Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – modificări (II) (O.U.G. nr. 51/2016)

23 sept. 2016
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 11.874

Despre

  • M. Of. nr. 726 din 20 septembrie 2016
  • O.U.G. nr. 51/2016
  • Legea nr. 171/2010

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 30 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În vechea reglementare, art. 30 alin. (6) prevedea faptul că pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12,art. 13,art. 16 lit. a), art. 17 lit. a), d) și e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (6) stabilește următoarele:

(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 17 lit. a), d), e) și f), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări”.

 

Art. 36 alin. (1) și (2) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că materialele lemnoase confiscate, precum și cele abandonate se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Agentul fiscal local va fi invitat să facă parte din comisia de licitație.

De asemenea, pentru desfășurarea licitației prevăzute la alin. (1), ocolul silvic are obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță în mass-media locală și prin afișe la sediile unităților administrativ-teritoriale și al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

(1) Materialele lemnoase confiscate, precum și cele abandonate se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:

a) unitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalți administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, pe raza cărora s-au depozitat materialele lemnoase în custodie;

b) ocolul silvic de regim, pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.

(2) Pentru desfășurarea licitației, entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță în mass-media locală și prin afișe la sediile autorităților publice ale unităților administrativ-teritoriale și al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere”.

 

Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (3) stabilea faptul că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (3) dispune urmăatoarele:

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei”.

 

Art. 42 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (1) prevedea faptul că contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda și eventualele despăgubiri, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care face parte agentul constatator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituția din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care aparține agentul constatator. Instituția din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenției silvice organului fiscal teritorial competent, în situația neachitării în termenul legal a amenzii și a eventualelor despăgubiri”.

 

Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (1) dispunea faptul că în scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, se constituie o bază de date în sistem electronic la care au acces toți agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea și funcționarea Sistemului național de evidență informatizată a contravențiilor silvice, denumit în continuare SNEICS”.

 

Art. 43 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Noua reglementare

La art. 43, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (1^1) și (1^2) stabilesc următoarele:

(1^1) Agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS.

(1^2) Implementarea datelor referitoare la contravențiile constatate și sancționate se face de către reprezentanții instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1); sancțiunile de natură contravențională se transpun în puncte de penalizare; punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cu care se sancționează fapta și procedura de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5”.

 

Art. 44 din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 prevedea faptul că anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din respectiva lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 dispune următoarele:

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta lege”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 51/2016

Anexele nr. 1 – 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4 la respectiva ordonanță de urgență.

După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având conținutul prevăzut în anexa nr. 5 la respectiva ordonanță de urgență.

La data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) art. 2 pct. 1 și art. 3 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.261 din 28 decembrie 2004;

b) art. 7 și 8 din H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

La inițiativa autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, se constituie un grup de lucru la care participă reprezentanții instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările ulterioare, în scopul stabilirii elementelor necesare constituirii SNEICS, a competențelor de acces, precum și a oricăror altor proceduri referitoare la gestionarea acestei baze de date.

Legea nr. 4/2015 privind aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2015, se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Faptele sancționate de prezenta ordonanță de urgență constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Respectiva ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice – modificări (II) (O.U.G. nr. 51/2016) was last modified: septembrie 22nd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter