[UPDATE: Tabele finale candidați] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2024

3 apr. 2024
2.206 views

Update: Tabele finale candidați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat tabelele Finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024.

Hotărârea nr. 7 din 03.04.2024 a Comisiei Naționale de Examen cuprinde, în anexele 1-4, tabelele finale.

 

Sursa informației


Update: Informații suplimentare

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024.

Data desfășurării examenului este 7 aprilie 2024, pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.

Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26-27 ianuarie 2024.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 19 februarie 2024 (ora 8.00)-15 martie 2024 (ora 16.00), în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023.

În perioada 18 martie 2024-22 martie 2024 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024”.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26-27 ianuarie 2024 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2024.

Redăm, în continuare, prevederile Deciziei UNBR:

Art. 1 – (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 7 aprilie 2024, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Decizii[1].

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/8 iunie 2023.

Art. 2 – (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a UNBR, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 22 martie 2024, INPPA va transmite la UNBR propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 29 martie 2024, la convocarea Președintelui UNBR, va avea loc ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat”. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere”.

Art. 3 – (1) Cererea de înscriere la examen se depune de candidat, în modalitatea prevăzută la alin. (6), în intervalul 19 februarie 2024 (ora 8.00)-15 martie 2024 (ora 16.00), la baroul la care acesta urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererea va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 18 martie 2024-22 martie 2024 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anii 2023 și 2024 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspxadresă ce va fi făcută cunoscută candidaților și de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[2].

Art. 4 – (1) Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului UNBR.

(3) Este interzisă perceperea de către INPPA sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) INPPA va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) În baza mandatului primit de la Consiliul UNBR, Comisia Permanentă îndeplinește atribuțiile Consiliului UNBR privind și celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării Consiliului UNBR.

Decizia UNBR, alături de Anexă sunt disponibile la sursa informației.

Sursa informației


[1] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

[2] Candidații admiși la examenul din data de 07.04.2024 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al INPPA care va începe în anul 2025, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al INPPA pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al INPPA din ciclul 2025.

Vezi și [UPDATE: Decizia Comisiei Permanente privind validarea rezultatelor] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2023

 

[UPDATE: Tabele finale candidați] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2024 was last modified: aprilie 3rd, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: