Măsurile asigurătorii. Indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Garantarea executării pedepsei amenzii

10 aug. 2023
Vizualizari: 245
  • Constituţia României: art. 53
  • NCC: art. 893 lit. a)
  • NCPP: art. 249 alin. (3) şi (4)
  • NCPP: art. 250^1 alin. (3)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b)

În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. și art. 19 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă exercitată de către partea civilă D.G.R.F.P Brașov și a fost obligat inculpatul A. la plata, către această parte civilă, a sumei de 8.868.881,58 RON, plus accesorii legale de la nașterea obligațiilor față de bugetul de stat și până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale și în cursul judecății, și anume:

A fost menținută măsura asiguratorie a popririi conturilor bancare ce au fost deținute de către B., relativ la care unic moștenitor apare a fi inculpatul A., până la concurența sumei de 28.965.210 RON, astfel cum a fost instituită prin încheierea din 15.07.2020 a Tribunalului Brașov, definitivă prin încheierea din 3.08.2020 a Curții de Apel Brașov, dosar nr. x/2018.

A fost menținută măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile (bani) ce au fost deținute de B. – sume de bani ridicate de la aceasta cu ocazia percheziției domiciliare – relativ la care unic moștenitor apare a fi inculpatul A., până la concurența sumei de 28.965.210 RON, astfel cum a fost instituită prin încheierea din 15.07.2020 a Tribunalului Brașov, definitivă prin încheierea din 3.08.2020 a Curții de Apel Brașov, dosar nr. x/2018.

A fost menținută măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanța procurorului din data de 29.08.2014, în dosarul nr. x/2013 al D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov asupra bunurilor imobile deținute de A..

Împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, inculpatul A. și partea civilă D.G.R.F.P Brașov.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 371 din 9 iunie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând încheierea atacată prin prisma criticilor invocate în susținerea căii de atac, precum și a dispozițiilor legale incidente în materie, Înalta Curte constată că este fondată contestația formulată de inculpatul A., din următoarele considerente:

Dreptul de proprietate privată este definit ca fiind dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra cărora proprietarul exercită atributele dreptului de proprietate în interes propriu, dar în limitele legii. Este un drept real principal care conferă titularului său atributele de posesie, folosință și dispoziție (jus possidendi, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi) asupra bunului apropriat în formă privată, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu, cu respectarea limitelor materiale și juridice.

Conform art. 893 lit. a) C. civ., înscrierea unui drept real se poate efectua numai împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută.

Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.

Dispozițiile art. 249 alin. (3) și (4) din C. proc. pen. prevăd că măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului, iar măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.

Alineatul 4^1 al aceluiași articol stabilește că, în cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.

De asemenea, potrivit alin. (5), măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a acestora.

În materia măsurilor asiguratorii, dispozițiile C. proc. pen. și ale legilor speciale trebuie să fie interpretate în lumina prevederilor art. 53 din Constituție și ale art. 1 din Protocolul 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în sensul că luarea și/sau menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului nu se dispune automat, prin efectul legii, ci numai dacă se constată că măsura este proporțională cu situația care a generat-o.

Potrivit art. 1 din Protocolul 1 al Convenției, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea drepturilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

În conformitate cu art. 53 din Constituția României, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns doar prin lege și numai dacă se impune, după caz: pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

În cauza dedusă judecății, instanța de fond a dispus, în baza art. 249 alin. (1), (2) și 5 C. proc. pen., cu referire la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor aparținând inculpatului A., în cotă de 1/1, respectiv de 1/2, până la concurența sumei de 25.016.910 RON, la pronunțarea soluției fiind avute în vedere înscrisurile depuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov în susținerea cererii de luare a măsurilor asigurătorii, respectiv extrasul de carte funciară pentru imobilul situat în București, Splaiul Unirii și extrasul din baza de date ANCPI privind bunurile deținute de inculpatul A. și de soția acestuia, C. (actualizată la data de 03.11.2021).

Din analiza actelor aflate la dosar, rezultă însă următoarele aspecte:

I. Cu privire la bunurile asupra cărora, prin încheierea din data de 25 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală în dosarul nr. x/2018, s-a instituit măsura sechestrului asigurător în cotă de 1/1 (identificate mai jos conform Id. electronic), au fost înregistrate la dosar următoarele înscrisuri:

1) x București Sector 4 – încheierea de admitere nr. 19291/03.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4 (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

2) x Sfântu Gheorghe – încheierea de respingere nr. 6258/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x);

3) x Zăbala – încheierea de admitere nr. 4773/03.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgu Secuiesc (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

4) x Zăbala – încheierea de respingere nr. 4775/03.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgu Secuiesc (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x), cu motivarea că imobilul se află în proprietatea altor persoane fizice decât inculpatul A.;

5) x Brașov – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

6) x Brașov – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, fila x) și încheierea de admitere nr. 36119/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x – 83).

II. Cu privire la bunurile asupra cărora, prin încheierea din data de 25 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală în dosarul nr. x/2018, s-a instituit măsura sechestrului asigurător în cotă de 1/2 (identificate mai jos conform Id. electronic):

1) x Constanța – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

2) x Constanța – încheierea de respingere nr. 33157/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

3) x Ozun – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6262/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

4) x Reci – încheierea de respingere nr. 6263/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

5) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6264/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

6) x Ozun – încheierea de respingere nr. 6265/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

7) x Ozun – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6266/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

8) x Ozun – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6268/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

9) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6271/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

10) x Reci – încheierea de respingere nr. 6273/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

11) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6276/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

12) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6279/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

13) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6281/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

14) x Reci – încheierea de respingere nr. 6288/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

15) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, fila x), prin care s-a comunicat că titular al dreptului de proprietate este o persoană juridică, iar nu inculpatul A.. Cu toate acestea, la dosar nu a fost înregistrată nicio încheiere subsecventă, de respingere.

16) x Reci – încheierea de respingere nr. 6291/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

17) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6292/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

18) x Reci – încheierea de respingere nr. 6293/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

19) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6294/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

20) x Reci – încheierea de respingere nr. 6295/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

21) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6297/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

22) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x) și încheierea de respingere nr. 6299/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x);

23) x Reci – referatul nr. x/02.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) și încheierea de respingere nr. 6303/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

24) x Reci – încheierea de respingere nr. 6304/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x verso);

25) x Topolog (actualmente sub nr. de carte funciară x Topolog) – încheierea de respingere nr. 18224/04.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x);

26) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36122/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x și în dosarul cu același număr al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x – C1; nici în cuprinsul considerentelor nu există vreo mențiune cu privire la situația juridică a acestui imobil;

27) x Brașov – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

28) x Brașov – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

29) x Brașov – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

30) x Brașov – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv;

31) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36126/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x; nici în cuprinsul considerentelor nu există vreo mențiune cu privire la situația juridică a acestui imobil;

32) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36138/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x verso) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x, înscris în Cartea Funciară sub același număr, deși, în cuprinsul considerentelor, s-a consemnat că ambele imobile sunt în proprietatea unei persoane juridice, ceea ce ar fi determinat pronunțarea unei încheieri de respingere și cu privire la acesta din urmă, or, în cauză, o astfel de încheiere nu există;

33) x Brașov – încheierea de respingere nr. 36140/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

34) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36144/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x – C1, înscris în Cartea Funciară sub același număr, deși, în cuprinsul considerentelor, s-a consemnat că ambele imobile sunt în proprietatea unei persoane juridice, ceea ce ar fi determinat pronunțarea unei încheieri de respingere și cu privire la acesta din urmă, or, în cauză, o astfel de încheiere nu există;

35) x Bod – încheierea de respingere nr. 36144/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

36) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36146/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x; nici în cuprinsul considerentelor nu există vreo mențiune cu privire la situația juridică a acestui imobil;

37) x Bod – încheierea de respingere nr. 36146/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, filele x);

38) x Bod – încheierea de respingere nr. 36138/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

39) x Bod – încheierea de respingere nr. 36126/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

40) x Bod – încheierea de respingere nr. 36159/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

41) x Bod – încheierea de respingere nr. 36122/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția Penală, fila x și în dosarul cu același număr al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

42) x Bod – idem poziția 39;

43) x Bod – idem poziția 31;

44) x Brașov – încheierea de respingere nr. 36140/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x);

45) x Bod – idem poziția 32;

46) x Bod – idem poziția 38;

47) x Bod – idem poziția 35;

48) x Bod – idem poziția 34;

49) x Bod – situația juridică a imobilului este incertă, la dosar nefiind înregistrată nicio încheiere, în sensul admiterii ori al respingerii cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, astfel că, în continuare, este neclar dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilului respectiv. Încheierea de respingere nr. 36159/02.03.2022 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov (dosar nr. x/2018 al Curții de Apel Brașov, secția Penală, filele x) nu menționează în dispozitiv decât imobilul cu nr. cadastral x, înscris în Cartea Funciară x UAT Bod, nu și imobilul cu nr. cadastral nr. x – C1, respectiv imobilul cu nr. cadastral nr. x – C2, înscrise în Cartea Funciară sub același număr, deși, în cuprinsul considerentelor, s-a consemnat că toate cele trei imobile sunt în proprietatea unei persoane juridice, ceea ce ar fi determinat pronunțarea unor încheieri de respingere și cu privire la acestea din urmă, or, în cauză, astfel de încheieri nu există;

50) x Bod – a se vedea mențiunile de la poziția anterioară;

51) x Bod – idem poziția 37;

52) x Bod – idem poziția 36;

53) x Bod – idem poziția 26;

54) x Bod – idem poziția 41;

55) x Bod – idem poziția 40;

56) x Bod – idem poziția 50;

57) x Bod – idem poziția 49;

De asemenea, din analiza tabelului privind bunurile asupra cărora, prin încheierea din data de 25 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală în dosarul nr. x/2018, s-a instituit măsura sechestrului asigurător în cotă de 1/2, se constată că există identitate între imobilele menționate la pozițiile:

– 26 și 53, privind imobilul x Bod;

– 31 și 43, privind imobilul x Bod;

– 32 și 45, privind imobilul x Bod;

– 34 și 48, privind imobilul x Bod;

– 35 și 47, privind imobilul x Bod;

– 36 și 52, privind imobilul x Bod;

– 37 și 51, privind imobilul x Bod;

– 38 și 46, privind imobilul x Bod;

– 39 și 42, privind imobilul x Bod;

– 40 și 55, privind imobilul x Bod;

– 41 și 54, privind imobilul x Bod;

– 49 și 57, privind imobilul x Bod;

– 50 și 56, privind imobilul x Bod.

Faptul că, inclusiv după momentul rămânerii instanței în pronunțare, s-a înaintat la dosar o încheiere de respingere a cererii de înscriere în Cartea Funciară a măsurii sechestrului asigurător, coroborat cu împrejurarea că, în continuare, există bunuri a căror situație juridică este incertă (cele identificate cu Id. electronic x Brașov, x Constanța, x Bod, x Brașov, x Brașov, x Brașov, x Brașov, x Bod, x Bod, x Bod, x Bod, x Bod, x Bod), la dosar nefiind înregistrate nici încheieri de admitere, nici încheieri de respingere a cererii de înscriere în Cartea Funciară a sechestrului asigurător, generează neclarități, în sensul dacă inculpatul A. este sau nu proprietarul imobilelor respective, instanța supremă, investită cu soluționarea contestației formulate de acesta împotriva încheierii din data de 25 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală în dosarul nr. x/2018, neavând date suficiente în raport de care să aprecieze cu privire la care dintre bunurile imobile menționate se impune ridicarea măsurii asiguratorii, pe considerentul că inculpatul nu este proprietar.

În același sens, se reține că, la data de 21 martie 2022, Curtea de Apel Brașov, secția Penală a emis o adresă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe, prin care a comunicat că, prin încheierea din data de 25 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr. x/2018, s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând exclusiv persoanei fizice A., nu și asupra bunurilor vreunei persoane juridice.

Ca atare, Înalta Curte constată că, pentru stabilirea, cu rigurozitate, a sferei bunurilor asupra cărora se impune a fi instituită în cauză măsura sechestrului asigurator, este necesară lămurirea situației juridice a bunurilor aflate în proprietatea inculpatului A., la zi, în baza unei corespondențe între instanța de fond și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Birourile teritoriale, în mod temeinic, iar nu prin consultarea unei aplicații neactualizate.

Efectuarea verificărilor corespunzătoare, dar și exigențele respectării principiului dublului grad de jurisdicție în materie penală, impun reluarea judecății în fața primei instanțe, respectiv Curtea de Apel Brașov.

Având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 250^1 alin. (3) coroborat cu art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b) C. proc. pen., va admite contestația formulată de inculpatul A. împotriva încheierii din data de 25 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală în dosarul nr. x/2018.

Va desființa încheierea atacată și va trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Brașov.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Măsurile asigurătorii. Indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Garantarea executării pedepsei amenzii was last modified: august 9th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.