Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public (Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015)

3 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1556

Despre

  • M. Of. nr. 865 din 19 noiembrie 2015
  • Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015
  • Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015
(M. Of. nr. 865 din 19 noiembrie 2015)
Art. 119

 

În M. Of. nr. 865 din 19 noiembrie 2015, s-a publicat Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015 privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Public.

 

Art. 1 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției.

Potrivit alineatului următor, răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor poate fi angajată potrivit dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și respectivului ordin.

 

Art. 2 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Conform art. 2, constituie abateri disciplinare:

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii;

c) folosirea funcției deținute pentru a obține un tratament favorabil din partea autorităților sau intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii;

d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

e) nerespectarea confidențialității lucrărilor care au acest caracter;

f) nerespectarea în mod nejustificat și repetat a termenelor prevăzute pentru soluționarea lucrărilor;

g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență;

i) absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea parchetului;

j) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, experți, martori sau justițiabili;

k) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor.

 

Art. 3 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 3 dispunea faptul că sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

c) suspendarea din funcție pentru o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) eliberarea din funcție.

 

Art. 4 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 4 stabilește următoarele:

„(1) Comisia de disciplină a PÎCCJ îndeplinește rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor pentru faptele prevăzute în prezentul ordin.

(2) Comisia de disciplină este formată din 5 membri, din care:

a) 2 membri sunt procurori cu atribuții de control, desemnați potrivit Ordinului procurorului general al PÎCCJ care reglementează această activitate;

b) 3 membri sunt desemnați din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Public, prin vot secret de adunarea generală a acestui personal, cu majoritate de voturi.

(3) Din Comisia de disciplină mai fac parte 5 membri supleanți, numiți după aceleași reguli și criterii ca și membrii.

(4) Membrii și membrii supleanți ai Comisiei de disciplină, precum și persoanele anume desemnate prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani prin ordin al procurorului general al PÎCCJ.

(5) Președintele Comisiei de disciplină este desemnat prin vot secret, cu majoritate simplă, din rândul membrilor comisiei”.

 

Art. 5 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că Secretariatul Comisiei de disciplină este asigurat de o persoană din cadrul Serviciului de organizare și resurse umane al Secției de resurse umane și documentare, desemnată conform art. 4 alin. (4).

Potrivit alineatului următor, Secretariatul Comisiei de disciplină are următoarele atribuții:

a) primește, înregistrează și ține evidența sesizărilor trimise Comisiei de disciplină;

b) efectuează lucrările necesare desfășurării cercetării disciplinare și exercitării acțiunii disciplinare în fața Comisiei de disciplină;

c) convoacă ședințele Comisiei de disciplină și efectuează corespondența privind persoanele față de care s-a dispus citarea;

d) asigură redactarea și comunicarea actelor Comisiei de disciplină, inclusiv a hotărârii prin care se soluționează acțiunea disciplinară, și le înaintează conducătorului parchetului.

 

Art. 6 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Comisia de disciplină poate fi sesizată în legătură cu abaterile disciplinare ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor de către șefii ierarhici, alte autorități și de oricare persoană interesată.

(2) Sesizarea Comisiei de disciplină se poate face în termen de 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință de săvârșirea faptei care constituie abatere disciplinară, dar nu mai târziu de 3 luni de la data săvârșirii acesteia.

(3) Sesizările primite de la persoane fizice sau juridice se formulează în scris, pot privi doar faptele prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e), j) și k) și vor cuprinde următoarele mențiuni:

a) numele, prenumele, domiciliul persoanei care formulează sesizarea, precum și, dacă este cazul, funcția deținută;

b) numele, prenumele, funcția deținută și compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;

c) descrierea amănunțită a faptei ce constituie obiectul sesizării;

d) temeiul legal al sesizării, respectiv încadrarea faptei;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;

f) data și semnătura persoanei ce formulează sesizarea.

(4) Sesizările vor fi însoțite, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care le susțin.

(5) Sesizările privind activitatea necorespunzătoare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, greșit îndreptate la parchete, vor fi înaintate Comisiei de disciplină, în termen de 5 zile de la înregistrare.

(6) Nerespectarea termenelor și condițiilor menționate în alin. (2)-(4) atrage clasarea sesizării”.

 

Art. 7 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 7 stabilește următoarele:

„(1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Comisia de disciplină. Comisia de disciplină dispune clasarea prin rezoluție fără efectuarea cercetării prealabile, dacă din sesizare nu rezultă indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de un procuror și de un membru al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul PÎCCJ, alții decât membrii Comisiei de disciplină. În ipoteza revocării din funcția de conducere a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor pentru motivele prevăzute la art. 2 lit. a) și b) persoanele anume desemnate efectuează verificări prealabile.

(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia existența sau inexistența vinovăției persoanei cercetate și individualizarea sancțiunii. Ascultarea persoanei în cauză și verificarea apărărilor sale sunt obligatorii. Refuzul persoanei cercetate de a face declarații ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Persoana cercetată are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare.

(4) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează Comisiei de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care s-a dispus efectuarea cercetării prealabile.

(5) În cazul în care Comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, dispune completarea cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile Comisiei de disciplină. În acest caz, termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (4) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.

(6) În situația verificării efectuate ca urmare a sesizărilor privind atitudinea nedemnă a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, prevăzute la art. 2 lit. j), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 328/2005, persoanele anume desemnate care efectuează cercetarea prealabilă sesizează de îndată Comisia de disciplină, procedându-se conform art. 8-10. În cursul verificării disciplinare, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor sau procurorilor în cauză are dreptul de a primi o copie a sesizării, de a fi ascultat și de a formula apărările pe care le consideră necesare”.

 

Art. 8 Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015

Art. 8 prevede:

„(1) După primirea rezultatului cercetării, în cazul în care Comisia de disciplină consideră că exercitarea acțiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluție.

(2) Dacă din cercetarea prealabilă rezultă indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare, președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de judecată și dispune citarea persoanei cercetate, căreia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară a persoanei care a făcut sesizarea, dacă apreciază necesar, și a persoanelor a căror audiere este necesară pentru soluționarea cauzei, după caz.

(3) Acțiunea disciplinară este susținută în fața Comisiei de disciplină de către persoanele anume desemnate care au efectuat cercetarea prealabilă.

(4) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la efectuarea cercetării prealabile”.

Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Public (Ordinul PÎCCJ nr. 140/2015) was last modified: decembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter