Cerere privind anularea deciziei de concediere/sancţionare, dispunerea reintegrării reclamantei pe postul şi funcţia deţinute anterior și obligarea societăţii la plata daunelor materiale și morale solicitate

24 nov. 2023
Vizualizari: 462
  • C. muncii: art. 274
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș sub nr. x/2015, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., a solicitat instanței să dispună:

1. Anularea deciziei de concediere/sancționare, emisă la data de 11 mai 2015 de S.C. B. S.R.L. și, pe cale de consecință să se dispună reintegrarea reclamantei pe postul și funcția deținută anterior acestei decizii și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum și cu toate sporurile și drepturile de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost concediată, pentru perioada 11 mai 2015 și până la data punerii efective în executare a hotărârii ce se va pronunța, precum și anularea celor 88 de ore nemotivate apărute în fluturașul său de salariu pe luna aprilie 2015.

2. Obligarea societății să-i achite diferența de despăgubire în suma netă de 8.899 RON aferentă perioadei 22.10.2013- 31.07.2014, conform sentinței civile nr. 1837/PI/03.07.2014 emisă de Tribunalul Timiș în dosarul nr. x/2013 și rămasă irevocabilă, precum și a sumei de 3.580 RON reprezentând onorariu expert contabil, așa cum rezultă din Raportul de expertiză contabilă întocmit la data de 26.05.2015 de C. S.R.L. prin expert contabil D..

3. Obligarea societății să-i acorde efectuarea concediilor de odihnă aferente anilor 2009; 2010; 2011 și 2012.

4. Obligarea societății să-i corecteze fluturașul de salariu pe luna octombrie 2014, astfel, în rubrica ore standard 72 ore în loc de 64 ore și respectiv în rubrica zile concediu medical 14 zile în loc de 15 zile, și obligarea societății la emiterea si comunicarea organelor statului a unei declarații rectificative aferente lunii octombrie 2014, cu modificările de mai sus.

5. Obligarea societății să-i corecteze fluturașul de salariu pe luna aprilie 2015, la rubrica Rest zile CO (final an): 25 de zile în loc de 23 de zile.

6. Obligarea societății să-i recalculeze toate drepturile salariale începând cu data de 01 august 2014 luând în calcul salariul de bază de 1.907 RON brut, așa cum rezultă din Raportul de expertiză contabilă întocmit la data de 26.05.2015 de C. S.R.L. prin expert contabil D., respectiv începând cu data de 01.09.2014 luând în calcul salariul de bază de 2.037 RON brut, conform majorărilor colective ale societății cu aplicare din 01.09.2014 și începând cu data de 01.12.2014 luând în calcul salarul de bază de 2.067 RON brut, conform majorărilor colective ale societății, cu aplicare din 01.12.2014.

7. Obligarea societății la plata unor daune morale în sumă de 150.000 RON pentru prejudiciul de ordin material în sumă de 8.899 RON neachitată încă conform sentinței civile nr. 1837/PI/03.07.2014 emise de Tribunalul Timiș în dosarul nr. x/2013 și rămasă irevocabilă și prejudiciul moral suferit ca urmare a modului abuziv în care societatea a înțeles să pună în aplicare sentința civilă amintită, conform cererilor reclamantei nr. I; II; III; IV; V si VI din prezenta contestație.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 2033 din 13 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

La termenul din 13 octombrie 2022, în temeiul dispozițiilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora, instanța se va pronunța cu prioritate asupra excepțiilor de fond sau de procedură, care fac de prisos în tot sau în parte cercetarea fondului pricinii, Înalta Curte – Completul de filtru a luat în examinare excepția inadmisibilității recursului invocată din oficiu și, analizând actele dosarului din perspectiva normelor legale incidente, urmează să respingă ca inadmisibilă calea extraordinară de atac, în considerarea următoarelor:

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care Curtea de Apel Timișoara, secția de litigii de muncă și asigurări sociale a respins ca tardiv introdus apelul declarat de reclamanta-apelantă A. împotriva sentinței civile nr. 1372 din 4 decembrie 2020, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. x/2015, în contradictoriu cu pârâta-intimată S.C. B. S.R.L., având ca obiect litigiu de muncă.

Față de natura pretenției deduse judecății, respectiv litigiu de muncă, sunt incidente dispozițiile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind noul C. proc. civ., care stipulează că în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 15 februarie 2013, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privitoare la conflictele de muncă și de asigurări sociale.

Referitor la aceste litigii, nu sunt supuse recursului deciziile pronunțate de instanțele de apel, acestea fiind hotărâri definitive, așa cum prevăd dispozițiile art. 274 Codul muncii.

Coroborând dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., care stipulează că sunt hotărâri definitive cele date în apel, fără drept de recurs, precum și cele ale art. 483 alin. (2) C. proc. civ., modificat prin Legea nr. 2/2013, conform cărora nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile având ca obiect conflictele de muncă și asigurări sociale, rezultă că decizia nr. 347 din 7 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția de litigii de muncă și asigurări sociale este definitivă, nefiind supusă căii de atac a recursului.

Prin urmare, decizia nr. 347 din 7 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția de litigii de muncă și asigurări sociale, prin care a fost soluționată cererea de apel, ce face obiectul prezentului recurs este o hotărâre definitivă.

In accepțiunea conferită de legiuitor, hotărârile definitive enumerate în art. 634 C. proc. civ. sunt cele care nu mai pot fi atacate cu apel, respectiv recurs pentru care legea nu prevede posibilitatea atacării lor, ipoteză în care hotărârile devin definitive la data pronunțării lor.

Conform art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care a fost atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii.

Dreptul de a exercita o cale de atac este unic și se epuizează prin chiar exercițiul lui. Partea interesată nu poate folosi de mai multe ori o cale de atac împotriva aceleiași hotărâri, deci nu se poate judeca de mai multe ori în aceeași cale de atac.

Așadar, decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

Așa fiind, Înalta Curte constată că cererea de recurs formulată de recurenta-reclamantă A. nu poate fi primită și nici supusă vreunei analize, având în vedere caracterul inadmisibil al căii de atac cu care este învestită și ca urmare a admiterii excepției se va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta-reclamantă A. împotriva deciziei nr. 347 din 7 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția de litigii de muncă și asigurări sociale, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L..

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Cerere privind anularea deciziei de concediere/sancționare, dispunerea reintegrării reclamantei pe postul și funcția deținute anterior și obligarea societății la plata daunelor materiale și morale solicitate was last modified: noiembrie 24th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.