Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de ANP (OMJ nr. 1953/C/2015)

7 aug. 2015
3 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 5 (3 votes, average: 2,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
33.313 views

Despre

  • M. Of. nr. 584 din 4 august 2015
  • OMJ nr. 1953/C/2015
  • Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de ANP şi unităţile subordonate

Art. 18 are următorul conținut:

„(1) Termenele de clasificare a informațiilor clasificate sunt stabilite de emitent, în funcție de:

a) importanța acestora și de consecințele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate;

b) perioada în care conținutul informației subzistă ca importanță și sensibilitate și necesită aplicarea ansamblului de măsuri privind protecția acesteia.

(2) Termenele de clasificare a informațiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu excepția cazului când acestea necesită o protecție mai îndelungată, sunt de până la:

– 100 de ani pentru informațiile clasificate strict secret de importanță deosebită;

Campanie Craciun UJmag 2020

– 50 de ani pentru informațiile clasificate strict secret;

– 30 de ani pentru informațiile clasificate secret.

(3) Termenul de clasificare al informațiilor secrete de serviciu este de până la 10 ani, cu excepția cazului când acestea necesită o protecție mai îndelungată.

(4) Termenul de clasificare a informațiilor secrete de serviciu cuprinse în dosarul profesional al lucrătorilor din sistemul administrației penitenciare este de 30 ani de la data încetării raporturilor de muncă ale acestora cu ultima unitate în care au fost încadrați, cu excepția situațiilor în care se dispune altfel de către persoanele împuternicite să atribuie clase/niveluri de secretizare informațiilor”.

Art. 19 prevede următoarele:

„(1) Termenul de clasificare a unei informații nu trebuie să depășească perioada stabilită în listele cu categoriile de informații clasificate gestionate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, aflate în vigoare.

(2) Termenul de clasificare a unui document curge de la data înregistrării lui de către emitent.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) actele normative specifice, manualele și planurile care se declasifică în termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) de la data abrogării lor sau de la data încetării aplicabilității lor ori la inițiativa emitentului”.

Potrivit art. 20, cu ocazia elaborării unor documente clasificate ce urmează să înlocuiască sau să abroge documente aflate în uz, al căror termen de clasificare nu a expirat, emitentul comunică deținătorilor obligația privind declasificarea, trecerea la un nivel inferior de secretizare, distrugerea sau arhivarea documentelor înlocuite.

Art. 21 prevede faptul că trecerea informațiilor secrete de stat la un nivel inferior de secretizare sau în clasa secretelor de serviciu se efectuează atunci când acestea nu mai prezintă elementele de conținut care au impus încadrarea lor și nu mai există motive pentru menținerea nivelului/clasei de secretizare atribuite inițial.

Potrivit alineatului următor, schimbarea nivelului de secretizare atribuit unei informații se efectuează de către persoanele împuternicite prevăzute la art. 6.

Art. 22 stabilește la primul alineat faptul că odată cu trecerea la un alt nivel sau o altă clasă de secretizare, emitentul este obligat să dispună efectuarea mențiunilor necesare în registrele pentru evidență și să înștiințeze în scris toți deținătorii informației respective pentru efectuarea mențiunilor care se impun.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De asemenea, potrivit alineatului următor, data și noua clasă sau nivel de secretizare, precum și termenul de clasificare, după caz, sunt marcate pe document, deasupra sau sub vechea inscripție, care este anulată prin trasarea unei linii oblice.

Art. 23 reglementează cazurile în care informațiile se declasifică. Acestea sunt următoarele:

a) termenul de clasificare a expirat;

b) dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele ANP;

c) clasa sau nivelul de secretizare a fost atribuit de o persoană neîmputernicită prin lege;

d) s-a stabilit că acestea au fost compromise în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 24 prevede următoarele:

„(1) La propunerea motivată a emitentului, termenul de clasificare poate fi stabilit la o durată mai mică, aspect care se consemnează pe prima filă a documentului, în partea de sus dreapta, deasupra numărului de înregistrare.

(2) După ieșirea din termenul de clasificare, în cazurile în care acesta este mai mic decât termenul de păstrare, dosarele existente în arhivă urmează regimul stabilit de instrucțiunile privind prelucrarea arhivistică a fondului de documente în vigoare.

(3) Dacă termenul de clasificare este mai mare sau egal cu termenul de păstrare, unitățile arhivistice se distrug pe bază de proces-verbal în unitatea penitenciară deținătoare, fără a se parcurge procedura de anulare a marcajelor, cu excepția documentelor emise de instituții/autorități altele decât Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate”.

Potrivit art. 25, declasificarea informațiilor al căror termen de clasificare a expirat se efectuează de către emitent sau în urma comunicării acestuia, după care documentele care conțin informațiile respective se arhivează sau se prelucrează arhivistic, după caz, conform prevederilor legale.

Potrivit art. 26, anularea marcajelor de clasificare a documentelor declasificate existente în arhivă se efectuează odată cu prelucrarea lor arhivistică.

Art. 27 stabilește următoarele:

„(1) Informațiile secrete de serviciu se declasifică de către conducătorul unității emitente, la propunerea structurii/funcționarilor de securitate, prin scoaterea de pe lista cu informațiile secrete de serviciu.

(2) Emitentul are obligația informării în scris a tuturor deținătorilor informațiilor care au făcut obiectul declasificării”.

Art. 28 prevede următoarele:

„(1) Informația clasificată care și-a pierdut integritatea, a fost rătăcită, pierdută ori accesată total sau parțial de persoane neautorizate este considerată informație compromisă.

(2) Informațiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt compromise sau iremediabil pierdute sunt declasificate.

(3) Declasificarea se face numai în baza cercetării prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea informațiilor respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al emitentului și avizul prealabil al instituțiilor care coordonează activitatea și controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit competențelor. În cazul informațiilor secrete de serviciu este necesar avizul prealabil al structurii/funcționarului de securitate al unității emitente”.

Cap. IV („Dispoziții finale”)

Conform art. 29, actele normative și dispozițiile care implică emiterea, gestionarea, multiplicarea, transmiterea sau distrugerea informațiilor clasificate sunt avizate înainte de aprobare de către Compartimentul informații clasificate din cadrul ANP sau de către funcționarul de securitate din unitatea subordonată ANP, după caz.

Ghidul de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu emise de ANP (OMJ nr. 1953/C/2015) was last modified: august 6th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.