O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – modificări (O.U.G. nr. 35/2015): Majorarea salariului personalului din sistemul public sanitar

7 sept. 2015
Vizualizari: 2322

Despre

  • M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 35/2015
  • Majorarea salariului personalului din sistemul public sanitar

Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 35/2015
(M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015)
introduce: art. 1 alin. (55)-(510)
modifică: art. 28
Legea nr. 152/1998
(M. Of. nr. 740 din 21 octombrie 2011; cu modif. ult.)
introduce: art. 8 alin. (11),
modifică: art. 10 alin. (2) lit. d1)

 

În M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (rep. M. Of. nr. 740 din 21 octombrie 2011; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– faptul că în prezent salarizarea personalului bugetar se realizează în baza prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin legile speciale anuale de aplicare;

– faptul că prin hotărâre a Guvernului salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat, de regulă, în două etape în fiecare an, fapt ce a determinat o egalizare a salariilor indiferent de nivelul studiilor și al activității profesionale prestate, ceea ce generează mari nemulțumiri în rândul angajaților din sistemul public sanitar;

– faptul că migrația personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit și cu experiență profesională este o realitate care își pune amprenta asupra sistemului public sanitar, ceea ce a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă funcționare a întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile medicale și creșterea calității vieții;

– faptul că motivarea financiară a personalului este o măsură care se impune cu necesitate, având în vedere pe de o parte salariile din unitățile sanitare private și pe de altă parte oferta financiară a sistemului sanitar din afara granițelor României;

– faptul că, în prezent, autoritățile administrației publice locale apreciază că locuințele aflate în administrarea consiliilor locale prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt destinate medicilor rezidenți doar pe durata rezidențiatului;

– faptul că medicii rezidenți nu se încadrează, în prezent, în prevederile legale privind achiziționarea unor locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, în regim de închiriere, deoarece nu sunt incluși în categoria tinerilor specialiști din sănătate;

– faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, se reglementează noțiunea de „specialist” pentru programul de construcții de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe, astfel că este necesară reglementarea noțiunii de „tânăr specialist din învățământ sau sănătate” și pentru beneficiarii programelor privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

– evitarea apariției unor confuzii în interpretarea normei juridice și în vederea asigurării unui cadru coerent instituțional este necesară și includerea medicilor rezidenți în categoria tinerilor specialiști din sănătate care pot achiziționa locuințele realizate prin programele Autorității Naționale pentru Locuințe destinate închirierii, având la bază aceleași considerente, respectiv migrația personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit, aspect care a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă funcționare a întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice;

– faptul că deficitele și decalajele acumulate an de an fac ca starea acestui sistem de importanță națională să se deterioreze de la zi la zi;

– stoparea exodului medicilor către alte țări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp, dovadă în acest sens fiind și numărul medicilor, care – raportat la totalul populației României – este cel mai mic din Europa;

– faptul că la nivel național majoritatea pacienților se adresează sistemului public sanitar, impunându-se cu necesitate adoptarea de măsuri prin care și sistemul public să devină atractiv pentru personalul de specialitate medico-sanitar și să determine stabilitatea personalului la nivelul acestui sistem;

– faptul că în rețeaua de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă numărul personalului de specialitate este în continuă scădere, specializarea nefiind atractivă pentru rezidenți, din cauza salariilor foarte mici și responsabilităților foarte mari în procesul de expertizare medicală a capacității de muncă și încadrării sau neîncadrării în grad de invaliditate a persoanelor expertizate;

– faptul că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată;

– neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea drept consecință accentuarea migrației de personal calificat și cu experiență în domeniu către locuri de muncă mai atractive din punct de vedere financiar;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– faptul că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

Modificarea O.U.G. nr. 83/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificările O.U.G. nr. 83/2014 aduse prin O.U.G. nr. 32/2015:

 Art. 1 alin. (55)-(510) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 32/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (54) se introduc șase noi alineate, alin. (55)-(510).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (55)-(510) prevăd următoarele:

„(55) Începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25 % față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

(56) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public sanitar și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, se majorează potrivit alin. (55) în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(57) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin personal din sistemul public sanitar se înțelege toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile nominalizate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

(58) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum și din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare.

(59) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din structura medicală a sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

(510) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (55) și (56) personalul din direcțiile de sănătate publică și structurile similare ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu excepția personalului din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, prevăzute la alin. (57)”.

 
Art. 28 O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea faptul că, începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din O.U.G. nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.100 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 prevede: „(1) Începând cu 1 octombrie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din O.U.G. nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.875 lei.

(2) Plata lunară a bursei de rezidențiat pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

 

Modificarea Legii nr. 152/1998

Vă prezentăm, în continuare, modificările Legii nr. 152/1998 aduse prin O.U.G. nr. 32/2015:

Art. 8 alin. (11) Legea nr. 152/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 32/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (11) dispune: „Tinerii specialiști din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele, inclusiv medicii rezidenți, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective”.

 
Art. 10 alin. (2) lit. d1) – partea dispozitivă – Legea nr. 152/1998 (modificată prin O.U.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) lit. d1) în partea dispozitivă prevedea faptul că vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

(…)

d1) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. a), se ponderează cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) lit. d1) în partea dispozitivă prevede: „Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

(…)

d1) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. d), se ponderează cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:”.

 

ISTORIC

Acte modificate Acte modificatoare
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)
Rectificare
(M. Of. nr. 941 din 22 decembrie 2014)
Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6.4.2015)
O.U.G. nr. 26/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 27/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 31/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.G. nr. 14/2015 (M. Of. nr. 506 din 8 iulie 2015)
Legea nr. 220/2015 (M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015)
Rectificarea (M. Of. nr. 650 din 27 august 2015)
O.U.G. nr. 35/2015 (M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015)
Legea nr. 152/1998
(M. Of. nr. 740 din 21 octombrie 2011; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 121/2011
(M. Of. nr. 931 din 29.12.2011)
O.U.G. nr. 26/2012 (M. Of. nr. 392 din 12 iunie 2012)
O.G. nr. 6/2014 (M. Of. nr. 562 din 29 iulie 2014)
Legea nr. 221/2015 (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015)
O.U.G. nr. 35/2015 (M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015)

 

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – modificări (O.U.G. nr. 35/2015): Majorarea salariului personalului din sistemul public sanitar was last modified: ianuarie 11th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.