Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Modificări aduse prin Hotărârea nr. 1.255/2014 (II)

12 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1729

Despre

  • M. Of. nr. 7 din 6.01.2015
  • Hotărârea nr. 1.255 din 20.11.2014
  • Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 7 din 6.01.2015, s-a publicat Hotărârea nr. 1.255 din 20.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 (publicată în M. Of. nr. 288 din 2.05.2007).

În continuare, vom prezenta modificările reglementate la pct. 25-39.

Conferintele Video Universul Juridic

La pct. 25, se dispune introducerea unui nou alineat, alin. (31), la art. 10. Potrivit acestuia, la elaborarea subiectelor pentru ambele probe scrise se vor avea în vedere și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și cea a Curții Constituționale.

La pct. 26, se prevede modificarea alin. (4) al art. 10. În vechea reglementare, prevedea faptul că pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică și Biroul relații internaționale, proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice se susținea la una dintre materiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d), la alegerea candidaților. Prevederile alin. (3) s-au aplicat în mod corespunzător, în funcție de specificul compartimentului pentru care se susține proba practică.

Conform noii reglementări, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică, Biroul relații internaționale și Biroul de informare și relații publice, testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține la aceea dintre grupele de materii prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) indicate în anunțul de concurs, precum și la grupa de materii prevăzută la alin. (2) lit. e). Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător, candidații urmând să redacteze o lucrare în raport cu specificul activității compartimentului.

La pct. 27, se prevede introducerea unui nou alineat, alin. (5), la art. 10. Conform acestuia, subiectele pentru proba scrisă practică în cazul prevăzut la alin. (4) se elaborează de către comisia de elaborare a subiectelor corespunzătoare grupelor de materii pentru care se susține proba scrisă teoretică, indicate în anunțul de concurs.

La pct. 28, se dispune modificarea art. 11. Anterior, acesta avea următorul conținut: „(1) Accesul candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate și a legitimației de concurs primite la intrarea în sală. Candidații vor păstra la vedere actul de identitate și legitimația de concurs pe întreaga durată a desfășurării probelor.

(2) Deținerea oricăror aparate de comunicare, precum și a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. Încălcarea acestei dispoziții atrage eliminarea din concurs.

(3) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține concursul.

(4) În vederea elaborării lucrărilor scrise, candidații primesc coli de hârtie-tip, având ștampila de concurs, și folosesc numai stilou cu cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5) Înainte de comunicarea subiectelor candidații își înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi sigilat.

(6) Ora stabilită de comisia de concurs pentru începerea probelor scrise va fi aceeași pentru toate sălile unde se desfășoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supraveghează sala de concurs, după verificarea integrității acestora de către un candidat. Delegatul comunică subiectele, ora de începere și ora de încheiere a probelor concursului.

(7) Pe durata desfășurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs și delegații care supraveghează desfășurarea concursuluiˮ.

În noua reglementare, art. 11 are următorul cuprins:

(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor în mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probelor scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții constituie fraudă și duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele sau mijloacele de comunicare interzise au fost folosite sau nu.

(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.

(5) După verificarea integrității plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaților, comunicând ora începerii și ora încheierii probelor de concurs.

(6) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.

(7) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de concurs.

(8) Niciun membru al comisiei de organizare a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(9) În cazul probei scrise practice, subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorți de către un reprezentant al candidaților. Subiectele extrase vor fi multiplicate în număr egal cu al candidaților, introduse în plicuri sigilate și predate responsabililor din sălile de concurs. Președintele comisiei de organizare a concursului și persoana care a efectuat tragerea la sorți semnează pe versoul plicului ce conține varianta extrasăˮ.

La pct. 29, se prevede modificarea art. 12. Anterior modificării, acesta avea următorul conținut: „(1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de către comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului menționează în borderou numărul de pagini al lucrării și aplică ștampila de concurs.

(2) Delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului predă lucrările comisiei de concurs, care le numerotează și le înscrie în borderoul centralizator.

(3) Pentru fiecare sală de concurs se întocmește un borderou și un proces-verbal.

(4) Pe durata desfășurării probelor scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de concurs și candidatuluiˮ.

Conform noii reglementări, art. 12 are următorul cuprins: „(1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor și este comunicat candidaților odată cu subiectele. Acesta nu poate depăși 3 ore pentru fiecare dintre cele două probe de concurs, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.

(2) Pe parcursul desfășurării probelor scrise, membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu le pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări acestora și nici baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

(3) În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit potrivit alin. (1), aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, care se încheie pentru fiecare sală. Tezele folosite inițial se anulează pe loc de către 2 supraveghetori, menționându-se pe ele «anulat», se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise în cazul lucrărilor scrise la proba practică, candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.

(4) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și ciorne câte îi sunt necesare.

(5) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(6) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în catalogul de sală.

(7) Președintele comisiei de organizare a concursului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală.

(8) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea «Fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare și candidatului respectiv.

(9) Sancțiunea prevăzută la alin. (8) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit alin. (1).

(10) Cele două probe scrise se susțin în aceeași zi, cu o pauză între acestea ce nu poate depăși o orăˮ.

La pct. 30, se prevede modificarea art. 13. Anterior, acesta avea următorul cuprins: „(1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afișează, împreună cu subiectele, la sfârșitul fiecărei probe scrise.

(2) Lucrările scrise se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situația în care punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă. Nota finală a candidatului o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare dintre probele scrise.

(3) Pe timpul corectării colțul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, și pe lucrare, sub semnătura președintelui comisiei de corectare, după care se introduc în baza de date a comisiei de corectare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele și prenumele candidatului.

(4) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 (șapte), dar nu mai puțin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre probeˮ.

Conform noii reglementări: „(1) Baremele stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor se afișează la centrele de concurs, la sfârșitul ultimei probe, și se publică împreună cu subiectele, în condițiile art. 6 pct. 9.

(2) Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișare, care se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluțiile se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor.

(3) Baremele definitive se publică în condițiile art. 6 pct. 9.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancționarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.

(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și comisiilor de corectareˮ.

La pct. 31, se prevede introducerea a două articole, art. 131 și 132. Conform art. 131:

(1) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, evaluarea și notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremelor definitive.

(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

(3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebările din testul-grilă este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective din testul-grilă se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitivˮ.

Art. 132 are următorul conținut:

(1) La proba practică, corectarea lucrărilor scrise se face de către 2 membri ai comisiei de corectare corespunzătoare, conform baremului definitiv de evaluare și notare și a ghidurilor de corectare. Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea și notarea se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceștia pe fiecare pagină. Nota la această probă o reprezintă media aritmetică a celor două note acordate.

(2) Dacă între notele acordate de cei doi corectori conform alin. (1) diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei doi corectori și președintele comisiei de corectare. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de corectare, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au corectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.

(3) Nota acordată conform alin. (2), calculată ca medie aritmetică a celor trei note stabilite de persoanele menționate în alineatul precedent, se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a tezei de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie inițială sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

(4) Pe timpul corectării, colțul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, și pe lucrare, sub semnătură, de către comisia de organizare, după care se introduc în baza de date a comisiei de organizare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele și prenumele candidatuluiˮ.

La pct. 32, se prevede modificarea art. 14. În vechea reglementare, acesta avea următorul conținut:

(1) Rezultatele concursului se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție și se aduc la cunoștință publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot formula contestații în termen de 48 de ore de la afișare. Contestațiile se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este irevocabilă.

(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările scrise se vor renumerota și resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Nota acordată în urma soluționării contestației nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(4) Termenul de soluționare a contestațiilor este de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2)ˮ.

În noua reglementare, art. 14 are următorul conținut:

„(1) Rezultatele concursului se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(2) Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicare, atât cu privire la punctajul obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, cât și cu privire la nota obținută la proba scrisă practică. Contestațiile se depun, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la sediul acestei instituții.

(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările se vor resigila și renumerota, iar în ceea ce privește proba scrisă practică, lucrările vor fi și înscrise într-un borderou separat.

(4) La proba scrisă practică, fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor corespunzătoare, nota acordată la contestații fiind media aritmetică a notelor acordate de aceștia, în cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre nota stabilită de comisia de corectare și de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală, calculată ca medie aritmetică, va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori din comisia de soluționare a contestațiilor și președintele comisiei de soluționare a contestațiilor. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au recorectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.

(5) Contestațiile formulate cu privire la ambele probe scrise se soluționează în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(6) Notele acordate în urma soluționării contestațiilor sunt definitive și nu pot fi mai mici decât notele contestateˮ.

La pct. 33, se prevede introducerea a două noi articole, art. 141/ și 142. Art. 141 prevede:

(1) Nota finală obținută de candidat la concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe scrise.

(2) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 (șapte) la fiecare dintre cele două probe scrise.

(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea mediilor obținute, în funcție de opțiunea candidatului, în limita numărului de posturi scoase la concurs. Numirea se face numai la secția sau departamentul pentru care candidatul a susținut concursulˮ.

Art. 142 are următorul cuprins: „(1) Lista cuprinzând rezultatele concursului, după soluționarea contestațiilor, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se afișează la sediile acestora.

(2) În situația în care există posturi vacante de magistrat-asistent la secțiile sau, după caz, la departamentele pentru care s-au scos la concurs posturi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați pe secții sau, după caz, la departamentele respective toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două probe scrise ale concursului.

(3) La medii egale, departajarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice. Când notele obținute de candidați sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitateˮ.

La pct. 34, se prevede modificarea art. 15. Anterior, acesta avea următorul conținut:

„(1) Candidații admiși la proba scrisă vor fi verificați sub aspectul bunei reputații de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.

(2) Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical sau psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.

(3) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși la concursˮ.

După modificare, art. 15 prevede: „(1) Candidații admiși la probele scrise vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.

(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel, precum și din tabelul psihologilor acreditați de Colegiul Psihologilor din România, Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul «Admis» sau «Respins».

(3) În funcție de numărul candidaților, aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața câte unui psiholog.

(4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(5) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii sau se depun la sediul acestei instituții.

(6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4)ˮ.

La pct. 35, se prevede introducerea a două articole, articolele 151 și 152. Art. 151 prevede:

(1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;

– adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

– declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii concursului;

– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări aduse prin Hotărârea nr. 1.255/2014 (II) was last modified: ianuarie 12th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter