Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiţii de muncă deosebite

3 mart. 2023
Vizualizari: 416
  • C. muncii: art. 274
  • Legea nr. 53/2003: art. 159 - 162
  • Legea nr. 53/2003: art. 166 - 171
  • Legea nr. 53/2003: art. 266 - 278
  • Legea nr. 62/2011: art. 154 - 155
  • Legea nr. 62/2011: art. 208 - 216
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani la data de 21 februarie 2019, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

Obligarea pârâtei DGASPC Botoșani la plata sumei de 21.865,5 RON, reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiții de muncă din actul adițional nr. x, la contractul individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010 în registrul general de evidență a salariaților, pentru perioada 01.04.2018 – 31.12.2018, spor prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2018 – Anexa nr. 9, capitolul I, lit. A), punctul 3 (salariul de bază brut 4.859 x 50% x 9 luni = 21.865,5 RON).

Obligarea pârâtei să încheie în beneficiul său a unui act adițional la contractul de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010 în registrul general de evidență a salariaților, prin care să se stipuleze introducerea sporului de 50% din salariul de bază brut, ca urmare a hotărârilor de guvern indicate în capătul de cerere I;

Obligarea pârâtei la plata retroactivă a sporului de 50% din salariul de bază brut de 4.859 RON din contractul de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010, începând cu data de 01.01.2019 și până la rămânerea definitivă a hotărârii, conform prevederilor legale din H.G. nr. 153/2018, modificată de H.G. nr. 589/2018 privind sporul de 50% din salariul de bază brut de 4.859 RON, din care se va scădea suma de 729 RON/lună (spor de 15% pentru condiții de muncă deosebite, stress sau risc), așa cum angajatorul a stabilit unilateral prin Actul adițional nr. x/28.12.2018, la contractul individual de muncă nr. x/04.01.2010.

Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale, aplicată la sumele reprezentând diferențele de drepturi salariale stabilite prin hotărârea ce va fi pronunțată în speță, de la data introducerii cererii până la data plății efective.

Obligarea pârâtei de a efectua în beneficiul său modificările/rectificările corespunzătoare în sistemul REVISAL și în declarațiile lunare întocmite și transmise autorităților de către pârâtă, începând cu data de 01.04.2018, corespunzătoare hotărârii ce va fi pronunțată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 966 din 4 iunie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care Curtea de Apel Suceava, secția I Civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta A., împotriva sentinței civile nr. 354 din 25 aprilie 2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani, secția I civilă (dosar nr. x/2019), intimată fiind pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

În cauză, hotărârea atacată cu recurs, respectiv decizia civilă nr. 972 din 31 octombrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția I Civilă, în dosar nr. x/2019, are caracter definitiv, fiind dată în soluționarea unui litigiu de muncă, înregistrat pe rolul instanței la 21 februarie 2019.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată reclamanta A. a chemat în judecată pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

Obligarea pârâtei DGASPC Botoșani la plata sumei de 21.865,5 RON, reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiții de muncă din actul adițional nr. x, la contractul individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010 în registrul general de evidență a salariaților, pentru perioada 01.04.2018 – 31.12.2018, spor prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2018 – Anexa nr. 9, capitolul I, lit. A), punctul 3 (salariul de bază brut 4.859 x 50% x 9 luni = 21.865,5 RON);

Obligarea pârâtei să încheie în beneficiul său a act adițional la contractul de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010 în registrul general de evidență a salariaților, prin care să se stipuleze introducerea sporului de 50% din salariul de bază brut, ca urmare a hotărârilor de guvern indicate în capătul de cerere 1;

Obligarea pârâtei la plata retroactivă a sporului de 50% din salariul de bază brut de 4.859 RON din contractul de muncă încheiat și înregistrat sub nr. x/04.01.2010, începând cu data de 01.01.2019 și până la rămânerea definitivă a hotărârii, conform prevederilor legale din H.G. nr. 153/2018. modificată de H.G. nr. 589/2018 privind sporul de 50% din salariul de bază brut de 4.859 RON, din care se va scădea suma de 729 RON/lună (spor de 15% pentru condiții de muncă deosebite, stress sau risc), așa cum angajatorul a stabilit unilateral prin Actul adițional nr. x/28.12.2018, la contractul individual de muncă nr. x/04.01.2010.

Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale, aplicată la sumele reprezentând diferențele de drepturi salariale stabilite prin hotărârea ce va fi pronunțată în speță, de la data introducerii cererii până la data plății elective.

Obligarea pârâtei de a efectua în beneficiul său modificările/rectificările corespunzătoare în sistemul REVISAL și în declarațiile lunare întocmite și transmise autorităților de către pârâtă, începând cu data de 01.04.2018, corespunzătoare hotărârii ce va fi pronunțată.

In drept au fost invocate dispozițiile: art. 159 -162, art. 166 -171 și art. 266 – 278 din Legea 53/2003 republicată, a disp. art. 154 – 155 și art. 208 – 216 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, ale Legii – cadru nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, Hotărârii Guvernului nr. 153/2018, cu modificările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2018.

Față de natura pretenției deduse judecății, respectiv litigiu de muncă, se reține incidența in speță a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind noul C. proc. civ., care stipulează că, în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 15 februarie 2013, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privitoare la conflictele de muncă și de asigurări sociale.

Potrivii dispozițiilor art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 95/2016 dispozițiile art. XII alin. (2), art. XIV-XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Referitor la aceste litigii, nu sunt supuse recursului deciziile pronunțate de instanțele de apel, acestea fiind hotărâri definitive, așa cum prevăd dispozițiile art. 274 Codul muncii.

Coroborând dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., care stipulează că sunt hotărâri definitive cele dale în apel, fără drept de recurs, precum și cele ale art. 483 alin. (2) C. proc. civ., modificat prin Legea nr. 2/2013, conform cărora nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile având ca obiect conflictele de muncă și asigurări sociale, rezultă că decizia nr. 972 din 3 I octombrie 2019 a Curții de Apel Suceava, secția I Civilă este definitivă, nefiind supusă căii de atac a recursului.

Prin urmare, decizia nr. 972 din 31 octombrie 2019 a Curții de Apel Suceava, secția I Civilă, prin care a fost soluționată cererea de apel, ce face obiectul prezentului recurs este o hotărâre definitivă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În accepțiunea conferită de legiuitor, hotărârile definitive enumerate în art. 634 C. proc. civ. sunt cele care nu mai pot fi atacate cu apel, respectiv recurs pentru care legea nu prevede posibilitatea atacării lor, ipoteză în care hotărârile devin definitive la data pronunțării lor.

Conform art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care a fost atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii.

Dreptul de a exercita o cale de atac este unic și se epuizează prin chiar exercițiul lui. Partea interesată nu poale folosi de mai multe ori o cale de atac împotriva aceleiași hotărâri, deci nu se poate judeca de mai multe ori în aceeași cale de atac.

Este știut că recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală ori extinderea limitelor competenței atribuite prin lege, constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii.

Decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

Așa fiind, decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ., motiv pentru care urmează ca recursul declarat de recurenta-reclamantă A. împotriva deciziei nr. 972 din 31 octombrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția I civilă, să fie respins ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiții de muncă deosebite was last modified: martie 3rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.