Măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective – modificări (O.U.G. nr. 19/2015)

22 iun. 2015
Vizualizari: 3442

Despre

  • M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 19/2015
  • Măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective – modificări (O.U.G. nr. 19/2015)
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 36/2013
(M. Of. nr. 251 din 30 aprilie 2013; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 19/2015
(M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015)
introduce: art. 1 alin. (11), art. 33, anexa
modifică: art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3


 
 
În M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (M. Of. nr. 251 din 30 aprilie 2013; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– faptul că, prin O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, au fost reglementate măsuri de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare în vederea redresării activității, din cadrul unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, institute naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale;

– faptul că, pentru unii operatori economici prevăzuți de O.U.G. nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, pentru care este necesară adoptarea de măsuri de disponibilizare colectivă, nu se pot întocmi, din motive independente, care țin de specificul activității operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activității;

– necesitatea îndeplinirii scopului prevederilor O.U.G. nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, respectiv luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecția socială a salariaților operatorilor economici;

– faptul că, în situația în care nu se pot întocmi, din motive independente, care țin de specificul operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activității se află un număr de doi operatori economici, respectiv Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, al cărei obiect principal de activitate este producerea de apă grea, și Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului – S.A., a cărei durată este limitată în timp, până la închiderea definitivă în anul 2018 a exploatărilor de cărbune;

– faptul că, pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin odată cu atingerea nivelului maxim de constituire a stocurilor de rezervă de stat la produsul apă grea destinată Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, atât pentru primele încărcături, cât și pentru consumul tehnologic al unităților 1-4 pe întreaga perioadă de exploatare a acestora, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nu va mai prelua la rezerva de stat cantități de apă grea, cu consecința reducerii activității ca urmare a opririi controlate și în siguranță a activității de producere de apă grea și, implicit, a personalului regiei;

– faptul că salariații Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin pot beneficia, în baza prevederilor O.G. nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 85/2015, de măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare întocmit cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013;

– asigurarea premiselor necesare pentru ca salariații Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin să poată beneficia de măsurile de protecție socială prevăzute de O.U.G. nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, în situația reducerii activității regiei ca urmare a opririi controlate și în condiții de maximă Siguranță a producției de apă grea, situație specifică activității acestei regii autonome, ce nu permite întocmirea unui plan de disponibilizare care să conducă la redresarea activității regiei;

– faptul că în această situație subzistă dificultatea de a crea noi locuri de muncă la nivel local, cel puțin pe termen scurt și mediu;

– Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, a fost întocmit Planul de închidere pentru accesarea ajutorului de stat care prevede concedieri colective în perioada 2013-2018;

– faptul că, în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Planul de închidere întocmit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final, se va realiza o reducere progresivă a activității Societății Naționale Închideri de Mine Valea Jiului – S.A. până la închiderea definitivă a unității producătoare de cărbune;

– faptul că până la 31 decembrie 2015 urmează a înceta activitatea de exploatare pentru unitatea Petrila, fapt ce presupune efectuarea de disponibilizări pentru personalul societății, fără ca aceste disponibilizări să aibă ca efect redresarea activității Societății Naționale Închideri de Mine Valea Jiului – S.A.;

– faptul că neadoptarea acestor măsuri poate genera probleme sociale cu impact major în plan social la nivel local, fapt ce conduce la creșterea ratei șomajului la nivelul județului Mehedinți și al județului Hunedoara, efect social negativ amplificat de faptul că zonele unde activează cei doi operatori economici – Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului – S.A., sunt zone monoindustriale, iar operatorul Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin deține un rol sistemic pentru susținerea economiei locale;

– faptul că disponibilizarea unui număr semnificativ de salariați de la operatorii economici menționați Iară asigurarea unui sprijin financiar temporar, cu luarea în considerare a faptului că mulți dintre aceștia sunt unici întreținători ai familiilor, conduce la adâncirea fenomenului de sărăcie la nivel local;

– în vederea atingerii obiectivului reprezentat de atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecția socială a salariaților operatorilor economici pentru care nu se pot întocmi, din motive independente, care țin de specificul activității operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activității, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să permită acordarea pentru aceste persoane a măsurilor de protecție socială prevăzute de O.U.G. nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 36/2013 prin O.U.G. nr. 19/2015:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 1 alin. (11) O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) dispune: „Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul operatorilor economici care își reduc activitatea, prevăzuți în anexă”.

 

Art. 1 alin. (2) O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelegea documentul ce cuprindea măsurile necesare în vederea redresării activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se putea desfășura în una sau mai multe etape.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) prevede: „Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape, sau, în situația operatorilor economici prevăzuți la alin. (11), numai programul concedierilor colective elaborat de angajator”.

 

Art. 2 O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se aprobau sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se alocau pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) care puteau efectua concedieri colective în condițiile în care exista un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 stabilește: „Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) [venit lunar de completare] în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți la art. 1 [(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, institute naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, denumite în continuare operatori economici. (11) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul operatorilor economici care își reduc activitatea, prevăzuți în anexă. (2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape, sau, în situația operatorilor economici prevăzuți la alin. (11), numai programul concedierilor colective elaborat de angajator. (3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu: a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare; c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare; d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective. (4) Dacă disponibilizarea se desfășoară în etape, planul prevăzut la alin. (1) va cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și perioada în care va avea loc fiecare etapă] care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii”.

 

Art. 3 O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (3) întocmite de operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) se aprobau în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (3) [Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu: a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare; c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare; d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective] întocmite de operatorii economici prevăzuți la art. 1 [(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, institute naționale de cercetare-dezvoltare, precum și al societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, denumite în continuare operatori economici. (11) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul operatorilor economici care își reduc activitatea, prevăzuți în anexă. (2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape, sau, în situația operatorilor economici prevăzuți la alin. (11), numai programul concedierilor colective elaborat de angajator. (3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu: a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare; c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare; d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective. (4) Dacă disponibilizarea se desfășoară în etape, planul prevăzut la alin. (1) va cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și perioada în care va avea loc fiecare etapă] se aprobă în condițiile legii”.

 

Art. 33 O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Noua reglementare

După art. 32 se introduce un nou articol, art. 33.

Potrivit noii reglementări, art. 33 prevede: „Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență”.

 
Anexa la O.U.G. nr. 36/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 19/2015)

Noua reglementare

După art. 33 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 36/2013
(M. Of. nr. 251 din 30 aprilie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 259/2013 (M. Of. nr. 612 din 2 octombrie 2013)
O.U.G. nr. 19/2015 (M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015)

 

Măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective – modificări (O.U.G. nr. 19/2015) was last modified: iunie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.