentanți ai altor instituții/organizații, care să contribuie tematic la realizarea obiectivelor propuse.

Art. 14 prevede: CLDPS este condus de un președinte și doi vicepreședinți, aleși din rândul membrilor acestuia prin vot cu majoritatea simplă a membrilor CLDPS, fiind obligatorie reprezentarea a trei categorii de parteneri sociali.

Secretariatul CLDPS este asigurat de către un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București desemnat de către inspectorul școlar general.

Cadrul general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic (OMECS nr. 4456/2015) was last modified: august 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter