Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor

11 aug. 2023
Articol UJ Premium
Vizualizari: 722
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Pe fondul dosarului.

1. Prin Sentința civilă nr. 344/11.05.2016, Tribunalul Constanța a admis cererea for­mu­lată de Reclamanta în contradictoriu cu Pârâta, a constatat nulitatea absolută a hotă­rârii Adunării Generale a Acționarilor Pârâtei din data de 16.11.2015, a obligat pârâta la plata sumei de 100 lei către reclamant, reprezentând cheltuieli de judecată – taxă timbru și a dispus comunicarea hotărârii către O.R.C. Constanța și Monitorul Oficial al României la data rămânerii definitive.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregis­trată pe rolul Tribunalului Constanța la data de 15.12.2015, Reclamanta a solicitat anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Pârâtei din data de 16.11.2015, arătând următoarea situație de fapt:

La data de 13.10.2015 s-a publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 5817, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Pârâtei pentru data de 15/16.11.2015, având pe ordinea de zi „numirea unui Consiliu de Administrație format din 3 membri, pentru o durată de 4 ani …”, iar după convocare Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis pârâtei adresa nr. 2850/22.10.2015, prin care a atras atenția că pentru anumite puncte de pe ordinea de zi competența aparține Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și că solicitarea de garanții financiare ca o condiție pentru depunerea de candidaturi pentru Consiliul de Administrație al Pârâtei este de natură a prejudicia drepturile acționarilor.

La data de 28.10.2015, Acționarul semnificativ al pârâtei Societatea „C.C.I.” S.R.L. a cerut completarea ordinii de zi a A.G.E.A. cu solicitarea de alegere a C.A. prin metoda votului cumulativ, la data de 04.11.2015 a fost publicată ordinea de zi cuprinzând aceste completări, la aceeași dată fiind trimisă pârâtei lista persoanelor propuse pentru C.A. format din 5 membri. Față de ordinea de zi inițială nu a propus nicio candidatură, din cauza cerințelor de garanții.

Ședința A.G.E.A. din 15/16.11.2015 nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, din cauza lipsei reclamantei ce deținea 56,72% din capitalul social al pârâtei și cu toate acestea, s-a for­mulat de către pârâtă o cerere de înscriere mențiuni depusă la O.R.C. Constanța, prin care s-a menționat că la 16.11.2015 s-a luat o hotărâre a A.G.A., fără a se menționa dacă a fost adunare ordinară sau extraordinară a acționarilor, cu privire la numirea unui consiliu de administrație al Pârâtei.

2. Motivele de nulitate invocate de reclamantă sunt:

(i) Inexistența unei hotărâri a A.G.E.A. convo­cată la data de 15/16.11.2015, din lipsă de cvorum;

(ii) Inexistența unei hotărâri a Adunării Gene­rale Ordinare a Acționarilor Pârâtei, întrucât pentru datele de 15.11.2015 și 16.11.2015 nu a fost convocată nicio Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Pârâtei legea nu permite schimbarea naturii juridice a adunării generale a acționarilor din extraordinară în ordinară în cursul ședinței.

(iii) Pretinsa hotărâre A.G.A. din 16.11.2015 a fost adoptată cu încălcarea art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, în partea privitoare la desemnarea membrilor Consiliului de administrație format din 5 membri. Nu s-a ținut cont de propunerile reclamantei, deși aceasta este acționar majoritar.

(iv) Nulitatea pretinsei Hotărâri A.G.A. din 16.11.2015 derivând din nelegala alegere a consiliului de administrație cu ocazia ședinței A.G.A. din 16.11.2015, având în vedere că a fost desemnat un prim consiliu de administrație format din 3 membri, împotriva cărora s-a hotărât în cadrul Hotărârii A.G.A. din 10.01.2015 să se exercite acțiunea în răspunderea administratorilor prevăzută de art. 155 din Legea nr. 31/1990, iar cu privire la al doilea consiliu de administrație, cei din primul consiliu nu puteau fi candidați și pentru cel de-al doilea consiliu, care a avut în vedere alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.

(v) Nelegala convocare a pretinsei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor din 15/16.11.2015, întrucât problema reprezentării legale a Pârâtei a fost tranșată cu putere de lucru judecat în Dosarul nr. XXX/118/2015, în favoarea d-lui D.C. ce a fost desemnat președinte al Consiliului de Administrație prin Hotărârea A.G.A. din 04.05.2015, ulterioară celei din 28.04.2015, prin care fusese desemnată d-na A.G.

(vi) Ședința în care a fost adoptată pretinsa Hotărâre A.G.A. din 16.11.2015 s-a desfășurat cu încălcarea art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art. 16 alin. (3) din Actul constitutiv, întrucât ședința poate fi deschisă numai de către președintele consiliului de administrație. Ședința a fost deschisă de d-na A.G, în calitate de președinte al consiliului de administrație.

3. Pârâta nu a formulat întâmpinare, depunând concluzii scrise prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, motivat de faptul că s-au stabilit două sesiuni de lucru: A.G.E.A. și A.G.O.A.

La data de 08.03.2016, un acționar minoritar a formulat cerere de intervenție în interes alăturat Pârâtei, solicitând respingerea acțiunii formulate de reclamantă, iar prin încheierea din 27.04.2016 a fost încuviințată în principiu cererea de intervenție accesorie.

4. Din analiza lucrărilor dosarului, instanța de fond a reținut că la data de 13.10.2015 s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV‑a, nr. 5817, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Pârâtei pentru data de 15/16.11.2015, având pe ordinea de zi, printre altele, „numirea unui Consiliu de Administrație format din 3 membri, pentru o durată de 4 ani…”, iar depunerea candidaturilor, conform convocatorului – fără ca această cerință să fie cuprinsă în lege sau în actul constitutiv – era condiționată de depunerea unor garanții financiare.

După convocare, Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis pârâtei adresa nr. 2850/22.10.2015 prin care a atras atenția că pentru anumite puncte de pe ordinea de zi competența aparține Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și că solicitarea de garanții financiare ca o condiție pentru depunerea de candidaturi pentru Consiliul de Administrație al Pârâtei este de natură a prejudicia drepturile acționarilor.

La data de 28.10.2015, acționarul semnificativ Societatea „C.C.I.” S.R.L. a cerut completarea ordinii de zi a A.G.E.A. cu solicitarea de alegere a C.A. prin metoda votului cumulativ, iar la data de 04.11.2015 a fost publicată în M.O. ordinea de zi cuprinzând aceste completări, data la care reclamanta a trimis pârâtei lista persoanelor propuse pentru C.A. format din 5 membri. Reclamanta, față de ordinea de zi inițială a adunării generale nu a propus nicio candidatură din cauza cerințelor de garanții pe care nu le îndeplineau candidații pe care reclamanta intenționa să-i propună. Pârâta, prin reprezentant d-na A.G., nu a luat în considerare propunerile de candidaturi formulate de reclamantă, nejustificând în niciun fel refuzul.

Ședința A.G.E.A. din 15.11.2015 nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, lipsind reclamanta care deține 56,72% din capitalul social al pârâtei.

S-a constatat că pentru data de 16.11.2015 ce figura în convocator ca a doua convocare, potrivit art. 118 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, s-a desfășurat a doua ședință a adunării acționarilor, fără a fi indicată în procesul-verbal al ședinței și în hotărârea pretins adoptată dacă aceasta aparține adunării extraordinare sau a adunării ordinare a acționarilor.

Pârâta a formulat o cerere de înscriere mențiuni depusă la O.R.C. Constanța, prin care s-a menționat că la 16.11.2015 s-a luat o hotărâre A.G.A. cu votul a 8 acționari, totalizând 41,68% din capitalul social, fără a se menționa dacă a fost Adunare Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor, cu privire la numirea unui consiliu de administrație al Pârâtei.

5. Prin Deciziile Autorității de Supraveghere Financiară nr. 104, 105 și nr. 106 din 14.01.2016 s-a dispus amendarea președintelui de ședință a adunării acționarilor și a altor membri organizatori ai ședințelor din 15 și 16.11.2015, având în vedere că tipul de adunare nu a fost menționat expres decât în convocatorul ședinței publicat inițial în Monitorul Oficial, iar pe site-ul societății fiind menținută o stare de incertitudine în acest sens.

În ceea ce privește dreptul tuturor acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru consiliul de administrație, s-a constatat că s-au limitat drepturile de a face propuneri prin modalitatea de întocmire a convocatorului adunării generale, nepublicarea pe site-ul Pârâtei a propunerilor de candidaturi transmise de acționarul reclamant, iar completarea convocatorului cu alegerea membrilor C.A. prin metoda votului cumulativ a determinat încălcarea drepturilor acționarilor, întrucât după introducerea punctului nou pe ordinea de zi legată de alegerea prin metoda votului cumulativ, nu s-a procedat și la modificarea condițiilor de candidatură, având în vedere că pentru prima variantă C.A. este compus din 3 membri, iar pentru a doua variantă C.A. este compus din 5 membri.

6. Cu privire la motivul de nulitate al hotărârii referitor la faptul că este de competența Adunării Generale Ordinare desemnarea unui Consiliu de Administrație, iar adoptarea acestuia de către un organ necompetent atrage nulitatea hotărârii, judecătorul fondului a apreciat că nu este real că aceste decizii sunt de competența Adunării Generale Ordinare, față de prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, conform cărora alegerea membrilor consiliului de administrație cade în sarcina Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Convocarea pentru data de 15.11.2015 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Pârâtei chiar dacă greșită, a susținut instanța, nu produce consecințe juridice.

Adunarea extraordinară poate adopta în mod legal hotărâri care sunt în competența adunării ordinare, deoarece o măsură care poate fi luată de adunarea generală ordinară, cu atât mai mult este valabilă când este autorizată de adunarea generală extraordinară, aceasta lucrând cu un cvorum și majoritate mai ridicate.

Instanța a constatat că motivele de nulitate invocate de reclamantă cu privire la neîn­trunirea cvorumului pentru adunarea generală extraordinară și schimbarea caracterului de adunare extraordinară în adunare ordinară pentru cea de-a doua convocare nu sunt întemeiate. Atâta vreme cât ordinea de zi a ședinței îi conferă de la lege acesteia caracterul de adunare ordinară a acționarilor, denumirea greșită pentru prima convocare și lipsa de­nu­mirii tipului de adunare pentru a doua convocare nu determină nulitatea hotărârii, atâta vreme cât sunt îndeplinite condițiile de cvorum și vot, potrivit art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

În ceea ce privește criticile reclamantei relative la persoanele nominalizate pentru funcția de administrator și apoi desemnate ca urmare a votului, instanța a constatat că singurele limitări și condiții impuse de lege se referă la faptul că nu pot avea calitatea de administratori persoanele fizice care nu pot avea calitatea de fondatori, respectiv persoanele lipsite de onorabilitate și cele incapabile, care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni economice sau care s-au săvârșit prin înșelarea încrederii partenerilor de afaceri.

Reclamanta a invocat faptul că numiții F.M.A. și F.C. sunt pârâți într-o acțiune în răspundere în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, judecătorul fondului reținând însă că hotărârea adunării acționarilor din 10.01.2015, prin care s-a aprobat exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor a fost constatată nulă absolut prin Sentința civilă nr. 3028/16.12.2015 a Tribunalului Constanța.

Nu a fost reținută nici nelegalitatea convocării și prezidării ședinței Adunării Generale a Asociaților din data de 16.11.2015, în considerarea prevederilor art. 129 alin. (1), întrucât convocarea s-a făcut de către Consiliul de Administrație la cererea acționarului F.C. ce deține 11,65% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990.

În ceea ce privește problema reprezentării legale a Pârâtei, instanța arată că ceea ce a fost tranșat în Dosarul nr. XXX/118/2015 este problema reprezentării legale strict în procesul civil respectiv, la momentul judecății respective, în aplicarea dispozițiilor art. 80 și urm. din Codul de procedură civilă.

Faptul că hotărârea A.G.A. din 04.05.2015 prin care a fost desemnat dl D.C. în funcția de președinte al Consiliului de Administrație nu a fost încă înscrisă la Registrul Comerțului, din cauza formulării unor cereri de intervenție, conferă posibilitatea legală a convocării și prezidării ședinței adunării acționarilor de către d-na A.G., desemnată președinte al Consiliului de Administrație prin hotărârea A.G.A. din 28.04.2015.

7. Instanța a constatat întemeiat motivul de nulitate derivând din nelegala alegere a consiliului de administrație cu ocazia acestei ședințe. În cadrul acestei ședințe a fost desemnat un prim consiliu de administrație format din 3 membri și în cadrul aceleiași ședințe s-a ales un al doilea consiliu de administrație, acest al doilea ales prin metoda votului cumulativ, urmare propunerii făcută de acționarul semnificativ Societatea „C.C.I.” S.R.L.

S-a reținut că în ceea ce privește dreptul tuturor acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru consiliul de administrație, s-au limitat drepturile de a face propuneri prin modalitatea de întocmire în convocatorul adunării generale și nepublicarea pe site-ul Pârâtei a propunerilor de candidaturi transmise de acționarul reclamant. De asemenea, în ceea ce privește completarea convocatorului cu alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ s-a determinat încălcarea drepturilor acționarilor, întrucât după introducerea punctului nou pe ordinea de zi legată de alegerea prin metoda votului cumulativ nu s-a procedat și la modificarea condițiilor de candidatură, în condițiile în care pentru prima variantă consiliul de administrație este compus din 3 membri, iar pentru a doua variantă consiliul de administrație este compus din 5 membri.

S-a apreciat, de asemenea, că era necesară și modificarea formularelor de buletin de vot prin corespondență și de procură specială publicate pe site-ul emitentului, cu toate punctele aflate pe ordinea de zi.

Potrivit instanței de judecată, pe ordinea de zi au fost trecute atât numirea unui consiliu de administrație cu 3 membri și cu condiția depunerii unor garanții (punctul 2 al agendei ședinței), cât și numirea unui consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ (punctul 3 al agendei ședinței), ceea ce apare ca fiind cel puțin nefiresc având în vedere că punctele 2 și 3 se exclud reciproc ca număr de membri, ca procedură și ca și condiții de eligibilitate.

A apreciat judecătorul fondului că reclamanta a dovedit producerea vătămării suferite prin nerespectarea prevederilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că deși este acționar majoritar al Pârâtei niciunul dintre candidații propuși de reclamant nu a fost înscris pe lista candidaților și nu a fost ales în consiliul de administrație și nu s-a dat nicio explicație sub acest aspect.

II. Împotriva acestei hotărâri judecătorești au declarat apel atât Reclamanta, cât și Pârâta.

8. Apelul formulat de Reclamantă cu­prin­de numai critici formulate împotriva con­siderentelor hotărârii instanței de fond, astfel:

(i) În mod greșit a reținut instanța de fond că nu sunt incidente motivele de nulitate privind schim­barea caracterului adunării generale a acți­o­narilor Pârâtei din adunare extraordinară în adunare ordinară și inexistența unei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor Pârâtei.

(ii) Se susține că instanța de fond a ignorat aspectul esențial al inexistenței unei convocări a unei adunări generale ordinare a acționarilor Pârâtei pentru datele de 15/16.11.2015 și astfel cum a reținut chiar și Autoritatea de Supra­veghere Financiară, organul administrativ de specialitate în materia pieței de capital, în forma publicată în Monitorul oficial și pe site-ul societății, este menționat în mod expres tipul adunării generale convocate, respectiv A.G.E.A., toate punctele figurând pe o singură ordine de zi, neținându-se cont de competențele fiecărui tip de adunare stabilite prin Legea nr. 31/1990.

(iii) Învederează apelanta, contrar celor reținute de instanța de fond, că atât convo­carea A.G.E.A. pentru data de 15.11.2015, cât și convocarea aceleiași A.G.E.A. pârâtei pentru 16.11.2015 este producătoare de efecte juridice, principalul efect juridic constând în informarea acționarilor despre ținerea ședinței A.G.E.A., permițând acestora exercitarea dreptului de vot în A.G.E.A., dar și în obligativitatea adoptării unei hotărâri de către adunarea convocată prin actele convocatoare publicate în Monitorul oficial, respectiv, în prezenta cauză, de către adunarea generală Extraordinară a acționarilor pârâtei, cu respectarea condițiilor de cvorum specifice tipului de adunare convocată.

Acesta este și cazul în prezenta cauză unde, reclamanta văzând că pârâta a înțeles să ignore cu desăvârșire propunerile de candidaturi pentru funcțiile de administratori în cadrul consiliului de administrație al acesteia, format din 5 membri, nu a participat la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pârâtei, iar aceasta nu s-a mai putut desfășura și, în mod nelegal, la a doua convocare, s-a procedat la schimbarea naturii adunării generale, din extraordinară în ordinară, pentru a se satisface astfel interesele acționarilor minoritari cu privire la desemnarea consiliului de administrație al pârâtei.


Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor was last modified: august 10th, 2023 by Dragoș Călin

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Dragoș Călin

Dragoș Călin

Este consilier juridic, director al Direcţiei Juridice, S.I.F. „Transilvania” S.A. Braşov, administrator în diverse societăţi, arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, avocat (suspendat) în cadrul Baroului Brașov și coordonator al secţiunii „Societăţi – Piaţă de Capital” din cadrul Revistei Române de Drept al Afacerilor.
A mai scris: