„Principalul obiectiv al oricărui sistem de pensii este protejarea persoanelor vârstnice”

16 aug. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 594

În cuvântul pe care l‑am avut la Congresul Electiv din anul 2019, făceam trimitere la o frumoasă poezie a unui mare poet brazilian, Mario de Andrade, inti­tulată „Timpul prețios al persoanelor mature”.

Nu am uitat, în toată activitatea mea de vicepreșe­dinte al UNBR, acele versuri și am încercat să țin cont de aceste învățături de fiecare dată când a trebuit să hotărăsc ceva.

În calitate de Vicepreședinte UNBR, cu atribuții privind buna organizare și funcționare a Casei de Asi­gurări a Avocaților din România (C.A.A.), am acordat o atenție deosebită modului în care aceasta a asigurat coor­donarea, îndrumarea și controlul activității filia­lelor C.A.A. în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin, participând activ la ședințele Consiliului de Administrație al C.A.A. și formulând propuneri importante pentru sistem.

Activitatea CAA din ultimul an se regăsește în numeroase hotărâri și decizii ale CAA, toate având în prim‑plan interesul avocaților și al sistemului lor de pensii. Iată câteva dintre ele:

1. Propunere privind aprobarea acordării unor facilități avocaților cu probleme de sănătate care solicită tratament la Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. Techirghiol, propunere aprobată atât de Consiliul de administrație al C.A.A. cât și de Consiliul U.N.B.R., urmând ca la Congresul avocaților din acest an să fie aprobată și finanțarea necesară.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

2. Implementarea în toate filialele C.A.A. a Pro­gramului informatic „Gestiune avocați” și a Progra­mului de evidență contabilă „Saga”;

3. Am propus C.A.A. să‑și reconfigureze site‑ul și să‑l populeze cu mai multe informații utile avocaților și să determine filialele C.A.A. de a avea site‑uri pro­prii sau secțiuni dedicate pe site‑urile barourilor, por­nind de la importanța și rolul site‑ului pentru o organi­zație. Azi C.A.A. are un site modern, ușor accesibil și actualizat permanent iar dacă veți accesa www.caav.ro vă veți convinge de acest lucru.

4. Pornind de la nevoia de a ne construi din timp un viitor sigur și liniștit bazat pe încredere și pe cu­noaștere am propus reeditarea într‑o formă nouă a „Ghidului practic” – ediția 2021, în care sub denu­mirea „Drepturile și obligațiile avocaților în sistemul propriu de pensii și asigurări sociale” au fost prezen­tate noutăți, explicații și exemple de calcul a pensiilor din toate categoriilor și a altor drepturi de asigurări sociale. Ghidul a fost editat în format fizic și transmis filialelor, dar se află publicat și pe site‑ul C.A.A.

5. Luând în considerare bunele practici am propus mediatizarea la nivelul tuturor filialele C.A.A. a posibi­lităților pe care le au avocații de a plăti contribuțiile lunare prin viramente bancare către filialele C.A.A., având ca model Filiala București.

6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la fondurile C.A.A. Proiectul Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la fondurile sistemului C.A.A. în funcție de veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii de avocați, realizat de C.A.A., a fost înaintat pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului U.N.B.R., în con­formitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Statutul C.A.A. Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 145/12 aprilie 2021.

7. Protocol încheiat cu Casa Națională de Pensii Publice

Protocolul privește colaborarea în beneficiul mem­brilor asigurați ai sistemului de pensii al avocaților ges­tionat de C.A.A., pentru evaluarea capacității de muncă, în scopul stabilirii gradului de invaliditate de către medicul specializat în expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul C.N.P.P., astfel cum este prevăzut în Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avo­caților, în baza criteriilor și normelor stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

8. Implicarea Președinților Consiliilor de admi­nistrație din Filialele C.A.A. și a Decanilor Barourilor în conturarea unei strategii a C.A.A.

Conducerea C.A.A., pornind de la situația actuală a sistemului, realitățile economico‑sociale, a formulat 10 întrebări și a solicitat sprijin conducerii filialelor și barourilor ca prin răspunsurile formulate să contribuie la conturarea unei strategii necesare sustenabilității și viabilității sistemului care să includă în primul rând un orizont adecvat de diminuare a deficitului înre­gistrat de sistem. Răspunsurile primite au contribuit la formularea unor propuneri pentru realizarea unei strategii la nivelul C.A.A.

9. Elaborarea și aprobarea Planului de control al Filialelor C.A.A. pe anul 2021.

10. Implicarea în aplicarea unitară a prevederilor O.U.G. nr. 30/2020 și a O.U.G. nr. 226/2021 privind cota de contribuție pe care au trebuit să o plătească avocații asupra indemnizațiilor primite din bugetul de stat în timpul pandemiei de Coronavirus.

Au fost realizate mai multe activități dintre care:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

‑ Participarea în Parlamentul României la discuțiile privind Plx 284/2020;

‑ Transmiterea de adrese către Ministerul de Finanțe și către U.N.B.R.;

‑ Modificarea programului informatic pentru a permite introducerea în aplicație a cotei de contribuție de 25% asupra indemnizației primite;

‑ Formularea și transmiterea către filiale a unui număr de 6 materiale ce conțineau instrucțiuni de aplicarea acelor două acte normative precum și punctele de vedere ale C.A.A.

11. Pornind de la importanța unui mod de lucru unitar la nivelul tuturor filialelor C.A.A., de la im­plicarea Președinților filialelor C.A.A., a Decanilor Barourilor în identificarea soluțiilor pentru un sistem sustenabil, adecvat și durabil, am propus organizarea unor întâlniri de lucru zonale la care participanții au dis­cutat despre realitățile, provocările și perspectivele sistemului propriu de pensii și asigurări sociale ale avo­caților. Au fost organizate 5 asemenea întâlniri la Dolj, Cluj, Alba, Suceava și Constanța. Întâlnirile de lucru s‑au bucurat de un real succes.

12. Modificarea Organigramei și suplimentarea nu­mărului de personal la nivelul C.A.A.

C.A.A. trebuie să acorde o atenție deosebită îmbu­nă­tățirii sustenabilității sistemului de pensii și alte drep­turi de asigurări sociale ale avocaților, politicii in­ves­tiționale, bunei gestionări a resurselor financiare ale sistemului, pentru creșterea gradului de încredere în sistem, pentru creșterea gradului de conformare și pentru creșterea interesului generației avocaților tineri față de beneficiile sistemului.

Toate acestea nu pot fi realizabile la un nivel de per­formanță și profesionalism adecvat importanței sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților fără un număr corespunzător de personal la nivelul C.A.A., cu un grad ridicat de pregătire profesională care să fie dedicat acordării de asistență tehnică și legislativă în aplicarea instrucțiunilor și punctelor de vedere, informatizării sistemului, admi­nistrării bazelor de date, controlului filialelor, verifi­cării stabilirii și plății pensiilor și alte activități impor­tante și necesare unei bune funcționări și administrări.

13. Realizarea unor analize complexe a realităților din sistem precum și identificarea unor soluții care au condus la elaborarea materialului înaintat spre analiză și aprobare Comisiei Permanente a U.N.B.R. intitulat „Propuneri pentru reformarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”

14. Organizarea mai multor întâlniri de lucru cu reprezentanții unor societăți de investiții pentru iden­tificarea celor mai bune soluții de diversificare a porto­foliului C.A.A.

Au răspuns invitațiilor reprezentanții a 3 admi­nistra­tori mari de gestiune de fonduri de investiții: Raiffeisen Asset Management, Erste Asset Manage­ment (BCR), BRD Asset Management.

Din prezentările efectuate și din discuțiile purtate a rezultat importanța construirii unui portofoliu de investiții precum și impactul includerii acțiunilor într‑un portofoliu diversificat:

A. Randamentul așteptat:

– Pe termen lung randamentul acțiunilor este su­perior celorlalte clase de active „clasice” (acțiuni, obli­ga­țiuni/titluri de stat, depozite/cont curent): randament acțiuni „randament obligațiuni” randament depozite;

– Dintre clasele de active „clasice”, acțiunile au protejat cel mai bine portofoliul împotriva inflației;

– Potențialul de randament al claselor de active „clasice” este relativ redus din punct de vedere istoric (mediu de dobânzi scăzute);

– În cazul unei schimbări de trend în ceea privește randamentul obligațiunilor și titlurilor de stat (în sensul creșterii), impactul asupra portofoliului va fi negativ pe termen scurt, ca urmare a marcării la piață;

– Piața locală de acțiuni are în continuare un po­tențial mare de creștere, pe termen lung;

– Nivelul actual al dobânzilor și randamentelor la titlurile de stat ridică provocări majore pentru fondurile de tipul „beneficii definite”.

B. Riscul portofoliului

– Riscul investițiilor în acțiuni este mai mare decât cel al investițiilor în obligațiuni dar această creștere a riscului este justificată de impactul pozitiv asupra ran­da­mentului așteptat;

– Riscul investițiilor în acțiuni poate fi redus prin diversificare;

– Diversificarea poate fi obținută ușor prin investirea în fonduri de acțiuni, cu expunere diversificată pe piața locală;

– Riscul portofoliului poate fi „controlat” prin in­trarea treptată în piață;

C. Lichiditate

– Investițiile în acțiuni (piața primară) sau fonduri de acțiuni (care investesc in piața primara) sunt lichide și pot fi lichidate în termen de câteva zile;

D. Orizontul de timp

– Având in vedere obligațiile viitoare ale sistemului de pensii, consideră că orizontul de timp este unul lung (10 ani de exemplu). Acest orizont de timp, permite evitarea situației în care dezînvestirea va avea loc într‑un moment de cădere a piețelor

E. Alte considerente:

– Fondurile de Pensii din Pilonul II sunt cel mai mare investitor în Bursa de la București; o parte sem­ni­ficativă a „economiilor” populației sunt deja inves­tite în acțiuni; 25% din activele fondurilor sunt in­vestite în acțiuni;

În urma analizelor efectuate și discuțiilor purtate, Consiliul de Administrație al C.A.A. a hotărât să inves­tească, inițial o sumă mică din fondul de funcționare, în unități de fond pentru a face primul pas spre diversi­ficarea portofoliului și obținerea unor rate superioare de randament celor obținute din investirea disponibi­lului în titluri de stat.

15. Încheierea contractului de extindere a Societății Balneare și de Recuperare a C.A.A. de la Techirghiol. Contractul a fost semnat la data de 10.11.2021 între C.A.A. în calitate de beneficiar și S.C. Civicon Inter SRL, în calitate de antreprenor. În prezent lucrările se află într‑un stadiu avansat iar la finalizarea acestor lucrări ne așteptăm la creșterea profitului realizat de Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. datorită creșterii numărului de paturi, a realizării mai multor cabinete medicale pentru tratarea pacienților în ambulatoriu și a modernizării complexului.

Obiectivele organizaționale reprezintă unul din elementele importante în procesul general de plani­ficare și conduc la creșterea performanței.

Sistemul de pensii al avocaților din România, ca toate sistemele de pensii din Europa, se confruntă cu o dublă provocare:

– asigurarea unor venituri adecvate la pensie;

– menținerea sustenabilității financiare.

Adecvarea și viabilitatea sunt foarte importante într‑un sistem de pensii. Dacă un sistem de pensii nu este viabil, el se va dovedi a fi inadecvat pe termen lung, când vor fi necesare rectificări substanțiale.

Atunci când îți stabilești obiective, trebuie să te gândești și la riscuri. Am analizat câteva posibile ris­curi, unul dintre acestea fiind riscul reglementării insuficiente identificat pe două paliere, respectiv al responsabilității investiționale și al unei strategii pri­vind viabilitatea sistemului.

Prin măsurile luate și politicile adoptate trebuie să acordăm permanent o atenție deosebită îmbunătățirii sustenabilității sistemului, politicii investiționale, bunei gestionări a resurselor financiare ale sistemului astfel încât să asigurăm o rată de finanțare de 100% și să putem lua măsurile necesare creșterii pensiilor nu numai cu indicele de inflație ci cu procente mai mari, care să conducă la asigurarea unui bun nivel de trai avocaților.

Un alt risc identificat este riscul operațional de apli­care neunitară a legislației.

Așa cum necesitatea respectării principiului securi­tății juridice pentru existența statului de drept impune o mai mare atenție acordată calității legii, tot așa și apli­carea unitară a prevederilor legale reprezintă pentru C.A.A. securitatea sistemului și reflectă calitatea managementului.

Poate cel mai important risc pe care l‑am identificat este riscul investițional.

În scenariul unei dobânzi de referință foarte reduse chiar aproape de zero și a spectrului unui risc ridicat de hiperinflație devine imposibilă obținerea unor randamente investiționale egale cu rata inflației. În ambele situații există un risc investițional chiar dacă investiția în titluri de stat este prudențială.

Acest risc poate fi atenuat prin diversificarea por­tofoliului C.A.A. și aprobarea unei strategii de inves­tire a fondului de pensii unificat utilizând combinații între instrumentele financiare altele decât titlurile de stat. Un portofoliu diversificat este un portofoliu care poate aduce rate de randament superioare inflației menținând astfel puterea de cumpărare.

Riscurile identificate pot fi atenuate prin măsuri concrete.

Cele mai importante măsuri trebuie să se concen­treze în primul rând pentru atenuarea riscului inves­tițional și evitarea erodării puterii financiare a fondului de pensii prin obținerea unor rate de randament infe­rioare inflației.

Toate acțiunile pe care le întreprindem, măsurile pe care le dorim să le luăm sunt în interesul sistemului și a fiecărui avocat în parte, a fiecărui pensionar actual și viitor.

Ce obiectiv ne propunem?

Principalul obiectiv al oricărui sistem de pensii, fie că este vorba de sisteme publice bazate pe redistri­buire, fie că este vorba de sisteme private, este prote­jarea persoanelor vârstnice, asigurarea unui nivel de trai decent și adecvat implicării și contributivității, dar și asigurarea pe care dorim să o dăm generației tinere – că va beneficia de stabilitatea și viabilitatea sistemului.

Casa de Asigurări a Avocaților s‑a angajat să vină în fața Consiliului U.N.B.R. cu un proiect pentru con­tribuția facultativă a avocaților la sistemul propriu, pe baza sistemului actual tip Beneficii Definite, conceput ca o extindere a sistemului de bază prevăzut de lege, care să integreze contribuțiile facultative procentuale din veniturile profesionale.

Pentru a evita transferul fondurilor de la sistemul obligatoriu către plata pensiilor aferente sistemului facul­tativ, sistemul de contribuții facultative poate fi introdus după echilibrarea și realizarea unei rate de finanțare a fondului de pensii de bază de 100%. Acest proiect a fost definitivat și va fi înaintat GL4 și corpului profesional pentru analiză.

Realitatea nu ne lasă să stăm pe loc și din acest mo­tiv și legislația profesiei trebuie să fie adaptată cli­ma­tului economic, social și politic. Prin reglementare adecvată poți să creezi bunăstare. Bunăstarea este un concept complex, frecvent utilizat în mai multe do­menii de la filozofie la sociologie și economie, iar noi ne dorim bunăstarea pentru avocați.

Schimbările pe care conducerea C.A.A. sub directa mea coordonare dorește să le realizeze, în acest an, sunt unele pe cât de ambițioase pe atât de necesare.

Am dezvoltat împreună două proiecte unul privind contribuția facultativă a avocaților și altul privind unificarea fondului de pensii. Ambele proiecte por fi îmbunătățite și ne‑am propus acest lucru în acest an. Trebuie să fie alături de noi și să se implice în reali­zarea acestor proiecte toți cei care conduc profesia și nu numai. Fiecare avocat poate participa cu idei, propuneri ce vor fi luate în considerare și analizate de specialiști.

Pentru susținerea propunerilor noastre am analizat situația pensiilor avocaților europeni și am clasificat sistemele de pensii ale avocaților pe țări și sisteme astfel:

  • Țări cu sisteme de pensii alte avocaților indepen­dente – 7 țări;
  • Țări cu sisteme de pensii liberale care includ și avocații – 3 țări;
  • Țări în care avocații sunt incluși în sistemele naționale (publice) de pensii 17 țări.

Am constatat că fondul de pensii al avocaților are 40 de administratori și 40 de ordonatori de credite. Acest mod de organizare nu este întâlnit în nici‑un stat din Uniunea Europeană.

Fărâmițarea excesivă și inexistența unei politici investiționale duc la erodarea sistemului. Pentru a fi performant, ușor de gestionat și de verificat fondul de pensii trebuie să fie un fond unic iar veniturile și cheltuielile să fie gestionate centralizat. Motivele sunt multe și sunt importante:

– Fondurile mari performează investițional mai bine;

– Gestionarea unor disponibilități mai mari dă posibilitatea unor investiții cu randamente superioare;

– Simplificarea mecanismelor de control și acelor de supraveghere a fondului de pensii;

– O mai bună informatizare a sistemului, o aplicare unitară a legislației și alinierea la sistemele de pensii ale avocaților europeni.

Consolidarea la nivel central a fondului de pensii și administrarea acestuia de către Casa de Asigurări a Avocaților va presupune și anumite propuneri de modificare a legislației actuale.

Am identificat de asemenea și unele necorelări între prevederile legii proprii sistemului de pensii și prevederile statutare pe care în acest an ne‑am propus să le soluționăm, iar conducerea C.A.A. va aduce în atenția GL4 și a conducerii profesiei, pentru analiză și decizie, propunerile conturate.

Aparent, unele măsuri luate de Consiliul UNBR pot părea împotriva interesului avocaților.

O analiză responsabilă însă, a acestor măsuri (și mă refer aici la creșterea contribuției la sistemul de pen­sii), ne va crea convingerea că toate aceste măsuri au ca scop siguranța sistemului de pensii al avocaților și pensii stabile și mai mari pentru avocații pensionari și pentru cei care se vor pensiona în viitor.

Asemenea măsuri, vor duce la creșterea ratei de finanțare a sistemului de pensii cu peste 100%, ceea ce va permite în viitor majorarea numărului de puncte de pensie astfel încât într‑un viitor nu foarte înde­păr­tat, respectiv 2‑3 ani, pensiile avocaților să satisfacă interesul acestora comparându‑se sau chiar depășind nivelul pensiilor din sistemul public.

Așadar, tot ce se întâmplă în sistemul de pensii al avocaților este numai în interesul avocaților actuali și viitori pensionari.


* Material susținut cu ocazia Congresului Avocaților 2022 – „Avocatura azi. Tendințe și perspective” și publicat în Revista „Avocatul”, iunie/2022.

 

„Principalul obiectiv al oricărui sistem de pensii este protejarea persoanelor vârstnice” was last modified: august 16th, 2022 by Ion Turculeanu

Vă recomandăm: