Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal (Ordinul ANRE nr. 121/2015)

12 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 11841

Despre

  • M. Of. nr. 594 din 6 august 2015
  • Ordinul ANRE nr. 121/2015
  • Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordinul ANRE nr. 121/2015
(M. Of. nr. 594 din 6 august 2015)
Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușalCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice”)
Cap. III („Corectarea consumului de energie electrică înregistrat eronat”)
Cap. IV („Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal”)
Cap. V („Decontarea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem paușal”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 594 din 6 august 2015, s-a publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014 (M. Of. nr. 544 din 23 iulie 2014).

 

Ordinul ANRE nr. 121/2015:

aprobă Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal;

Inteligența artificială în materie penală

modifică: art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014.

 

Vom prezenta, în continuare, Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal:

 

Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal
 
Cap. I („Dispoziții generale”)

Secț. 1 („Scop”)

Art. 1 reglementează obiectul respectivei proceduri, și anume, modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum și producere, precum și modalitatea de regularizare a decontărilor aferente acestuia între operatorul de rețea, furnizor și clientul final:

a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum și în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului;

b) în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare.

Secț. a 2-a („Domeniu de aplicare”)

Art. 2 la primul alineat stabilește faptul că prevederile respectivei proceduri se aplică de către operatorii de rețea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali.

De asemenea, la alineatul următor prevede faptul că respectiva procedură poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în spețele deduse soluționării instanțelor judecătorești.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Secț. a 3-a („Definiții și abrevieri”)

Art. 3 la primul alineat prevede faptul că termenii utilizați în respectiva procedură au semnificațiile prevăzute în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;

c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, denumit în continuare Regulament de furnizare.

Potrivit alineatului următor, în înțelesul Procedurii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

1. factor de corecție a cantității de energie electrică înregistrată – factor cu care se înmulțește energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obține cantitatea reală de energie electrică consumată;

2. consum înregistrat eronat – consum determinat pe baza unor date de măsurare care conduc la o cantitate de energie electrică diferită față de cea consumată;

3. montaj direct al contorului – montaj al contorului în rețeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul rețelei;

4. montaj semidirect al contorului – montaj al contorului în rețeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;

5. montaj indirect al contorului – montaj al contorului în rețeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent și de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;

6. neînregistrare a consumului de energie electrică – lipsa datelor de măsurare a consumului de energie electrică datorată defectării grupului de măsurare, inexistenței unui grup de măsurare la locul de consum sau ocolirii acestuia;

7. contor de decontare – contor de energie electrică montat în punctul de măsurare, pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice vândute unui client final;

8. contor martor – contor de energie electrică având același număr de faze și cel puțin aceeași clasă de exactitate ca și contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare și respectă cerințele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor-martor poate fi un contor montat în instalațiile clientului final;

9. grup de măsurare a energiei electrice – ansamblu format din transformatoarele de măsurare și contorul de energie electrică, precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

10. sistem paușal – sistem de stabilire a consumului de energie electrică în situațiile în care acesta nu poate fi determinat prin măsurare;

11. operator de rețea – operatorul de transport și de sistem, precum și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât operatorii de distribuție concesionari, inclusiv producătorii titulari ai licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice care au dreptul să desfășoare activitatea de distribuție a energiei electrice pentru alimentarea clienților finali racordați direct la instalațiile electrice aferente unităților de producere.

În sfârșit, la ultimul alineat, sunt explicate următoarele abrevieri utilizate în cadrul respectivei proceduri:

OR – operator de rețea;

OTS – operator de transport și de sistem;

ATR – aviz tehnic de racordare la rețea;

CR – certificat de racordare la rețea.

Cap. II („Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice”)

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) OR este obligat să constate situațiile în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat sau nu au fost înregistrate, cu ocazia:

a) citirii contorului (indexuri, mărimi de instrumentație, mărimi de stare);

b) verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;

c) verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei altei verificări a contorului;

d) verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;

e) înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;

f) verificării instalației de racordare.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează din inițiativa OR, la solicitarea furnizorului sau a clientului final, precum și în urma sesizării unei terțe părți.

(3) Cu ocazia constatării prevăzute la alin. (1) se întocmesc:

a) nota de constatare a situației, conform modelului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, semnată de OR și, eventual, de către clientul final/utilizator; o copie a acestui document se transmite clientului final și furnizorului;

b) fișa de calcul al consumului de energie electrică corectat/stabilit conform prevederilor prezentei proceduri; modalitatea de determinare a consumului de energie electrică se alege de comun acord cu clientul final;

c) procesul-verbal semnat de OR și clientul final, în care se precizează: constatările verificării, modalitatea de calcul al consumului de energie electrică și cantitatea de energie electrică corectată/stabilită în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, conform modelului din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, o copie a acestui document se transmite clientului final și furnizorului.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit furnizorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii și semnării procesului-verbal în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare în cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare”.

Potrivit art. 5, înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau neînregistrarea acestuia, inclusiv în urma unor acțiuni având scopul denaturării datelor de măsurare, se poate datora:

1. unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor și a contactelor interioare ale grupului de măsurare;

2. unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:

a) conexiuni inversate intrare-ieșire ale transformatorului de măsurare de tensiune;

b) conexiuni inversate intrare-ieșire ale transformatorului de măsurare de curent;

c) nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;

d) neconcordanță între circuitele de tensiune și de curent ale aceleiași faze;

e) identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze;

3. funcționării contorului în afara clasei de exactitate;

4. unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare;

5. unor defecțiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea:

a) defecțiuni de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare;

b) defecțiuni de afișare a datelor de măsurare;

6. neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR;

7. unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul real de energie electrică;

8. unor intervenții neautorizate asupra contorului, inclusiv prin ruperea sigiliilor prevăzute de reglementările în vigoare;

9. întreruperii circuitelor secundare de măsurare de curent și tensiune fără deconectarea echipamentelor primare aferente;

10. absenței contorului, ocolirii acestuia sau racordării directe și neautorizate a unui client final/utilizator la rețeaua electrică sau la un branșament.

Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal (Ordinul ANRE nr. 121/2015) was last modified: august 11th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter