Măsurile administrative de stabilire a reducerilor procentuale la valoarea contractelor de achiziţii. Admiterea recursului, casarea sentinţei civile atacate şi rejudecarea cauzei

11 aug. 2023
Vizualizari: 112
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 6
  • NCPC: art. 496
  • O.U.G. nr. 66/2011: art. 6
  • O.U.G. nr. 66/2011: art. 9

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, la data de 28 aprilie 2015, sub nr. x/2015, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a cerut anularea actului administrativ individual „Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de plată nr. 3” emis de pârât, înregistrat cu nr. x/22.08.2014, referitor la Contractul de finanțare nr. x/22.08.2011, cod SMIS 7888, prin care s-a impus reducerea procentuală de 25% din valoarea contractului de servicii nr. x/14.02.2011 încheiat de reclamantă cu A. S.R.L. și reducerea procentuală de 5% din valoarea contractului de lucrări nr. x/30.07.2013 încheiat cu Asocierea B. S.A. și C. S.A..

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 608 din 7 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul prin prisma criticilor invocate, Înalta Curte îl constată fondat pentru următoarele argumente:

Obiectul acțiunii în anulare de față îl reprezintă actul administrativ individual „Informare privind situația cheltuielilor aprobate în cererea de plată nr. 3”, înregistrat sub nr. x/22.08.2014, referitor la contractul de finanțare nr. x/2011. Conform acestei Informări, la cererea de plată nr. x adresată de reclamantă s-a aplicat o reducere de 25% din valoarea contractului nr. x/14.02.2011 încheiat de reclamantă cu societatea A. S.R.L. (fostă D. SRL) și alta de 5% din valoarea contractului nr. x/30.07.2013 încheiat de reclamantă cu Asocierea B. S.A. și C. S.A..

Aplicarea acestor două reduceri procentuale la valoarea cheltuielilor aprobate a fost contestată prin cererea introductivă, cerere care a fost îndreptată, totodată, și împotriva deciziei nr. 300/2014 de soluționare a contestației administrative adresate de reclamantă față de Informare.

Instanța de fond a reținut, în rejudecare, că în dosarul nr. x/2014 s-a constatat că prin decizia administrativă de soluționare a contestației nr. 221/2014 a fost desființată în parte Informarea nr. x/05.05.2014 privind situația cheltuielilor aprobate în cererea de rambursare nr. x, cu dispunerea refacerii actului. Astfel, instanța a considerat că, dacă actul principal prin care s-au stabilit reducerile procentuale a fost desființat, nici Informarea privind situația cheltuielilor aprobate în cererea de plată nr. x cu nr. de înregistrare x/22.08.2014 nu poate rămâne în ființă, impunându-se anularea ei.

De asemenea, instanța a reținut că a intrat în puterea lucrului judecat anularea deciziei nr. 221/2014 a MDRAP (pentru capetele de contestație nr. 2.3 și 3) și anularea Notei de neconformitate nr. x/28.04.2014 pentru pct. 21.3, nelegalitatea acestora producând consecințe și asupra reducerilor procentuale la care se referă informarea atacată.

A mai reținut instanța de fond că informarea atacată nu cuprinde motivarea măsurilor aplicate.

Cu privire la reducerea procentuală de 25% stabilită prin nota de neconformitate nr. x/22.04.2014, instanța de fond a constatat că nota de neconformitate a fost desființată prin decizia nr. 221/2014 pentru lipsa motivării, cu obligația de refacere, astfel că nici această reducere procentuală nu poate fi menținută.

În privința deciziei de soluționare a contestației nr. 300/2014, Curtea a constatat că prin aceasta s-a reținut greșit autoritatea de lucru judecat întrucât deciziile administrative nu se bucură de o astfel de autoritate.

Deși recurentul-pârât a invocat și cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., din cuprinsul criticilor dezvoltate prin cererea de recurs nu se decelează aspecte de nemotivare sau motivare contradictorie a sentinței recurate. Dimpotrivă, criticile se axează pe greșita aplicare a normelor de drept substanțial, coroborată cu valorificarea eronată a soluțiilor pronunțate în litigii anterioare purtate între aceleași părți cu privire la măsurile de reduceri procentuale/corecții aplicate celor două contracte de achiziții, derulate de reclamantă sub auspiciile contractului de finanțare nr. x/22.08.2011, cod SMIS 7888.

Analizând recursul prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., Înalta Curte constată că soluția din sentința recurată, de anulare a Informării nr. 62061/28.08.2014 privind situația cheltuielilor aprobate prin cererea de plată nr. x, este pronunțată cu aplicarea greșită a legii.

În primul rând, nu se poate reține nemotivarea Informării, câtă vreme aceasta, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011 coroborate cu art. 27 din H.G. nr. 875/2011, nu face decât să aplice asupra cererii de plată nr. x adresate de reclamantă reducerile procentuale stabilite anterior de autoritatea pârâtă prin două note de neconformitate, respectiv prin nota de neconformitate nr. x/28.04.2014 și prin nota de neconformitate nr. x/22.04.2014.

Motivarea reducerilor procentuale se regăsește în notele de neconformitate care au stabilit aceste măsuri, în conformitate cu prevederile art. 6 și 9 din O.U.G. nr. 66/2011, acte administrative de asemenea atacate de reclamantă.

În al doilea rând, instanța de fond a reținut greșit că respectivele reduceri procentuale ar fi fost desființate, cu consecința că nici Informarea nr. x/22.08.2014 privind situația cheltuielilor aprobate în cererea de plată nr. x, care pune în aplicare aceste reduceri în cererea de plată menționată, nu ar mai putea fi menținută în ordinea juridică, pe principiul potrivit căruia anularea actului principal atrage anularea actului subsecvent.

Măsurile administrative de stabilire a reducerilor procentuale la valoarea contractelor de achiziții încheiate de reclamantă cu A. S.R.L. și cu Asocierea B. S.A. și C. S.A. subzistă și în prezent, desființarea lor fiind reținută eronat de către prima instanță.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Astfel, în ceea ce privește reducerea procentuală de 5% aplicată la valoarea contractului de lucrări nr. x/30.07.2013 încheiat cu Asocierea B. S.A. și C. S.A. prin nota de neconformitate nr. x/22.04.2014 se constată următoarea situație juridică:

În dosarul nr. x/2014, reclamanta a solicitat anularea notei de neconformitate menționate (care reține mai multe nereguli, la pct. 21.3 referindu-se la propunerea tehnică și existența prejudiciului), anularea în parte a deciziei nr. 221/2014 de soluționare a contestației administrative, prin care au fost respinse capetele 2.3 și 3 din contestație și anularea Informării nr. 86426/05.05.2014 privind situația cheltuielilor aprobate în cererea de rambursare nr. x

Prin decizia nr. 221/2014, în contestația administrativă, se desființase în tot nota de neconformitate nr. x/22.04.2014 și în parte nota de neconformitate nr. x/28.04.2014.

Prin sentința nr. 39/17.02.2015 a Curții de Apel Ploiești -SCAF, rămasă definitivă prin decizia nr. 2327/04.06.2018 a ÎCCJ-SCAF, instanța a respins, ca fiind fără obiect, cererea de anulare a Informării și a notei de neconformitate nr. x/2014, în măsura în care acestea au fost deja desființate prin decizia nr. 221/2014 și a analizat pe fond cererea de anulare a deciziei nr. 221, în măsura în care cuprindea soluția administrativă de respingere a capetelor 2.3 și 3 din contestația reclamantei, precum și a pct. 21.3 al notei de neconformitate nr. x/2014.

Instanța a anulat decizia nr. 221 în privința soluției date capetelor 2.3 și 3 din contestație, precum și pct. 21.3 al notei de neconformitate, reținând, în esență, aceeași nemotivare a actului administrativ primar referitor la aplicarea reducerii procentuale, care fusese reținută prin decizia nr. 221/2014 în soluționarea celorlalte capete de contestație, consecința fiind obligația de refacere a actului administrativ primar de aplicare a reducerii procentuale.

Acest aspect rezultă cu claritate din motivarea sentinței în care s-a arătat că nulitatea pentru nemotivare nu poate afecta numai parțial nota de neconformitate, corecția financiară de 5% fiind individulizată de emitent pentru trei pretinse încălcări ale legislației în materia achizițiilor publice, dintre care două (pct. 21.1 și pct. 2) au fost desființate prin decizia nr. 221/2014.

Din actele dosarului nu rezultă parcursul administrativ ulterior al acestei corecții/reduceri procentuale, care nu a fost desființată definitiv, ci cu obligarea organului emitent al notei de neconformitate la reluarea procesului de analiză a neregulilor.

Recurentul a arătat că procedura administrativă s-a finalizat prin emiterea notei de constatare a neregulilor și aplicare a corecției nr. 61948/04.07.2016.

Din dosarul nr. x/2017 rezultă că prin nota de constatare ultim menționată s-a aplicat contractului nr. x/30.07.2013 o corecție de 10% pentru neregula utilizării unor criterii de selecție restrictive.

Prin sentința nr. 18/31.01.2018 a Curții de Apel Ploiești, rămasă definitivă prin decizia nr. 552/2021 a ÎCCJ-SCAF, s-a respins cererea de anulare a notei de constatare a neregulilor anterior menționată. Rezultă, astfel, că această corecție a fost menținută definitiv.

Ca atare, aplicarea măsurii reducerii procentuale în cererea de plată nr. x are acoperire într-un act administrativ definitiv care stipulează o corecție mai mare decât cea aplicată prin Informarea atacată.

În ceea ce privește reducerea procentuală de 25% stabilită la valoarea contractului de servicii nr. x/14.02.2011 încheiat cu A. S.R.L. (fostă D. SRL) prin nota de neconformitate nr. x/22.04.2014, se constată următoarea situație juridică:

Urmare a desființării notei de neconformitate nr. x/22.04.2014 prin decizia de soluționare a contestației nr. 221/11.07.2014, cu obligarea organului emitent al notei de neconformitate la reluarea analizei asupra neregulilor constatate, s-a emis nota de neconformitate nr. x/22.10.2014, la rândul său desființată prin decizia de soluționare a contestației administrative nr. 44/2015, cu aceeași obligație de reluare a procedurii de verificare a condițiilor de legalitate și regularitate a cheltuielii.

Ulterior a fost emisă nota de neconformitate nr. x/03.04.2015, prin care contractului de prestări servicii anterior menționat i s-a aplicat o corecție de 100%. Aceasta a fost atacată, odată cu decizia de soluționare a contestației nr. 259/2015, în dosarul nr. x/2016.

Prin sentința nr. 171/12.10.2018 au fost respinse cererea de anulare a deciziei nr. 259/2015, în ceea ce privește soluționarea capetelor 1 și 3 din contestație și cererea de anulare a notei de neconformitate nr. x/03.04.2015 în ceea ce privește constatările de la pct. A și C. Or, această soluție de respingere definitivă a cererii de anulare privește, așa cum rezultă din considerentele sentinței, și corecția financiară de 100% aplicată contractului de prestări servicii prin nota de neconformitate nr. x/03.04.2015.

Ca atare, se reține că nota de neconformitate nr. 13539 așa cum a fost refăcută la data de 03.04.2015, aplică contractului de prestări servicii încheiat cu A. S.R.L. (fost D. SRL) o corecție, rămasă definitivă, mai mare decât valoarea reducerii procentuale reținute conform Informării atacate în prezenta cauză.

În concluzie, Informarea nr. x/22.08.2014, atacată în prezenta cauză, aplică reduceri procentuale la cele două contracte, care sunt stabilite prin note de neconformitate/stabilire nereguli rămase definitive și, ca atare, nu este incident motivul de anulare a acestei informări reținut de prima instanță, respectiv anularea actului administrativ principal, care ar atrage și anularea actului subsecvent.

Cât privește decizia de soluționare a contestației nr. 300/2014, deși aceasta se referă greșit la așa-zisa autoritate de lucru judecat a deciziei de soluționare a contestației nr. 221/2014, relevant este că motivul respingerii contestației administrative a fost acela că stabilirea măsurilor de reduceri procentuale a avut loc prin notele de neconformitate, care au făcut obiectul altor căi de atac administrative, în care s-au pronunțat decizii asupra cărora autoritatea administrativă nu ar mai fi putut reveni. Acest aspect este, în esență, corect reținut. Cu privire la reducerile procentuale/corecțiile respective, reclamanta a urmat căile de atac prevăzute de lege, pronunțându-se hotărârile definitive anterior amintite.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 496 C. proc. civ., raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul, va casa sentința civilă atacată și, rejudecând, va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, ca neîntemeiată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Măsurile administrative de stabilire a reducerilor procentuale la valoarea contractelor de achiziții. Admiterea recursului, casarea sentinței civile atacate și rejudecarea cauzei was last modified: august 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.