MMSS. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea unor acte normative

8 aug. 2022
Vizualizari: 304

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în continuare, principalele modificări prevăzute în Proiect:

Art. I. – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1), (8) și (10∧5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României și/sau în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art.17 alin.(1)-(21) și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de președinte și vicepreședinte al consiliului județean și primar și viceprimar.

(10∧5 ) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile sau în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

(…)

6. La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, Nota de la litera c) paragraful 2 completează după cum urmează:

„Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică și funcției de șef birou – personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, precum și funcției de consilier care exercită atribuții de coordonator pe perioadă determinată, stabilită
prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului sau al Camerei Deputaților, după caz.”.

(…)

Art. II – La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4∧1) – (4∧2), cu următorul cuprins:

„(4∧1 ) Prin excepție de la prevederile alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021.

(4∧2) Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași
instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna iulie 2022.”

(…)

Art. IV – Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 58 se introduce un nou articol, art. 58∧1, cu următorul cuprins:

„Art. 58∧1 . – (1) Detașarea sau transferul funcționarului public parlamentar se dispune doar în cadrul autorităților publice sau al instituțiilor publice cărora li se aplică prezenta lege.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), detașarea sau transferul se poate dispune de pe funcția publică parlamentară și pe o funcție publică generală, cu respectarea condițiilor legislației aplicabile statutului funcționarilor publici.

(3) Vechimea minimă în specialitate necesară funcțiilor publice parlamentare de execuție în vederea detașării sau transferului în condițiile alin. (2) se stabilește de către birourile permanente reunite ale celor două Camere, la propunerea
secretarilor generali ai Camerei Deputaților și Senatului, iar echivalarea acestora cu funcțiile publice generale este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.”

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro.

Pentru a consulta mai multe detalii privind Proiectul, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

🔔Vezi și MMSS. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

MMSS. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: august 8th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.