Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de ANP (OMJ nr. 1953/C/2015)

7 aug. 2015
3 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 53 voturi, medie: 2,33 din 5 (3 votes, average: 2,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
29.686 views

Despre

  • M. Of. nr. 584 din 4 august 2015
  • OMJ nr. 1953/C/2015
  • Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de ANP şi unităţile subordonate
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMJ nr. 1953/C/2015
(M. Of. nr. 584 din 4 august 2015)
Ghidul de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu emise de ANPCap. I („Principii generale”)
Cap. II („Persoanele împuternicite să atribuie clase sau niveluri de secretizare”)
Cap. III („Încadrarea informațiilor într-o clasă sau nivel de secretizare, termene de clasificare, trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare și declasificarea informațiilor”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 584 din 4 august 2015, s-a publicat OMJ nr. 1953/C/2015 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu emise de Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului ghid:

Cap. I („Principii generale”)

Potrivit art. 1, respectivul ghid de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu (denumit în continuare ghid) reglementează la nivelul ANP și unităților subordonate încadrarea unitară în clase sau niveluri de secretizare a tuturor informațiilor care, potrivit legii, prezintă interes pentru siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică și interesele ANP și unităților subordonate.

Potrivit art. 2, clasificarea informațiilor este activitatea de încadrare a informațiilor într-o clasă sau nivel de secretizare pentru a indica importanța pentru securitatea națională sau interesele instituției și complexitatea măsurilor și procedurilor care se impun în vederea protecției acestora împotriva dezvăluirii neautorizate.

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că, potrivit legii, informațiile clasificate sunt secrete de stat și secrete de serviciu.

De asemenea, la alineatul următor stabilește faptul că informațiile secrete de stat includ următoarele niveluri de secretizare:

a) STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ (SSID) – se atribuie exclusiv informațiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepțională securității naționale;

b) STRICT SECRET (SS) – se atribuie exclusiv informațiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale;

c) SECRET (S) – se atribuie exclusiv informațiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii ANP sau unităților subordonate acesteia sunt informații SECRETE DE SERVICIU (SSv).

Art. 4 prevede la primul alineat faptul că structurile componente și unitățile subordonate ale Administrației Naționale a Penitenciarelor au obligația să analizeze periodic sau ori de câte ori este nevoie lista informațiilor secrete de stat și, după caz, să prezinte propuneri de actualizare și completare a acesteia.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit alineatului următor, Administrația Națională a Penitenciarelor centralizează aceste propuneri și le transmite la Ministerul Justiției în vederea înaintării spre aprobare de către Guvernul României.

Conform art. 5, în lista cu informații secrete de serviciu vor fi incluse informațiile care se referă la activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau unităților subordonate acesteia și care, fără a constitui, în înțelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unității.

Cap. II („Persoanele împuternicite să atribuie clase sau niveluri de secretizare”)

Art. 6 la primul alineat conține prevederi cu privire la persoanele împuternicite să atribuie niveluri de secretizare unor categorii de informații clasificate secrete de stat elaborate de Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate. Acestea sunt următoarele:

a) pentru nivelul strict secret de importanță deosebită:

– ministrul justiției;

– alte autorități împuternicite de Președintele României sau de prim-ministru;

b) pentru nivelul strict secret:

– împuterniciții prevăzuți la lit. a);

– funcționarii cu rang de secretar de stat, potrivit competențelor materiale ale acestora;

c) pentru nivelul secret:

– împuterniciții prevăzuți la lit. a) și b);

– funcționarii superiori cu rang de subsecretar de stat, secretar general, potrivit competențelor materiale ale acestora;

– directorul general al ANP.

Potrivit alineatului următor, după atribuirea noilor niveluri de secretizare ale unor categorii noi de informații, Administrația Națională a Penitenciarelor are obligația de a întreprinde demersurile de modificare și completare a listei cu categoriile de informații secrete de stat.

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că propunerile de atribuire a clasei de secretizare „secret de stat” se fac în scris de către conducătorii structurilor și unităților subordonate ANP, se centralizează la Compartimentul informații clasificate și se analizează în structura de securitate.

Potrivit alineatului următor, listele cu categoriile de informații clasificate gestionate de către Administrația Națională a Penitenciarelor se întocmesc în baza propunerilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8 la primul alineat stabilește faptul că propunerile de atribuire a nivelului de secretizare „secret” se fac în scris către directorul general al ANP de către conducătorii structurilor și unităților subordonate.

În continuare, dispune faptul că propunerile de atribuire a nivelurilor de secretizare „strict secret” și „strict secret de importanță deosebită” se fac în scris către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) de către directorul general al ANP.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Propunerile de atribuire a clasei de secretizare „secret de serviciu” a informațiilor gestionate de Administrația Națională a Penitenciarelor se fac în scris către directorul general al ANP de către conducătorii structurilor acestei instituții.

(2) Propunerile de atribuire a clasei de secretizare „secret de serviciu” a informațiilor gestionate de unitățile subordonate ANP se fac în scris către conducătorii acestora de către conducătorii structurilor acestei instituții”.

Cap. III („Încadrarea informațiilor într-o clasă sau nivel de secretizare, termene de clasificare, trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare și declasificarea informațiilor”)

Potrivit art. 10, informațiile vor fi clasificate numai în cazul în care se impune protecția acestora, iar nivelurile de secretizare și termenele de clasificare subzistă atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele ANP și unităților subordonate.

Conform art. 11, competența încadrării informației într-o clasă sau nivel de secretizare corespunzătoare revine emitenților, care au obligația de a verifica dacă conținutul acesteia impune măsuri și proceduri de protecție specifice.

Art. 12 prevede faptul că atribuirea clasei și nivelului de secretizare a informațiilor emise în cadrul ANP și unităților subordonate se realizează prin consultarea prezentului ghid de clasificare, a listelor cu categoriile de informații secrete de stat și secrete de serviciu și a reglementărilor specifice unor domenii de activitate.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Documentul primit va păstra clasificarea emitentului.

(2) Dacă o persoană juridică solicită date în baza unei adrese clasificate, răspunsul va păstra clasa/nivelul de secretizare al solicitării sau va fi clasificat la un nivel superior în cazul în care lista cu informațiile clasificate a ANP prevede acest lucru.

(3) În cazul în care răspunsul se clasifică la un nivel superior, structura de securitate/funcționarul de securitate din Administrația Națională a Penitenciarelor sau unitatea subordonată se va asigura că există persoane din unitatea primitoare care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informațiilor clasificate ce fac obiectul răspunsului”.

Art. 14 stabilește următoarele:

„(1) Documentul rezultat în urma prelucrării informațiilor din clase sau niveluri de secretizare diferite este încadrat după evaluarea noului conținut. Acesta poate primi un nivel de secretizare superior informației prelucrate.

(2) Documentul care rezultă din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite din informații clasificate primește clasa sau nivelul de secretizare corespunzătoare conținutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare.

(3) Rezumatele, traducerile și extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare corespunzătoare conținutului”.

Art. 15 are următorul conținut:

„(1) La încadrarea într-o clasă sau nivel de secretizare, emitentul face o evaluare a conținutului informațiilor pentru a preîntâmpina subevaluarea sau supraevaluarea acestora.

(2) Subevaluarea reprezintă încadrarea într-o clasă sau nivel de secretizare inferior importanței pe care o are informația ce urmează a fi protejată, compromiterea putând provoca prejudicii siguranței naționale, apărării țării, ordinii publice sau intereselor ANP.

(3) Supraevaluarea reprezintă încadrarea într-un nivel de secretizare superior importanței pe care o are informația ce urmează a fi protejată, ceea ce implică o sporire artificială a volumului de informații cărora urmează să li se aplice proceduri de protecție, costurile pentru aplicarea măsurilor fiind proporționale cu volumul informațiilor protejate”.

Art. 16 prevede următoarele:

„(1) Cazurile considerate subevaluări ori supraevaluări ale clasei sau nivelului de secretizare vor fi supuse atenției emitentului.

(2) Emitentul are obligația de a efectua corecturile necesare încadrării în clasa sau nivelul de secretizare corespunzătoare prin:

a) anularea marcajelor inițiale printr-o linie oblică;

b) marcarea clasei și nivelului de secretizare corect;

c) înregistrarea documentului conform clasei și nivelului de secretizare corect;

d) comunicarea corecturilor la destinatari.

(3) În evidențele specifice se anulează înregistrarea incorectă, iar la rubrica observații se menționează numărul de înregistrare al documentului prin care s-a stabilit efectuarea corectării.

(4) În cazul documentelor arhivate, clasate în dosare, sau care nu mai pot fi scăzute din evidențele specifice se va proceda la corectarea marcajelor și li se va păstra numărul de înregistrare atribuit inițial.

(5) Propunerea de corectare a clasificării documentelor se efectuează în scris de către inițiatorul lor, se avizează de către funcționarul de securitate/șeful structurii de securitate și se aprobă de către conducătorul unității emitente conform anexei la ghid”.

Potrivit art. 17, verificarea modului de atribuire a clasei/nivelului de secretizare a informațiilor secrete de stat, respectiv secrete de serviciu se efectuează cu ocazia înregistrării documentului, cu ocazia inventarierii anuale a documentelor clasificate sau ori de câte ori este nevoie.

Ghidul de clasificare a informațiilor secrete de stat și secrete de serviciu emise de ANP (OMJ nr. 1953/C/2015) was last modified: august 6th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter