Stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi cuprinse în programele MAI – modificări (OMAI nr. 82/2015)

10 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2315

Despre

  • M. Of. nr. 582 din 3 august 2015
  • OMAI nr. 82/2015
  • Modificarea şi completarea OMIRA nr. 597/2008

Actul modificatActul modificatorSumar
OMIRA nr. 597/2008
(M. Of. nr. 689 din 9 octombrie 2008)
OMAI nr. 82/2015
(M. Of. nr. 582 din 3 august 2015)
introduce: art. 5 alin. (4), art. 10 pct. 4, art. 161, art. 6 alin. (2), pct. II ultimul paragraf
modifică: art. 6 alin. (1), art. 11 lit. h), art. 16 lit. c), art. 22 alin. (1) , art. 23 alin. (2), art. 24, lit. A pct. III subpct. 1
abrogă: pct. III subpct. 2 și 3, pct. III subpct. 2

 

În M. Of. nr. 582 din 3 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 82/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative (OMIRA) nr. 597/2008 privind stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne (M. Of. nr. 689 din 9 octombrie 2008).

 

Art. 5 alin. (4) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

La art. 5, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) prevede: „Ședințele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie”.

 

Art. 6 alin. (1) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) prevedea faptul că la ședințele Consiliului tehnico-economic participă și beneficiarii investițiilor ce urmează a fi analizate, pentru susținerea necesității și oportunității investițiilor propuse spre avizare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) prevede: „La ședințele Consiliului tehnico-economic participă și reprezentanți ai ordonatorilor secundari de credite pentru investițiile ai căror beneficiari sunt ordonatorii terțiari de credite din subordine, reprezentanți ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite, precum și, după caz, reprezentanți ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susținerea necesității și oportunității investițiilor propuse spre avizare”.

 

Art. 10 pct. 4 OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

La art. 10, după pct. 3 se introduce un nou punct, pct. 4.

Potrivit noii reglementări, art. 10 pct. 4 prevede „Consiliul tehnico-economic are ca atribuții principale: (…) 4. analizarea stadiului execuției investițiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici”.

 

Art. 11 lit. h) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 lit. h) stabilea faptul că Secretariatul are următoarele atribuții: (…) h) transmite avizele și documentele astfel avizate ordonatorilor de credite, în vederea emiterii ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în condițiile art. 19 alin. (3); la cerere, documentele avizate pot fi transmise, după caz, și persoanelor autorizate interesate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. h) stabilește: „Secretariatul are următoarele atribuții (…) h) transmite avizele și documentația supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari și structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiții al ministerului.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. 16 lit. c) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. c) dispunea faptul că documentațiile tehnico-economice analizate și avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la:

c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții” la H.G. nr. 28/2008;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 lit. c) dispune: „Documentațiile tehnico-economice analizate și avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la: (…) c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 «Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții» la H.G. nr. 28/2008, cu excepția cazurilor în care actualizarea se face în baza indicilor prețurilor de consum lunari comunicați de Institutul Național de Statistică sau ca urmare a modificării TVA”.

 

Art. 161 OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

După art. 16 se introduce un nou articol, art. 161.

Potrivit noii reglementări, art. 161 prevede: „Actualizarea devizului general la data încheierii contractului de achiziție publică constituie etapă obligatorie în derularea investiției/lucrărilor de intervenție”.

 

Art. 22 alin. (1) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al ședinței de avizare, se întocmește avizul Consiliului tehnico-economic și se prezintă spre semnare președintelui. Avizul va cuprinde informații privind denumirea, codul și indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) prevede: „Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al ședinței de avizare, se întocmește avizul Consiliului tehnico-economic și se prezintă spre semnare președintelui. Avizul cuprinde informații privind denumirea, codul și indicatorii tehnico-economici ai investiției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15”.

 

Art. 23 alin. (2) OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) stabilea faptul că în cazul obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții ale căror lucrări de execuție nu au început în termen de 2 ani de la data eliberării avizului, documentațiile tehnico-economice aferente fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (2) stabilește: „Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15”.

 

Art. 24 OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea faptul că anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 prevede: „Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din respectivul ordin”.

 

Pct. III subpct. 2 și 3 din anexa nr. 2 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. III subpct. 2 și 3 prevedeau constituirea Consiliului tehnico-economic din:

(…)

2. ordonatorii secundari de credite;

3. ordonatorii terțiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite;

Noua reglementare

Pct. III subpct. 2 și 3 din anexa nr. 2 – Abrogate.

 

Pct. III subpct. 2 din anexa nr. 3 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. III subpct. 2 prevedea constituirea Biroului Consiliului tehnico-economic din:

(…)

2. șefii structurilor interesate care au promovat investiții pentru avizare.

Noua reglementare

Pct. III subpct. 2 din anexa nr. 3 – Abrogat.

 

Lit. A pct. III subpct. 1 din anexa nr. 5 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. A pct. III subpct. 1 avea următorul conținut:

1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. A pct. III subpct. 1 are următorul conținut: „1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

Costurile estimative ale investiției se evaluează de către proiectanții de specialitate pe baza soluțiilor impuse prin tema de proiectare și se prezintă detaliat pe structura devizului general.

Cheltuielile se estimează pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărei construcții sunt estimate prin devizul pe obiect. Acestea vor avea la bază evaluări ale categoriilor de lucrări pe unitatea de măsură. Evaluările categoriilor de lucrări vor fi realizate de către colectivele de specialitate pe fiecare tip de lucrare, adaptate la natura lucrărilor și la tehnologia de execuție”.

 

Art. 6 alin. (2) din anexa nr. 8 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

În anexa nr. 8, la art. 6, după primul alineat se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) prevede: „Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidențelor contabile, la care se adaugă valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de prețuri lunar (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general și data actualizării”.

 

Pct. II din anexa nr. 11 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

În anexa nr. 11 pct. II, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf.

Potrivit noii reglementări, pct. II la noul paragraf prevede: „Pentru obiectivele de investiții noi și/sau lucrările de intervenții care fac obiectul unei noi proceduri de avizare, beneficiarul transmite o notă de fundamentare, temeinic justificată, în care va prezenta o analiză pertinentă a studiilor de fezabilitate/documentațiilor aferente lucrărilor de intervenții întocmite anterior. În situația în care soluțiile funcționale, tehnologice și constructive prevăzute inițial nu mai sunt viabile, se refac documentațiile tehnico-economice”.

 

Anexa nr. 15 la OMIRA nr. 597/2008 (modificat prin OMAI nr. 82/2015)
Noua reglementare

După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi cuprinse în programele MAI – modificări (OMAI nr. 82/2015) was last modified: august 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter