Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 27/2017)

11 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2820
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 27/2017
(M. Of. nr. 976 din 8 decembrie 2017)
Respectiva normă reglementează modul în care activul personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat este utilizat.

În M. Of. nr. 976 din 8 decembrie 2017, a fost publicată Norma ASF nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei norme.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 din Norma ASF nr. 27/2017

Potrivit art. 1, respectiva normă reglementează modul în care activul personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, denumit în continuare participant, este utilizat în cazul în care acesta:

a) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;

b) beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;

c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii private conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2 din Norma ASF nr. 27/2017

Art. 2 stabilește faptul că până la intrarea în vigoare a legii privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, în situațiile prevăzute la art. 36, art. 37 lit. a), la art. 38 alin. (3) lit. b) și la art. 136 alin. (2) lit. c) din Lege, participantul, respectiv beneficiarul primește suma cuvenită ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.

Art. 3 din Norma ASF nr. 27/2017

Art. 3 prevede că termenii și expresiile utilizate în respectiva normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) ocrotitorul legal – persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești față de minor, respectiv părinții, părintele supraviețuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii;
b) plată eșalonată – suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului, reprezentând rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;

c) rată reziduală – ultima rată, respectiv suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului potrivit graficului de plăți.

Cap. II („Utilizarea activului personal net al participantului”)

Secțiunea 1 („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de pensionare pentru limită de vârstă”)

Art. 4 din Norma ASF nr. 27/2017

În art. 4 se dispune faptul că participantul care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.

Art. 5 din Norma ASF nr. 27/2017

Art. 5 stabilește faptul că pentru a primi contravaloarea activului personal net în condițiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
b) decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau a unei categorii similare de pensie;
c) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
d) procură specială și autentică, în cazul mandatarului.

Documentele prevăzute mai sus se prezintă astfel:

a) în original pentru documentele prevăzute, administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la lit. b), c) și d) copiile acestora, după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul;

b) în original pentru documentul prevăzut la lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la lit. b) și d) și în copie pentru documentul prevăzut la lit. c), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii și depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute mai sus și în forma precizată mai sus, administratorul păstrând copia după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul.

În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică varianta de plată a activului personal net conform art. 4, precum și modalitatea aleasă de efectuare a plății sumelor cuvenite, conform art. 6, cu specificarea tuturor informațiilor necesare efectuării plății.

În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligația completării documentației prevăzute anterior cu extrasul de cont care certifică codul IBAN și titularul sau cu orice fel de document emis de instituțiile de credit care să ateste titularul contului și IBAN-ul asociat acestuia.

Art. 6 din Norma ASF nr. 27/2017

Art. 6 prevede că plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal.

Plata contravalorii activului personal net prevăzute mai sus se face exclusiv către participantul fondului de pensii administrat privat, mandatarul acestuia fiind reprezentantul participantului numai pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare.

Plata sumei prevăzuteanterior se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației prevăzute la art. 5, pentru situația în care participantul optează pentru o plată unică sau conform unui grafic stabilit de către administrator, în cazul plăților eșalonate.

În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentației complete.

În cazul în care participantul optează pentru o plată unică, suma cuvenită și care urmează a fi transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu plata sumei prevăzute, din contul operațional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.

Administratorul are obligația să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile de mai sus și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

În cazul în care participantul optează pentru plăți eșalonate, suma cuvenită și care urmează a fi transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plăți eșalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăți eșalonate se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz.

Anularea unităților de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu transferul sumei prevăzute anterior, din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăți eșalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.

Administratorul are obligația să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eșalonată în contul DIP pentru plăți eșalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile anterioare și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

Secțiunea a 2-a („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate”)

Art. 7 din Norma ASF nr. 27/2017

Art. 7 dispune faptul că participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.

Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 27/2017) was last modified: decembrie 11th, 2017 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter