Nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020: Hotărârea nr. 1.183/2014

14 ian. 2015
Vizualizari: 2073

Despre

  • M. Of. nr. 8 din 7.01.2015
  • Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014
  • Nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

În M. Of. nr. 8 din 7.01.2015, s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.299/2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 236/2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 231/2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 232/2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei nr. 447/2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 231/2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 232/2014  de instituire a unui instrument european de vecinătate;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) Consiliului nr. 1.698/2005;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

– Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.255/2011;

– H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare;

– H.G. nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 1183/2014 stabilește organismul de coordonare care efectuează desemnarea autorităților și organismelor implicate în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.

De asemenea, nominalizează autoritățile și organismele implicate în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 potrivit prevederilor art. 123 alin. (1), (2), (4) și (6) din Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) Consiliului nr. 1.083/2006 și ale art. 65 din Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) Consiliului nr. 1.698/2005.

Astfel, este nominalizat Ministerul Fondurilor Europene ca autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Asistență tehnică și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate fiecăruia dintre aceste programe.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene, prin direcțiile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri sunt nominalizate ca organisme intermediare pentru Programul operațional Infrastructură mare.

Este nominalizat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca autoritate de management pentru Programul operațional regional, Programul operațional Capacitate administrativă și Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate fiecărui program.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este nominalizat și ca autoritate națională pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul transnațional Dunărea 2014-2020, Programul de cooperare interregională Interreg Europe, Programul operațional URBACT III, Programul de cooperare Interact III 2014-2020, Programul de cooperare ESPON 2020.

O altă nominalizare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este aceea de autoritate cu funcție de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020.

Se nominalizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic ca organisme intermediare pentru Programul operațional Capital uman.

Se nominalizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul pentru Societatea Informațională ca organisme intermediare pentru Programul operațional Competitivitate.

Este nominalizat Ministerul Finanțelor Publice ca autoritate de certificare pentru Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Programul operațional regional, Programul operațional.

Pe lângă ministerele prezentate, este nominalizată și Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României ca autoritate de audit pentru Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Programul operațional regional, Programul operațional Capacitate administrativă, Programul operațional Pescuit și afaceri maritime și pentru programele de cooperare teritorială europeană pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este nominalizat autoritate de management; și ca organism de certificare, pentru sprijinul financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Garantare Agricolă.

În sfârșit, sunt nominalizate și Agențiile pentru dezvoltare regională (ADR) ca organisme intermediare pentru Programul operațional regional.

Nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020: Hotărârea nr. 1.183/2014 was last modified: ianuarie 14th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.