Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (Ordonanţa nr. 20/2015)

5 aug. 2015
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9475

Despre

  • M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015
  • Ordonanța nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
  • Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Monitorul OficialActul normativSumar
M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015Ordonanța nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – Capitolul I („Dispoziții generale”)
– Capitolul II („Dispoziții referitoare la bugetul de stat”)
– Capitolul III („Dispoziții referitoare la bugetele locale”)
– Capitolul IV („Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”)
– Capitolul V („Dispoziții finale”)


 
În M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015, a fost publicată Ordonanța nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 ce modifică și completează Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014 (M. Of. nr. 960 și nr. 960 bis din 30 decembrie 2014).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 186/2014 bugetului de stat pe anul 2015 prin Ordonanța nr. 20/2015:
 
Capitolul I („Dispoziții generale”)
 
Art. 1 Ordonanța nr. 20/2015
Potrivit art. 1, bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 și nr. 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.
 
Art. 2 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 2 prevede la primul alineat faptul că influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit următorului alineat, detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015, pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

De asemenea, se dispune faptul că bugetul de stat pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 210,3 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 1.700,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.489.8 milioane lei.
 
Capitolul II („Dispoziții referitoare la bugetul de stat”)
 
Art. 3 Ordonanța nr. 20/2015
Potrivit art. 3, se autorizează Administrația Prezidențială, în anexa nr. 3/01/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015–2018“, să efectueze următoarele modificări:

  1. a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 300 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice“;
  2. b) la cheltuieli, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, să introducă titlul 59 „Alte cheltuieli“ cu suma de 300 mii lei și, respectiv, să redistribuie suma de 25 mii lei de la titlul 20 „Bunuri și servicii“ la titlul 10 „Cheltuieli de personal“.

 
Art. 4 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 4 stabilește faptul că se autorizează Administrația Prezidențială, în anexa nr. 3/01/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“, să introducă fișa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investițiilor“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.754 mii lei.
 
Art. 5 Ordonanța nr. 20/2015
La art. 5 se prevede faptul că se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015–2018 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa“, cu suma de 181 mii lei.
 
Art. 6 Ordonanța nr. 20/2015
Potrivit art. 6, în anexa nr. 3/13/02a – „Destinația sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2015“ la bugetul Secretariatului General al Guvernului, textul de la litera a) ultima liniuță, respectiv, „– cheltuielilor privind cofinanțarea programelor realizate din fonduri europene și internaționale necesare desfășurării activității organizațiilor“ se înlocuiește cu textul „– cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene și internaționale, cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și cofinanțarea acestora“.
 
Art. 7 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 7 prevede prevede la primul alineat faptul că se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, să diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 25 mii lei, la capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ să majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 20 mii lei și la capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, fișa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investițiilor“, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 13 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat.

De asemenea, se dispune faptul că se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, să majoreze creditele de angajament cu suma de 550 mii lei la fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii“.
 
Art. 8 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 8 are următorul conținut: „(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2015 la capitolul 80.01 „Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 2.887 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5. alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241409039 din data de 28.07.2014 și notei de debit nr. 3241504689 din data de 08.05.2015.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează suma de 2.887 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma 2.887 mii lei, virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune”.
 
Art. 9 Ordonanța nr. 20/2015
Potrivit art. 9, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015–2018 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 18.988 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.
 
Art. 10 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 10 stabilește faptul că se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.803 mii lei la proiectul 1204 „Programul Operațional Regional 6.1“ la capitolul 80.01 „Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă“, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.20 „Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică“, din care suma de 9.999 mii lei la alineatul 56.20.01 „Finanțare națională“, suma de 15.703 mii lei la alineatul 56.20.02 „Finanțare externă nerambursabilă“ și suma de 101 mii lei la alineatul 56.20.03 „Cheltuieli neeligibile“;
 
Art. 11 Ordonanța nr. 20/2015
Art. 11 prevede la primul alineat faptul că se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anexa 3/15/25 „Fisa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să introducă programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014–2020 pentru care îndeplinește funcția de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015 în suma totală de 1.600.000 mii lei.

Potrivit alineatului următor, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anexa 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ să introducă creditele de angajament aferente anului 2015, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum și alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorității de management, pentru programele 2014–2020 pentru care îndeplinește funcția de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015.

De asemenea, se dispune faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice detaliază sumele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) pe programe și le comunică Ministerului Finanțelor Publice.
 
Art. 12 Ordonanța nr. 20/2015
Potrivit art. 12, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anexa 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să introducă creditele bugetare aferente anului 2015 după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, la programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014–2020 pentru care îndeplinește funcția de autoritate de management și să comunice Ministerului Finanțelor Publice formularele refăcute corespunzător.

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (Ordonanța nr. 20/2015) was last modified: august 5th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter