Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – modificări (H.G. nr. 810/2015)

12 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3305

Despre

  • M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015
  • H.G. nr. 810/2015
  • Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul ANOFM, aprobat prin H.G. nr. 1.610/2006
(M. Of. nr. 958 din 28 noiembrie 2006; cu modif. ult.)
H.G. nr. 810/2015 (M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015)modifică: art. 1, art. 2, art. 3, art. 5 lit. a), art. 8, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (2), art. 18 lit. l), anexa nr. 1
introduce: art. 31, art. 18 lit. m) și n)
abrogă: art. 22, art. 31, art. 45


 

În M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 810/2015 pentru modificarea și completarea Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1.610/2006 (M. Of. nr. 958 din 28 noiembrie 2006; cu modif. ult.).

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Art. 1 din Statut (modificat prin H.G. nr. 810/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, instituție publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare lege, și ale prezentului statut.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și ale prezentului statut”.

 

Art. 2 din Statut (modificat prin H.G. nr. 810/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 dispunea la primul alineat faptul că Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, și asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților unităților din subordine în scopul realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii, și al aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate.

(2) Agenția Națională promovează principiul transparenței activităților profesionale în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare alocate în acest scop.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune: „În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu respectarea principiilor prevăzute de lege, și asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii”.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Art. 3 din Statut (modificat prin H.G. nr. 810/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 stabilea faptul că pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenția Națională îndeplinește și următoarele atribuții:

a) implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii;

b) monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanță stabiliți la nivel național/teritorial;

c) stabilește relații de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare și formare profesională;

d) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligațiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

e) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

f) verifică respectarea obligațiilor prevăzute în convențiile sau în contractele încheiate potrivit legii;

g) îndeplinește atribuțiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritară «Modernizarea serviciului public de ocupare»;

h) gestionează, prin agențiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

i) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității;

j) asigură aplicarea în domeniul circulației forței de muncă a instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state;

k) asigură recrutarea și plasarea forței de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forței de muncă, cât și în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri;

l) colaborează cu instituțiile competente din țară și din străinătate în vederea asigurării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate;

m) asigură consiliere în litigii și conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetățenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislației aplicabile în statul respectiv;

n) realizează monitorizarea și coordonarea aplicării instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state, precum și evidența circulației forței de muncă;

o) realizează acțiuni de informare cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor români care lucrează în străinătate;

p) propune Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse modificarea și, după caz, completarea legislației naționale în domeniul protecției cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 stabilește: „Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenția Națională îndeplinește și următoarele atribuții:

a) monitorizează realizarea indicatorilor cantitativi și calitativi rezultați din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, denumiți în continuare indicatori de performanță managerială, prevăzuți în contractul anual de performanță managerială valabil pentru unitățile din subordinea sa prevăzute de lege;

b) asigură implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

c) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității;

d) coordonează elaborarea de către unitățile din subordine a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, specifice domeniului de activitate;

e) stabilește relații de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare și formare profesională;

f) desemnează, în calitate de Birou național de coordonare a rețelei naționale a serviciilor de ocupare a forței de muncă, componentă a rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), partenerii naționali EURES, în conformitate cu procedura care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

g) furnizează serviciile EURES prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de această legislație;

h) întocmește și actualizează Registrul național al partenerilor EURES și comunică Biroului european de coordonare partenerii EURES desemnați;

i) în strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare și cu celelalte birouri naționale de coordonare, elaborează, luând în considerare propunerile partenerilor EURES și resursele care pot fi alocate din diferite surse, planul anual de activitate pentru rețeaua națională a serviciilor de ocupare a forței de muncă, denumită în continuare rețeaua națională EURES;

j) coordonează implementarea activităților din planul anual de activitate și raportează, periodic, Biroului european de coordonare activitățile organizate de partenerii EURES, rezultatele obținute, precum și orice alte informații solicitate;

k) monitorizează activitățile desfășurate de partenerii EURES desemnați și controlează respectarea de către aceștia a obligațiilor asumate prin convențiile prin care se obligă să îndeplinească toate cerințele și să își asume toate responsabilitățile privind serviciile universale prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;

l) înființează și asigură funcționarea infrastructurilor tehnice și funcționale, precum și interoperabilitatea bazelor de date relevante conținând locuri de muncă vacante și cereri de angajare pentru punerea în aplicare a mecanismului de compensare a ofertelor și cererilor de forță de muncă în cadrul Uniunii Europene, prevăzut de legislația comunitară în materie;

m) asigură comunicarea și schimbul de informații în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială cu organismele de legătură din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția sau din state terțe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv intermediază comunicarea și schimbul de informații în domeniu între agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și instituții competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția, precum și din state terțe;

n) intermediază comunicarea și schimbul de informații între solicitanți ai prestațiilor de șomaj în baza prevederilor regulamentelor comunitare/acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale și instituțiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția sau din state terțe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială;

o) gestionează solicitările de rambursare a prestațiilor de șomaj emise/primite în aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială”.

 

Art. 31 din Statut (modificat prin H.G. nr. 810/2015)

Noua reglementare

După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31.

Potrivit noii reglementări, art. 31 prevede: „(1) Atribuțiile prevăzute la art. 3 lit. g)-l) se îndeplinesc prin Direcția coordonarea rețelei naționale EURES, acorduri și relații internaționale.

(2) Directorul Direcției coordonarea rețelei naționale EURES, acorduri și relații internaționale îndeplinește funcția de coordonator național EURES”.

 

Art. 5 lit. a) din Statut (modificat prin H.G. nr. 810/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 lit. a) stabilea faptul că Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:

a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. a) stabilește: „Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:

a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenții teritoriale”.

Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – modificări (H.G. nr. 810/2015) was last modified: octombrie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter