OPANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora – modificări (OPANAF nr. 857/2019)

15 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 124

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Campania Spring Black Friday pe UJmag.ro!
Anexa nr. 2 – anexa nr. 2 D din OPANAF nr. 4.156/2017 (modificat prin OPANAF nr. 857/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, în anexa nr. 2, anexa nr. 2 D prevedea:

„Anexa nr. 2D

la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului

FORMULAR
pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situația aparatelor de marcat electronice fiscale

I. Date de identificare a distribuitorului autorizat

A.

Cod de identificare fiscală
Denumire

Se completează la fiecare comunicare de informații.

B. Date de contact

Adresa e-mail
Numărul de telefon

Se completează la prima comunicare de informații și când intervin modificări ale datelor.

II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale

A. Date de identificare

Nume și prenume
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

Se completează la fiecare comunicare de informații.

B. Date de contact

Adresa e-mail
Numărul de telefon

Se completează la prima comunicare de informații și când intervin modificări ale datelor.

C. Calitate

Tehnician de service
Alta*

Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informații.

Notă 
* Se precizează calitatea deținută.

III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

  1. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
Inițială
Modificată

În cazul în care se comunică seria modificată, se completează și seria de fabricație inițială.C. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat

Certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64
Autoritatea emitentă

1. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal

A.

Furat
Dispărut
Distrus
Dezmembrat pentru piese de schimb

Se selectează o singură variantă.

B.

Exportat
Livrat intracomunitar
Exportat temporar
Reexportat

Se selectează o singură variantă.

V. Date privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal

A. Factorul generator

Reorganizare distribuitor autorizatprin fuziune    prin divizare
Cesiune realizată în condițiile legii
Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate
Încetare activitatedistribuitor autorizat
utilizator

Se selectează o singură variantă.

B. Documentul întocmit

Proces-verbalFacturaAltele*
Seria
Numărul
Data

Notă 
* Se precizează denumirea actului.

C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal

Cod de identificare fiscală
Denumire

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, anexa nr. 2 D se înlocuiește cu anexa nr. 2 și va avea următorul conținut:

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 D la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului)

Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale

AnulLuna
  1. Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare
  2. Date de identificare
A.1.1. Distribuitor autorizat
A.1.2. Unitate acreditată pentru comercializare

Se completează la fiecare comunicare de informații.

A.2. Cod de identificare fiscală
A.3. Denumire

Se completează la fiecare comunicare de informații.

1. Date de contact

B.1. E-mail
B2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

1. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale

2. Date de identificare

A.1. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
A.2. Nume și prenume

1. Date de contact

B.1. E-mail
B2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

1. Calitate

C.1. Tehnician de service
C.2. Alta1)

^1) Se precizează calitatea deținută.

Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informații.

III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

A. Numărul unic de identificare
B. Seria de fabricație
C.1. Număr aviz tehnic favorabil
C.2. Dată aviz tehnic favorabil

Se completează fie numărul unic de identificare, fie seria de fabricație și numărul și data avizului tehnic favorabil.

D.1. Schimbare certificat digital
D.2. Certificatul digital instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal în format PKCS7 cert only codificat base 642)

2) Include autoritatea emitentă, poate conține maximum 10.000 de caractere.

1. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal

Furat
Dispărut
Distrus
Dezmembrat pentru piese de schimb
Exportat
Livrat intracomunitar
Exportat temporar
Reexportat

Se selectează o singură variantă.

1. Date privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal

Se completează exclusiv de către operatorii economici care au calitatea de distribuitor autorizat.

2. Factor generator

A.1. Reorganizare distribuitor autorizat prin fuziune
A.2. Reorganizare distribuitor autorizat prin divizare
A.3. Cesiune realizată în condițiile legii
A.4. Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate
A.5. Încetare activitate distribuitor autorizat

3. Documentul întocmit

B.1. Proces-verbal
B.2. Factura
B.3. Altele3)

^3) Se precizează denumirea documentului.

Se selectează o singură variantă.

B.4. Seria documentului
B.5. Numărul documentului
B.6. Data documentului

4. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal

C.1. Cod de identificare fiscală
C.2. Denumire

1. Date privind livrarea/achiziția aparatului de marcat electronic fiscal

2. Operațiunea

Livrare
Achiziție

1. Corecție

2. Factura

Serie
Număr
Dată

1. Operatorul economic către care se livrează/de la care se achiziționează aparatul de marcat electronic fiscal

Cod de identificare fiscală

Denumire

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte și complete.

Semnătura electronică”.

 

 

Anexa nr. 2 – anexa nr. 3 din OPANAF nr. 4.156/2017 (modificat prin OPANAF nr. 857/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, în anexa nr. 2, anexa nr. 2 E prevedea:

„Anexa nr. 2E

la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului

 

NOTIFICARE

Operatorul economic ……………….., cu sediul în ………………, str. ……………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., județul/sectorul ………………, având CUI/CNP/NIF ……………, tel./fax/e-mail ………….., reprezentată prin ……………………. având funcția de ……………., în calitate de utilizator al aparatului de marcat electronic fiscal cu seria de fabricație …………….. și numărul unic de identificare atribuit ……………….

Către:

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili …………………, cu sediul în ………………, str. ………. nr. …., județul/sectorul …. .

Prin prezenta vă notificăm cu privire la apariția următoarei situații:

a) schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal |_| la adresa din ………………., str. …………….. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., județul/sectorul ………………;

b) furtul |_|/dispariția |_|/distrugerea |_| aparatului de marcat electronic fiscal

c) înstrăinarea aparatului către ………………………, având CUI …………………. |_|

d) închiderea punctului de lucru |_|

e) lichidarea |_|, dizolvarea |_|, fuziunea |_|, divizarea societății |_| sau altele, după caz |_|

f) încetarea activității |_|

g) altele …………………………………………………………….. și solicităm înregistrarea informației în aplicația informatică.

Anexat, copii ale următoarelor documente:

1.

…………………………………………………

…………………………………………………

2.

…………………………………………………

…………………………………………………

3.

…………………………………………………

…………………………………………………

Data

…………………………

Semnătura,

…………………………”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, anexa nr. 2 E se înlocuiește cu anexa nr. 3 și va avea următorul conținut:

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului)

Notificare

AnulLuna

1. Date de identificare a operatorului economic

A.1. Denumire
A.2. Cod de identificare fiscală

2. Domiciliul fiscal și date de contact

Județ
Sector
Localitate
Stradă
Număr
Scară
Etaj
Apartament
Telefon
Fax
E-mail

3. Date de identificare a persoanei care transmite notificarea

C.1. Nume și prenume
C.2. Funcția

4. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

D.1. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
D.2. Numărul autorizației de distribuție
D.3. Număr unic de identificare

Se completează fie numărul unic de identificare a aparatului de marcat, fie seria de fabricație și numărul autorizației de distribuție.

5. Situație

Data apariției situației

E.1. Schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal

Dacă se selectează E.1, se precizează adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, informații privind utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal în activități de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în activitatea de transport în regim de taxi, precum și motivul care a condus la schimbarea comunicată.

Adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal

Județ
Sector
Localitate
Stradă
Număr
Scară
Etaj
Apartament
Alte detalii adresă^1

^1)Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.

sau
aparat de marcat electronic fiscal utilizat în activități de comerț/servicii prestate în regim ambulant
sau
aparat de marcat electronic fiscal utilizat în activitatea de transport în regim de taxi
numărul de înmatriculare al autoturismului
Motivul care a condus la schimbarea comunicată eroare la declarare/prelucrare/fiscalizare schimbarea locului de desfășurare a activității
altele
E.2. Furtul aparatului de marcat electronic fiscal
E.3. Dispariția aparatului de marcat electronic fiscal
E.4. Distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal
E.5. Înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal

Dacă se selectează E.5, se completează și informațiile de la E.5.1, E.5.2 și E.5.3.

Date de identificare a operatorului economic care a achiziționat aparatul de marcat electronic fiscal

E.5.1. Denumire
E.5.2. Cod de identificare fiscală
E.5.3. Motiv înstrăinare
Încetare activitate prinînchiderea punctului de lucru
lichidare
dizolvare
fuziune
divizare
Alt motiv^2

^2)Se precizează motivul.

E.6. Alte situații decât cele prevăzute la E.1-E.5

Dacă se selectează E.6, se precizează situația în care se află aparatul de marcat electronic fiscal, alta decât cele prezentate la E.1-E.5.

Documente atașate^3

^3) Dacă printr-o singură notificare se transmit informații referitoare la mai multe situații și aparate de marcat electronice fiscale, se anexează un singur fișier care conține documentele privind fiecare situație notificată.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte și complete”.

OPANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora – modificări (OPANAF nr. 857/2019) was last modified: aprilie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter