MIPE. Proiect: O.U.G. privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice

11 iul. 2022
Vizualizari: 533

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Capitolul I. Instituirea unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare:

Art. 1 (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general de instituire a unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, denumit în continuare POIM, cu scopul de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și  construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice, cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

(2) Măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie se finanțează sub formă de grant din fonduri nerambursabile alocate în cadrul POIM din resursele financiare alocate României prin Fondul de Coeziune și din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul perioadei de programare 2014-2020, ținând cont și de prevederile Regulamentului nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie sunt sprijinite investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizare a investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice si a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 2 În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:

a) Administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis (apelurilor de proiecte) – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, denumită în continuare AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor.

b) Administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat – Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;

c) Administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;

d) ajutor de stat – ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei, din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulamentul 651/2014, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro;

e) ajutor de minimis – ajutor acordat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

f) beneficiari ai ajutorului de stat și de minimis – întreprinderi mari și IMM și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizarea investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct in eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice si a emisiilor de gaze cu efect de seră, care încheie contract de finanțare cu MIPE, prin AM POIM ;

g) beneficiari de finanțare – Întreprinderile mari – operatori regionali, în sensul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, care au beneficiat de finanțare pentru infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și POIM și prosumatori definiți potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

h) cofinanțare – procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către beneficiari, prin contribuția proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;

i) IMM Recover – sistemul informatic prevăzut de O.U.G nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat/minimis menționate la art. 10, alin. (1) al prezentei ordonanțe de urgență, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punct de vedere al apelului de proiecte, de către MIPE;

j) Întreprinderi mari – întreprinderile care nu se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii: au peste 250 salariați și cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Art. 3 Beneficiarii măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie sunt:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) Întreprinderile mari, cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare și a operatorilor regionali alții decât cei de la litera b) a prezentului articol;

b) Întreprinderile mari – operatori regionali, în sensul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, care au beneficiat de finanțare pentru infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și POIM;

c) IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile, respectiv întreprinderile înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5), lit. a) din Regulamentul 651/2014.

Pentru detalii cu privire la Proiect, Nota de fundamentare și anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MIPE. Proiect: H.G. privind aprobarea Acordului de contribuție dintre Guvernul României și Uniunea Europeană privind stabilirea garanției Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU

MIPE. Proiect: O.U.G. privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice was last modified: iulie 11th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.