ADR. Proiect: Norme de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea

25 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 69

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a supus dezbaterii publice Proiectul de Norme de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (24 noiembrie 2022), pe adresa de e-mail contact @adr.gov.ro.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Structură

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAPITOLUL II – Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

CAPITTOLUL III – Secțiune dedicată accesibilității

CAPITOLUL IV – Monitorizarea accesibilității

CAPITOLUL V – Dispoziții finale

Art. 1

Prezentele norme stabilesc procedurile de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea și procedura de control a respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public.

(…)

Art. 4

(1) În vederea creării unui conținut accesibil pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, dezvoltatorii de site-uri web sau aplicații mobile trebuie să respecte cele patru principii care stau la baza accesibilității, respectiv perceptibilitatea, operabilitatea, inteligibilitatea, robustețea, precum și anumite reguli, tehnici și criterii de succes, în conformitate cu liniile directoare din ghidul WCAG 2.0 sau versiuni ulterioare.

(2) ADR va elabora și publica Ghidul ADR, care va detalia interconexiunea dintre principiile/regulile/cerințele de accesibilitate care trebuie respectate pentru crearea de conținut web accesibil, în funcție de nivelul de conformitate la care se încadrează, inclusiv regulile care stau la baza fiecărui principiu.

(3) Pentru site-urile/aplicațiile mobile livrate ca urmare a derulării și/sau implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, aflate în perioada de durabilitate, se pot face modificări ale soluțiilor, dar fără a modifica indicatorii asumați prin proiect și doar cu notificarea prealabilă a autorității de management/organismului de implementare cu privire la modificările ce urmează să aibă loc.

(…)

Art. 7

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(1) Pentru asigurarea conformității cu cerințele de accesibilitate, reprezentantul legal al organismului din sectorul public, care are în administrare site-uri web și/sau aplicații mobile, numește prin act administrativ un responsabil cu accesibilitatea site-lui web/aplicației mobile.

(2) Administratorul site-ului web sau aplicației mobile creează pe prima pagină a site-ului web și/sau a aplicației mobile o secțiune cu denumirea „Accesibilitate”, unde publică datele de contact ale responsabilului cu accesibilitatea și declarația privind accesibilitatea.

(3) Reprezentantul legal al organismului din sectorul public numește prin act administrativ o echipă responsabilă cu realizarea și actualizarea site-ului web și/sau aplicației mobile.

Art. 9

În vederea publicării declarației privind accesibilitatea, organismul din sectorul public are două opțiuni:

a) emite și publică, în secțiunea dedicată accesibilității de pe site-ul web și/sau aplicația mobilă, o declarație individuală pentru fiecare site web și/sau aplicație mobilă pe care îl/o administrează;

b) emite și publică o singură declarație privind accesibilitatea site-ului web și/sau aplicației mobile, care se va aplica tuturor site-urilor web și/sau aplicațiilor mobile pe care le administrează. Declarația va fi publicată ulterior pe unul dintre site-urile web și/sau aplicațiile mobile administrate de organismul din sectorul public și va constitui link-ul de legătură către celelalte site-uri web și/sau aplicații mobile.

Art. 10

Declarația privind accesibilitatea site-ului web conține:

a) asumarea măsurii în care site-ul web îndeplinește cerințele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 112/2018 sau motivul pentru care site-ul web nu îndeplinește cerințele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 112/2018, după caz;

b) informații despre procedură, inclusiv posibilitatea de a formula o plângere la autoritățile competente ale statului, în cazul în care utilizatorul are o suspiciune rezonabilă că:

(i) site-ul web nu îndeplinește cerințele de accesibilitate;

(ii) motivul pentru care site- ul web nu îndeplinește cerințele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 112/2018 este nefondat.

Art. 11

Declarația privind accesibilitatea aplicației mobile conține:

a) lista de aplicații mobile;

b) asumarea măsurii în care aplicațiile mobile îndeplinesc cerințele de accesibilitate ale art. 5 din O.U.G. nr. 112/2018;

c) motivul pentru care aplicația mobilă nu îndeplinește cerințele de accesibilitate în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 112/2018, după caz;

d) o descriere și un link către procedura de asigurare a aplicării în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că aplicația mobilă nu îndeplinește cerințele de accesibilitate sau că motivul de la litera c) este nefondat.

(…)

Art. 13

(1) Conform art. 5, lit. f, pct. (19) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare, ADR este autoritatea de reglementare și supraveghere în domeniul accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile.

(2) Conform art. 5, lit. b, pct. (3) din H.G. nr. 89/2020, înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile o dată la 3 ani.

(3) ADR publică anual, pe site-ul instituției, conținutul raportului privind rezultatele monitorizării.

Art. 14

(1) Monitorizarea conformității site-urilor web și/sau a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate prevăzute în art. 5 al O.U.G. nr. 112/2018 se face atât prin analiza rapoartelor de inspecție, cât și prin verificări directe sau activități de control la sediul organismului din sectorul public.

(2) Pentru monitorizarea conformității sunt utilizate următoarele metode:

a) monitorizare aprofundată pentru verificarea conformității, aplicată în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 1.2 din anexa I la Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public;

b) monitorizare simplificată pentru detectarea neconformității, aplicată în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 1.3 din anexa I la Deciziei (UE) 2018/1524 din 11 octombrie

(…)

Art. 24

(1) Măsurile tehnice și organizatorice întreprinse de către organismele din sectorul public pentru îndeplinirea cerințelor de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile trebuie să fie în concordanță cu tehnologia utilizată și cu riscurile potențiale.

(2) Organismele din sectorul public au obligația de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu și de a evalua anual riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice, aplicațiilor software si dispozitivelor aferente prin intermediul cărora se realizează accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor comunitare.

Art. 25

(1) Monitorizarea și controlul aplicării dispozițiilor prezentelor norme revin ADR.

(2) Documentele prevăzute la art. 21, transmise de organismele din sectorul public și de organismele de inspecție de tip A către ADR în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să fie redactate în limba română;

b) să fie semnate de către reprezentantul legal al organismului din sectorul public/organismului de inspecție de tip A, după caz;

c) copiile depuse să fie certificate pentru conformitate cu originalul;

d) să fie numerotate și opisate.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise în format fizic, semnate olograf și depuse la registratura ADR, sau în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, pe adresa [email protected]

Art. 26

În 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme, ADR publică pe site-ul propriu Ghidul ADR.

Art. 27

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Anexa nr. 1 MODEL DE DECLARAȚIE PRIVIND ACCESIBILITATEA

Anexa nr. 2 Procedura privind înscrierea organismelor de inspecție de tip A în LISTA organismelor de inspecție de tip A care verifică îndeplinirea cerințelor de accesibilitate a site-urilor web/aplicațiilor mobile

Anexa nr. 3 RAPORT DE INSPECȚIE

Anexa nr. 4 Model de Notificare privind îndeplinirea cerințelor de accesibilitate.

Sursa informației

Vezi și [Update: Textul final al Ordonanței de Urgență] ADR. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental

 

ADR. Proiect: Norme de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea was last modified: noiembrie 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.