Organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene (H.G. nr. 52/2018)

20 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2655

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 52/2018
(M. Of. nr. 153 din 19 februarie 2018)
– Cap I („Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții”)
– Cap. II („Structura organizatorică, personalul și conducerea Ministerului Fondurilor Europene”)
– Anexa nr. 1 („Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene”)
– Anexa nr. 2 („Unități care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene”)

În M. Of. nr. 153 din 19 februarie 2018, a fost publicată H.G. nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Inteligența artificială în materie penală

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Redăm în continuare structura acesteia.

– Cap I („Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții”);
– Cap. II („Structura organizatorică, personalul și conducerea Ministerului Fondurilor Europene”);
– Anexa nr. 1 („Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene”);
– Anexa nr. 2 („Unități care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene”).

 

Cap I („Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții”) din H.G. nr. 52/2018

Art. 1 prevede că Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin preluarea structurilor de specialitate și activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

Ministerul Fondurilor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții post 2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și Norvegian, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, respectiv gestionarea Facilității de Tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elvețiano-român și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor structurale și de investiții 2014-2020.

Art. 2 stabilește faptul că Ministerul Fondurilor Europene are sediul în municipiul București, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. Ministerul Fondurilor Europene își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.

Art. 3 dispune că Ministerul Fondurilor Europene exercită în domeniile sale de activitate, următoarele funcții:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare și avizare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

d) de coordonare;

e) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

f) de administrare;

g) de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;

h) de monitorizare și control.

În art. 4 se dispune că Ministerul Fondurilor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, Programul operațional „Competitivitate”, Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, Programul operațional „Capital uman”, Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”, Programul operațional „Infrastructura mare” 2014-2020, Programul operațional „Inițiativa pentru IMM-uri”, Programul operațional sectorial „Transport” 2007-2013, Programul operațional sectorial „Mediu” 2007-2013 și Programul operațional „Asistență tehnică” 2007-2013 și 2014-2020, Programul ISPA.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de operator de program potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, a Memorandumului de înțelegere pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și pentru programele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene, și îndeplinește atribuțiile aferente Punctului de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România are rol de donator de asistență tehnică.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul de cooperare elvețiano-român și organism intermediar pentru aria de concentrare tematica 6 și pentru asistența prin intermediul Facilității de pregătire a Proiectului pentru Programul de cooperare elvețiano-român.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate delegată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Fondul frontierelor externe și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate de contractare și plată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Facilitatea Schengen.

În cadrul Ministerului Fondurilor Europene își desfășoară activitatea agențiile de implementare pentru programele PHARE și Facilitatea de tranziție conform memorandumurilor de finanțare.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, pe care le gestionează potrivit prevederilor din primul paragraf al acestui artico, prin unitățile din subordine.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de punct național de contact pentru romi responsabil cu monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 18/2015, cu modificările ulterioare.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de beneficiar pentru Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

Potrivit art. 5, Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuții:

1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;

2. elaborează strategii, politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate;

3. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;

4. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;

5. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Fondurilor Europene de H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și de O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

6. gestionează, potrivit competențelor sale, instrumentele de preaderare PHARE și ISPA;

7. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020/post 2020, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, a Fondului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și are atribuții legate de Programul de cooperare elvețiano-român;

8. coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020;

9. realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării documentelor de programare post 2020, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și post 2020 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 pentru domeniul gestionat;

10. îndeplinește rolul de organism de coordonare în procesul de desemnare pentru programele finanțate din fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 FEAD, FEPAM, IPA II, ENI și de organism de monitorizare a desemnării entităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, și asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate și în ceea ce privește coordonarea și monitorizarea activităților organismelor desemnate, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, cooperând în acest sens cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția programele de cooperare teritorială europeană;

11. asigură coordonarea metodologică și monitorizează participarea României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;

12. asigură coordonarea gestionării proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;

13. elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum și a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

14. inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaționale, norme, instrucțiuni și metodologii specifice în domeniile sale de activitate;

15. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020/post 2020, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021;

16. asigură, în numele statului român și al Guvernului României, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

17. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;

18. colaborează/cooperează cu structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea, cu instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, în condițiile prevăzute de lege, cu Ministerul Finanțelor Publice care asigură funcția de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru Mecanismul financiar norvegian și de autoritate de certificare și plată și cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;

19. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;

20. inițiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

21. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;

22. asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte, la nivel național și internațional, conform legii;

23. închiriază/concesionează sau primește în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată a statului român;

24. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;

25. asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice europene și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

26. programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană, din domeniile de competență ale ministerului;

27. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană în vederea implementării unei politici unitare la nivel național în domeniul fondurilor europene;

28. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;

29. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare cu Comisia Europeană, conform Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

30. asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

31. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor de pre-aderare care au beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin PHARE, ISPA;

32. exercită activități de audit intern și control la nivelul programelor pentru care îndeplinește rolul de autoritate de management, punct național de contact, punct național;

33. efectuează controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;

34. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate, în condițiile legii;

35. asigură protecția informațiilor clasificate, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

36. contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

37. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

38. asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali și cu societatea civilă pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

39. îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, pentru programele gestionate;

40. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, în vederea comunicării și informării în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;

41. îndeplinește atribuțiile aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul structurii proprii;

42. îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;

43. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competențelor sale;

44. colaborează cu celelalte ministere și instituții care gestionează asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană și elaborează poziția României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de coeziune, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu, în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;

45. asigură reprezentarea României în cadrul Consiliului afaceri generale – format coeziune.

Art. 6 stabilește faptul că în îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și de promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate;

c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

e) să efectueze acte de control conform reglementărilor naționale și actelor juridice ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;

f) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7 dispune că Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 8 prevede că în exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.

Organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (H.G. nr. 52/2018) was last modified: februarie 20th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter