Forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor – modificări (Norma ASF nr. 20/2015)

2 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2649

Despre

  • M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015
  • Norma ASF nr. 20/2015
  • Modificarea şi completarea Normei ASF nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie
Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 7/2013
(M. Of. nr. 521 din 20 august 2013)
Norma ASF nr. 20/2015
(M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015)
modifică: art. 2 pct. 1.6, art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (1),  art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 17, art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) în partea introductivă, art. 22 alin. (1) pct. 1.6, art. 25 alin. (3), anexa  
introduce: art. 2 pct. 1.61 și 1.62, art. 7 alin. (4)-(6), art. 171, art. 23 pct. 5
abrogă: art. 2 pct. 1.8, art. 8 alin. (3)


 

În M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 20/2015 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (M. Of. nr. 521 din 20 august 2013).

 

Art. 2 pct. 1.6 Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 1.6 prevedea faptul că în cuprinsul respectivei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

Campanie Craciun UJmag 2020

(…)

1.6. contractant/asigurat – persoană fizică sau juridică cu interes asigurabil asupra locuinței care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuinței, împuternicitul ori reprezentantul legal al acestora, după caz, care la încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuinței cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se obligă față de PAID să plătească prima de asigurare obligatorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 1.6 prevede: „În cuprinsul prezentei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

(…)

1.6. asigurat – persoană fizică sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra locuinței ce face obiectul PAD”.

 

Art. 2 pct. 1.61 și 1.62 Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)
Noua reglementare

La art. 2, după pct. 1.6 se introduc două noi puncte, pct. 1.61 și 1.62.

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 1.61 și 1.62 prevăd: „În cuprinsul prezentei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

(…)

1.61. contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuința asiguratului și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare; poate avea calitatea de contractant orice persoană ce acționează în baza legii, inclusiv administratorul, locatorul, împuternicitul ori reprezentantul legal al asiguratului, conform prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

1.62. legat structural – în cazul anexelor, dependințelor, dotărilor și utilităților, se înțelege a fi legate structural dacă acestea sunt legate de construcția cu destinația de locuință prin intermediul unui/unor element/elemente de construcție ce face/fac parte din structura acesteia”.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 2 pct. 1.8 Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 1.8 prevede: „În cuprinsul prezentei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

1.8. certificat de asigurare – document care atestă existența unei polițe de asigurare obligatorie PAD pentru locuința respectivă, eliberat împreună cu polița PAD”.

Noua reglementare

Art. 2 pct. 1.8 – Abrogat.

 

Art. 3 alin. (1) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) dispunea faptul că se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare care fac corp comun cu construcția cu destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile de locuințe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

– tip A – construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

– tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) dispune: „Se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu anexele, dependințele, dotările și utilitățile necesare care sunt legate structural de construcția cu destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile de locuințe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

– tip A – construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

– tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic”.

 

Art. 7 alin. (1) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) stabilea faptul că proprietarii de locuințe care au încheiate polițe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) stabilește: „Proprietarii de locuințe care au încheiate polițe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligația se aplică începând cu prima aniversare anuală”.

 

Art. 7 alin. (4)-(6) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4)-(6) prevăd: „(4) Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia o asigurare facultativă pentru locuința pentru care nu a fost încheiată în prealabil PAD.

(5) Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuință se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuințelor asigurate pusă la dispoziție de către PAID.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația în care asiguratul nu poate prezenta PAD la încheierea unui contract de asigurare facultativă pentru locuințe sau baza de date a PAID nu furnizează informațiile necesare, acesta va putea declara pe propria răspundere că deține PAD, precum și motivele pentru care nu o poate prezenta, angajându-se să prezinte asigurătorului dovada existenței PAD într-un termen de maximum 30 de zile”.

 

Art. 8 alin. (2) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) dispunea faptul că pentru condominiile în care sunt cel puțin 4 apartamente se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În acest caz, valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum și a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuință în parte. În situația în care o persoană este proprietara unui număr mai mare de locuințe, prima de asigurare va fi reprezentată în raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculată ca mai sus.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) dispune: „În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte”.


Art. 8 alin. (3) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) stabilea faptul că în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), modul de repartizare la asigurații/beneficiarii asigurării a sumelor plătite de PAID cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabilește prin norme emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Noua reglementare

Art. 8 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 9 alin. (2) Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea faptul că PAD și certificatul de asigurare vor avea forma și conținutul prevăzut în anexă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) prevede: „PAD are forma și conținutul prevăzute în anexă”.


Art. 10 Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 la primul alineat dispunea faptul că în baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuință care face obiectul asigurării, asigurătorul autorizat eliberează contractantului, în numele și contul PAID, o PAD și un certificat de asigurare pentru fiecare locuință aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Potrivit alineatului următor, PAD și certificatul de asigurare vor putea fi tipărite de către PAID sau emise în sistem electronic de către asigurătorii autorizați sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „(1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuință care face obiectul asigurării, asigurătorul autorizat eliberează contractantului, în numele și contul PAID, o PAD pentru fiecare locuință aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

(2) PAD poate fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizați sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

Art. 17 Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 20/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 la primul alineat stabilea faptul că răspunderea PAID începe cel mai devreme de la ora 00,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de:

a) ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliței de asigurare anterioare, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) data la care produce efecte actul care dă persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosință.

De asemenea, la alineatul următor, prevedea faptul că în cazul schimbării proprietarului/administratorului/locatorului construcției cu destinația de locuință, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilității PAD pentru locuința care face obiectul contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 prevede: „(1) Răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a încheiat contractul de asigurare.

(2) În cazul polițelor care se reînnoiesc, răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a încheiat contractul de asigurare.

(3) Răspunderea PAID începe de la data dobândirii dreptului de proprietate a locuinței de către asigurat.

(4) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/ locatorului construcției cu destinația de locuință, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilității PAD pentru locuința care face obiectul contractului”.

Forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor – modificări (Norma ASF nr. 20/2015) was last modified: decembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter