M.F. Proiect: O.U.G. privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

21 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
51 views

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (30 iunie 2022), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I – „În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) creditori – instituții de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și instituții financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și 2 sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României;

b) debitori – persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) scrisoare de garanție – angajamentul irevocabil și necondiționat prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele și contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor, contractate de persoane fizice, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de garanție este de maximum 5 ani;

d) garant – statul prin Ministerul Finanțelor reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;

e) garanție de stat – angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanție prevăzute la lit. c);

f) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligațiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilității garantate de stat.

g) activ net – diferența între totalul activelor si totalul datoriilor debitorilor constituiți potrivit Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

(…)

Art. II – „(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către 3 creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o
perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

(2) Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prezentei ordonanțe de urgență . Sunt exceptate de la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență facilitățile revolving,
inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.”

(…)

Art. VII – „Prevederile prezentei ordonanțe de urgență vor fi aplicabile începând cu cea de a 7-a zi calendaristică de la data aprobării normelor de aplicare, prevăzute la art. 5 alin. (2).”

Art. VIII – „Banca Națională a României emite reglementări privind modalitatea, periodicitatea și formularele de raportare a expunerilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

Vezi și MF. Proiect: O.U.G. privind modificarea art. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

M.F. Proiect: O.U.G. privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori was last modified: iunie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter