Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (III) (Hotărâre nr. 503/2016)

1 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1600

Despre

  • M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016
  • Hotărâre nr. 503/2016
  • Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006

Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006
(M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)
H.G. nr. 503/2016
(M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016)
 – modifică: art. 33; art. 34 alin. (1);  art. 35 alin. (1) și (2);  art. 37 alin. (2); art. 40 

– abrogă: art. 42

În M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016, a fost publicată H.G. nr. 503/2016 pentru modificarea și completarea Statutului CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (Statut).

În continuare, vom prezenta o parte a respectivelor modificări.

 

Art. 33 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În vechea reglementare, art. 33 stabilea faptul că:

(1) Funcția de președinte-director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate care funcționează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se ocupă prin concurs organizat de CNAS.

(2) Între CNAS și președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani. Contractul conține indicatori de performanță generali și specifici, are natură civilă și se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administrație al CNAS.

(3) Indicatorii de performanță generali și specifici și cerințele specifice postului de președinte-director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de Consiliul de administrație al CNAS și se aprobă de președintele CNAS, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de președinte-director general în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității managerilor sistemului la nivel local se aprobă prin ordin al președintelui CNAS.

(5) Mandatul președintelui-director general al casei de asigurări de sănătate încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către președintele CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces.

(6) Președintele-director general al casei de asigurări de sănătate are obligația de a depune declarația de interese și declarația de avere la numirea în funcție și anual, în condițiile legii.

(7) Președintele-director general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuțiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situații temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 prevede următoarele:

Art. 33

(1) Funcția de președinte-director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări care funcționează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se exercită ca urmare a ocupării postului prin concurs sau cu delegare. Președintele-director general este numit prin act administrativ al președintelui CNAS și încheie contract de management cu acesta, potrivit legii.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Între CNAS și președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani. Contractul conține indicatori de performanță generali și specifici, are natură civilă și se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administrație al CNAS.

(3) Indicatorii de performanță generali și specifici și cerințele specifice postului de președinte-director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de Consiliul de administrație al CNAS și se aprobă prin ordin de președintele CNAS.

(4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de președinte-director general în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității managerilor sistemului la nivel local se aprobă prin ordin al președintelui CNAS.

(5) De la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite în legătură cu exercitarea mandatului, președintele CNAS are obligația de a suspenda contractul de management al președintelui-director general pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în cadrul unui mandat.

(6) Mandatul președintelui-director general al casei de asigurări de sănătate încetează în următoarele situații:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului președinte-director general cu calificativul «nesatisfăcător» sau în cazul obținerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuți în anexa la contractul de management, în condițiile legii;
c) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în condițiile art. 2.030 lit. a) și art. 2.031 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
d) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în cazul în care se menține și după 60 de zile calendaristice situația care a impus suspendarea contractului de management potrivit alin. (5);
e) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii prezentului contract;
f) prin renunțarea de către mandatarul președinte-director general la mandatul încredințat;
g) prin acordul părților;
h) prin decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului președinte-director general;
i) prin desființarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;
j) prin modificarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce privește statutul președintelui-director general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;
k) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.

(7) În cazul în care președintele-director general al casei de asigurări de sănătate este numit cu delegare să exercite mandatul, acesta poate înceta atât în condițiile prevăzute la alin. (6), precum și la data numirii de către președintele CNAS a unei alte persoane care să exercite cu delegare mandatul de președinte-director general sau ca urmare a ocupării postului prin concurs, în condițiile legii.

(8) Președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, are obligația de a depune declarația de interese și declarația de avere la numirea în funcție (primirea mandatului) și anual, în condițiile legii.

(9) Președintele-director general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuțiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi sau oricărei altei persoane din cadrul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situații temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS.”

 

Art. 34 alin. (1) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (1) stabilea faptul că membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății Publice, autorităților de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fond, unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale farmaciștilor, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 34

(1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale farmaciștilor, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România sau funcții în cadrul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală.”

 

Art. 35 alin. (1) și (2) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) și (2) stabileau faptul că:

(1) Pe timpul executării mandatului președintele, vicepreședinții și directorul general ai CNAS nu pot exercita nicio altă funcție sau demnitate publică, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(2) Membrii Consiliului de administrație al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariați ai CNAS, cu excepția președintelui și a vicepreședinților CNAS, și nu pot ocupa funcții în structurile executive ale caselor de asigurări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) și (2) prevăd următoarele:

Art. 35

(1) Pe timpul executării mandatului președintele, vicepreședintele și directorul general ai CNAS nu pot exercita nicio altă funcție sau demnitate publică, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(2) Membrii Consiliului de administrație al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariați ai CNAS, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, și nu pot ocupa funcții în structurile executive ale caselor de asigurări.

 

Art. 37 alin. (2) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 alin. (2) stabilea faptul că membrii comisiilor de experți prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația președintelui CNAS, respectiv din salariul funcției de președintedirector general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe. Indemnizațiile și cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experți sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia funcționează comisia de experți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 alin. (2) prevede următoarele:

Membrii comisiilor de experți prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizație lunară de 1% din indemnizația președintelui CNAS, respectiv din salariul funcției de președinte-director general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe. Indemnizațiile și cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experți sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia funcționează comisia de experți.

 

Art. 40 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 stabilea faptul că atribuțiile principale ale serviciului medical sunt următoarele:

1. participă la acțiunile de control în cadrul echipelor constituite prin ordin al președintelui CNAS cu privire la serviciile medicale care se acordă asiguraților pe baza contractelor de furnizare încheiate, potrivit legii;

2. coordonează activitatea de elaborare pe bază de dovezi a protocoalelor de practică care vor fi utilizate în vederea decontării, precum și a normelor de monitorizare a aplicării acestora;

3. evaluează sistematic tehnologiile medicale aplicate: proceduri diagnostice și terapeutice, medicamente, tehnologiile costisitoare, servicii preventive și screening și sesizează practicile inadecvate;

4. fundamentează din punct de vedere financiar lista de medicamente compensate și calculează prețurile de referință ale medicamentelor cu contribuție personală de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală;

5. elaborează anual propuneri de criterii privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților referitoare la diagnosticul și tratamentul medico-chirurgical și stomatologic și elaborează norme privind validarea și monitorizarea acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 prevede următoarele:

Art. 40

Atribuțiile principale ale serviciului medical sunt următoarele:

1. primește, verifică și soluționează reclamațiile și sesizările asiguraților referitoare la calitatea serviciilor medicale furnizate;
2. participă la analiza privind completarea și modificarea actelor normative pe domeniul specific de competență;
3. participă la acțiunile de control în cadrul echipelor constituite prin ordin al președintelui CNAS;
4. elaborează metodologia și efectuează raportul semestrial privitor la evaluarea satisfacției asiguratului față de calitatea serviciilor medicale furnizate;
5. elaborează rapoarte periodice privind activitatea proprie;
6. analizează, din punct de vedere medical, solicitările de acordare a prevederilor bugetare întocmite de casele de asigurări de sănătate pentru rambursarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată asiguraților în țările membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederația Elvețiană și suportată de aceștia din resurse proprii;
7. participă la verificarea concordanței dintre rapoartele transmise de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituție;
8. analizează, în vederea aprobării prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS, protocoalele terapeutice pentru prescrierea și decontarea tratamentului în cazul unor afecțiuni;
9. îndrumă metodologic activitatea serviciilor medicale ale caselor de asigurări, pe domeniul specific de competență.”

 

Art. 42 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 stabilea faptul că:

(1) Prevederile prezentului statut se aplică și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, până la data reorganizării acestora în vederea privatizării.

(2) Până la data reorganizării, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului își desfășoară activitatea potrivit organizării și funcționării caselor de asigurări de sănătate județene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 – Abrogat.

 

Alte prevederi relevante din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

În tot cuprinsul actului normativ sintagma „Ministerul Sănătății Publice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Sănătății”.

În tot cuprinsul actului normativ sintagma „Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România” se înlocuiește cu sintagma „Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România”.
 
👍Vezi și: Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (II) (H.G. nr. 503/2016)
 

Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (III) (Hotărâre nr. 503/2016) was last modified: august 1st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter