Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere (Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere)

20 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2242

Despre

  • M. Of. nr. 41 din 16.01.2015
  • Hotărâre Consiliului de mediere nr. 52/2014
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere
  • Anexa nr. 11 intitulată „Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediereˮ

În M. Of. nr. 41 din 16.01.2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului de mediere nr. 52/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (publicată în M. Of. nr. 505 din 17.07.2007).

Prin Hotărârea nr. 52/2014, se aduc modificări art. 5 din Regulament, modificări ce au făcut obiectul unui articol anterior, dar se introduce și o anexă la Regulament, anexa nr. 11, pe care o vom prezenta în continuare.

Anexa nr. 11 intitulată „Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediereˮ

Dispoziții introductive (art. 1-3)

Art. 1 conține prevederi referitoare la Consiliul de mediere, având următorul conținut:

„(1) Consiliul de mediere este autoritatea națională de reglementare și control în domeniul medierii.

(2) Consiliul de mediere este înființat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul București.

(3) Consiliul de mediere este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioareˮ.

Art. 2 face referire la componența Consiliului de mediere, prevăzând următoarele:

„(1) Consiliul de mediere este format din 9 membri și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de mediatorii autorizați cu drept de vot înscriși în Tabloul mediatorilor, în condițiile prezentelor proceduri.

(2) Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizați care dispun de cunoștințe teoretice și de experiență practică în domeniul medierii conform art. 5 alin. (2) din Regulament.

(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condițiile Regulamentului și ale prezentelor proceduri.

(4) Data alegerilor este stabilită de Consiliul de mediere în maximum 6 luni de la declanșarea procedurii de organizare a alegerilor, în condițiile art. 20 lit. m1, din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioareˮ.

Potrivit art. 3, alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalității, principiul imparțialității, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenței și dialogului social, principiul confidențialității, precum și principiul responsabilității.

Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați (art. 4 și 5) 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mediatorii pentru a participa la alegeri cu drept de vot sunt prevăzute la art. 4, fiind următoarele:

a) sunt înscriși în Tabloul mediatorilor autorizați – Secțiunea I reactualizat, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial conform Regulamentului, înainte de declanșarea alegerilor;

b) nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

c) nu a interveni nicio clauză de suspendare la data exercitării dreptului de vot.

La art. 5 sunt reglementate dispoziții privind lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, astfel:

„(1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi și va afișa cu cel puțin 30 zile calendaristice anterior datei alegerilor lista completă cu mediatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4, listă pe care o va afișa la sediul propriu și o va publica pe site-ul său oficial.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afișării. Contestarea se poate face în scris pe adresa oficială a Consiliului de mediere, prin email la adresa [email protected] sau prin fax pe numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.

(3) Soluționarea contestațiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de două zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestațiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluționarea contestațiilorˮ.

Condiții de depunere a candidaturii și procedura de validare a candidaturilor (art. 6-9) 

Potrivit art. 6, pentru a fi aleși ca membri ai Consiliului de mediere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament și pe cele prevăzute la art. 2 și 4 din prezentele proceduri.

Potrivit art. 7, cererile de candidatură însoțite de actele doveditoare se depun personal sau prin mandatar la sediul Consiliului de mediere cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.

Art. 8 prevede documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de candidatură. Acestea sunt următoarele:

a) cererea de candidatură, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere – în original;

b) declarația de intenție privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere – semnată, în original;

c) curriculum vitae, în format Europass, cu fotografie – semnat de candidat, în original;

d) cazierul judiciar al candidatului, în termen de valabilitate – în original;

e)certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;

f) adeverință din care rezultă că la data depunerii cererii de candidatură este membru al asociației profesionale a mediatorilor așa cum este înscris în Tabloul mediatorilor;

g) codul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei – copie certificată „conform cu originalulˮ;

h) dovada că a achitat taxa profesională datorată până la 31 decembrie a anului anterior celui în care se organizează alegerile;

i) declarație că nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere;

j) descriere a competențelor și experienței practice pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declarații.

Art. 9 conține dispoziții cu privire la înregistrarea cererilor de candidatură însoțite de documentele sus-menționate, astfel:

„(1) Cererile de candidatură însoțite de documentele menționate la art. 8 vor fi înregistrate de Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.

(2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menționarea documentelor depuse și a numărului de file ale dosarului.

(3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în Consiliul de mediere, cu mențiunea „dosar completˮ sau „dosar incomplet, lipsește …ˮ.

(4) Candidații publicați de Secretariatul tehnic ca având dosarul de candidatură incomplet pot depune o singură dată documente în completarea dosarului de candidatură, în termen de 48 de ore de la publicarea mențiunii „dosar incompletˮ.

(5) În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmește un proces-verbal privind situația dosarelor de candidatură depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură complete. Dosarele de candidatură care nu au fost completate în termen se clasează prin proces-verbal sau referat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediereˮ.

Procedura de validare a candidaturilor (art. 10-14) 

Art. 10 cuprinde prevederi referitoare la Comisia electorală astfel:

„(1) Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.

(2) Comisia electorală este constituită din 7 membri și 2 supleanți, mediatori autorizați cu drept de vot.

(3) Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcția de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exercițiu și cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.

(4) Propunerile pentru membrii în Comisia electorală se formulează de către asociațiile profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul național de evidență a organizațiilor din domeniul medierii întocmit de Consiliul de mediere, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.

(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile asociaților profesionale pentru membrii în Comisia electorală.

(6) Componența Comisiei electorale se stabilește prin tragere la sorți în ședință a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.

(7) Secretariatul Comisiei electorale este asigurat prin unul dintre angajații Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat prin decizie a președintelui Consiliului de mediere, acesta neavând calitatea de membru al comisieiˮ.

Art. 11 reglementează constituirea Comisiei electorale. Potrivit acestuia, Comisia electorală este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care constată îndeplinirea procedurii conform dispozițiilor de mai sus, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot. De asemenea, Membrii Comisiei electorale vor alege președintele comisiei.

Art. 12 reglementează predarea cererilor de candidatură. Astfel, după constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază de proces-verbal toate cererile de candidatură complete și documentele anexate cererilor, însoțite fiecare de un referat semnat de director și de un consilier juridic.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Comisia electorală va decide asupra validării sau invalidării candidaturilor în termen de două zile de la data constituirii sale.

(2) În ceea ce privește documentul depus de candidați în îndeplinirea condiției prevăzute la art. 8 lit. j) Comisia electorală va avea drept competență doar verificarea existenței declarației prevăzute la art. 8 lit. j), fără a face evaluări privind conținutul acesteia.

(3) Decizia Comisiei electorale va fi semnată de toți membrii săi și de secretarul comisiei, cu precizarea votului și a eventualelor observații.

(4) Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore prin afișare la sediul Consiliului de mediere și prin publicare pe site-ul propriuˮ.

Potrivit art. 14, Contestațiile împotriva deciziei Comisiei electorale se vor depune la sediul Consiliului de mediere în termen de două zile lucrătoare.

Comisia de soluționare a contestațiilor (art. 15-18) 

Art. 15 reglementează componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, după cum urmează:

„(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită din cinci membri și doi supleanți, mediatori autorizați.

(2) Calitatea de membru al Comisiei de soluționare a contestațiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcția de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum și cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfășurare.

(3) Pot fi membri ai Comisiei de soluționare a contestațiilor doar mediatorii care au drept de vot și care au experiență în desfășurarea unor activități similare.

(4) Propunerile pentru membri în Comisia de soluționare a contestațiilor se formulează de asociațiile profesionale ale mediatorilor conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot. Propunerile vor fi însoțite de un curriculum vitae al mediatorilor propuși să facă parte din comisie.

(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluționare a contestațiilor.

(6) Componența Comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilește prin tragere la sorți în ședință a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.

(7) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de unul dintre angajații Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru ai comisieiˮ.

Art. 16 reglementează constituire Comisiei de soluționare a contestațiilor:

(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituita prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care se constată îndeplinirea procedurilor conform art. 15, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.

(2) Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi ales dintre membrii comisiei de către aceștia.

Potrivit art. 17, Comisia de soluționare a contestațiilor va decide asupra acestora în termen de două zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică în maximum 24 de ore, prin afișare la sediul Consiliului de mediere și prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 18 are următorul conținut:

„(1) Lista finală a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afișează în maximum 24 de ore de la soluționarea contestațiilor, prin afișare la sediul Consiliului de mediere și pe site-ul acestuia.

(2) În interiorul aceluiași termen, se publică pe site-ul Consiliului de mediere declarațiile de intenție și descrierea competențelor și a experienței practice pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, depuse de fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum și curriculum vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediereˮ.

Buletinele de vot (art. 19) 

Art. 19 reglementează alegerea membrilor Consiliului de mediere

„(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă la sediul Consiliului de mediere sau transmis prin serviciul curierat cu care Consiliul de mediere se află într-un raport juridic contractual ce are ca obiect exprimarea votului prin corespondență.

(2) Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat și maximum 9 candidați pentru fiecare tur de alegeri.

(3) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor și conțin numele tuturor candidaților validați de Comisia electorală, în ordine alfabetică.

(4) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situații de forță majoră, și sunt înseriate.

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere (Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere) was last modified: ianuarie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter