[UPDATE: Validare înscrieri] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2023

17 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
925 views

Update: Validare înscrieri

Baroul București a publicat Hotărârea Consiliului nr. 3/2023 de validare a înscrierii la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile Hotărârii:

Art. 1 – Se validează rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023, pentru candidații care au solicitat înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul INPPA, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar și pentru candidații care au solicitat înscrierea la examenul de primire în profesia de
avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, conform anexelor la prezentai hotărâre (Anexa nr. I si Alexa nr. 2).

Art. 2 – Consiliul Baroului București urmează ca, în privința candidaților declarați admiși, să efectueze verificări actualizate, în sensul îndeplinirii tuturor condițiilor de primire în profesia de avocat.

Art. 3 – Prezenta hotărâre însoțită de anexele cuprinzând rezultatele verificării se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicate pe site-ul baroului și se comunică INPPA.

Pentru a vizualiza rezultatele, vă invităm să consultați sursa informației.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Sursa informației


Update: Precizări suplimentare

Baroul București informează cu privire la organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2023, examen organizat la nivel național, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA).

Data desfășurării examenului este 2 aprilie 2023 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic, în spațiile Universității din București.

Perioada de înscriere la examen este 13 februarie 2023 (ora 8)-10 martie 2023 (ora 16).

Înscrierea se realizează exclusiv online.

În perioada 13-17 martie 2023 se vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Cererea de înscriere va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul INPPA din București.

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;

− actul de identitate, în copie;

− diploma de licență în copie legalizată;

− dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

− certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

− certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;

− certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

− certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;

− actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;

− diploma de licență în copie legalizată;

− dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

− certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

− certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;

− dovada promovării, în condițiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

− certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează cu privire la Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 461/2023 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile Deciziei UNBR:

Art. 1 – (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în continuare INPPA) și se va desfășura prin INPPA cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 2 aprilie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri.

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 57/27 martie 2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11 decembrie 2021.

Art. 2 – (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a UNBR, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 17 martie 2023, INPPA va transmite la UNBR propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 24 martie 2023, la convocarea Președintelui UNBR, va avea loc ședința Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat”.

Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere”.

Art. 3 – (1) Cererea de înscriere la examen se depune de candidat, în modalitatea prevăzută la alin. (6), în intervalul 13 februarie 2023 (ora 8) – 10 martie 2023 (ora 16), la baroul la care acesta urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererea va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 13 martie 2023 – 17 martie 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anii 2022 și 2023 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspxadresă ce va fi făcută cunoscută candidaților și de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

Art. 4 – (1) Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului UNBR.

(3) Este interzisă perceperea de către INPPA sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) INPPA va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) În baza mandatului primit de la Consiliul UNBR, Comisia Permanentă îndeplinește atribuțiile Consiliului UNBR privind și celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării Consiliului UNBR.

Art. 5 – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, INPPA și membrilor Consiliului UNBR.

(2) INPPA și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Sursa informației

Vezi și UNBR. Decizia Comisiei Permanente nr. 463/2023 privind desfășurarea activității de pregătire profesională inițială în ciclul 2023

 

[UPDATE: Validare înscrieri] UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2023 was last modified: martie 17th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.