MIPE. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență

10 aug. 2022
Vizualizari: 432

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I − Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera j1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„j1) structură de implementare – entitate aflată în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ordonatorilor principali de credite și care implementează, în baza convențiilor de implementare, investiții/proiecte aflate în responsabilitatea oricăror coordonatori de reforme și/sau investiții”.

2. La articolul 2, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. l¹), cu următorul cuprins:

„l¹) beneficiari de investiții PNRR – entități de drept public sau privat care, în baza unei convenții de implementare și/sau a unui protocol de colaborare încheiate cu o structură de implementare, preiau utilizarea, operarea și întreținerea investiției/investițiilor care sunt jaloane/ ținte în cadrul PNRR și asigură amplasamentul imobil constituit din teren și/sau construcții, și, după caz, asigură racordul investiției/investițiilor la utilități”.

3. La articolul, după 2 litera n) se introduce o nouă literă, lit. n¹), cu următorul cuprins:

„n¹) cerere de fonduri – cererea depusă de către structura de implementare prin care solicită coordonatorului de reforme și/sau investiții/beneficiarului de investiții PNRR, după caz, transferul de sume necesare efectuării plăților aferente investițiilor gestionate în baza convențiilor de implementare”.

(…)

7. La articolul 3, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n) Compania Națională de Investiții, denumită în continuare CNI, în calitate de structură de implementare a investițiilor/proiectelor finanțate în cadrul PNRR, precum și furnizor de servicii de interes economic general;”

8. La articolul 5 alineatul (1), literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) control și recuperare, inclusiv în ceea ce privește primul nivel de verificare, administrativ, a existenței unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale fraudei și conflictului de interese care vor fi raportate către DLAF/DNA/OLAF, respectiv către ANI, iar în cazul dublei finanțări, constatarea și recuperarea să fie efectuate de către MIPE/coordonatorii de reforme și/sau investiții, după caz;

h) prevenție, care vizează evaluarea riscurilor, evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanțare, a conflictului de interese potrivit Notei de Orientare a Comisiei privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului financiar, inclusiv ARACHNE.”

(…)

15. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile necesare organizării și funcționării structurii din cadrul MIPE ce îndeplinește rolul de coordonator național, dotările independente, inclusiv cheltuielile cu utilitățile publice necesare sediului administrativ, cheltuielile cu chiria contractate în condițiile legii, cheltuieli de asistență tehnică precum și alte categorii de cheltuieli necesare se pot deconta din bugetul alocat prin PNRR componentelor pentru care MIPE este coordonator de reformă, precum și din componentele pentru care alte instituții sunt coordonatori de reformă/investiții, prin transferuri în condițiile legii, cu respectarea încadrării în limitele menționate la art. 7 punctul 2 din Regulamentul 241/2021.”

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

16. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 – Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt responsabili de recuperarea sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, având obligația recuperării sumelor plătite beneficiarilor/beneficiarilor de investiții din PNRR/structurilor de implementare, în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/convențiilor de implementare.”

Art. II (1) Pentru acoperirea cheltuielilor realizate de Compania Națională de Investiții S.A. în calitate de structură de implementare a investițiilor/proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență /furnizor de servicii de interes economic general, în devizul general se prevede o cotă de administrare de 4% din valoarea devizului, care se va încasa pe măsura decontării lucrărilor executate, în baza convenției de implementare și a cererii de fonduri și/sau, după caz, din fonduri alocate din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții.

(2) Aprobarea/reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele preluate din Programul National de Construcții de Interes Public sau Social în Planul Național de Redresare și Reziliență se efectuează potrivit procedurilor existente la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea căruia funcționează structura de implementare.

Art. III − Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 17 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. La articolul 1, după alineatul (se introduc trei noi alineate), cu următorul conținut:

„ (3²) Guvernul aprobă prin memorandum mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfășura procedurile de renegociere cu Comisia Europeană, în vederea reaprobării PNRR, ajustării jaloanelor și țintelor, introducerii capitolului de Repowereu, reducerii valorii grantului, restructurarea împrumutului precum și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, și mandatarea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru a desfășura procedurile de renegociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

(3³) Guvernul aprobă prin memorandum diminuarea valorii grantului/împrumutului aprobat în cadrul PNRR, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, la propunerea MIPE, prin ajustarea corespunzătoare a jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR”.

(…)

Pentru detalii cu privire la Proiect și Nota de fundamentare , vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

MIPE. Proiect: O.U.G. privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice

MIPE. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență was last modified: august 10th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.