Regulamentul nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici. Prezentare generală

30 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1773

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Sumar

Regulamentul nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici

(M. Of. nr. 656 din 27 iulie 2018)

Se reglementează normele de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.

 

În M. Of. nr. 656 din 27 iulie 2018 a fost publicat Regulamentul nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.

Scopul Regulamentului Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici nr. 966/2018 este de a reglementa normele de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.

 

Structura Regulamentului Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici nr. 966/2018

 

– Cap. I („Dispoziții generale”), cuprinzând art. 1 și 2;
– Cap. II („Norme privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici”), cuprinzând Secț. 1 („Atribuțiile membrilor și ale secretariatului tehnic al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici”) cu art. 3-10 și Secț. a 2-a („Drepturile și obligațiile membrilor și ale secretariatului tehnic al Comisiei”) cu art. 11-16;
– Cap. III („Dispoziții finale”) cu prinzând art. 17.

 

În continuare, vă vom prezenta cele mai importante dispoziții identificate în cuprinsul fiecăruia dintre cele trei capitole ale Regulamentului nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Prezentarea generală

 

Capitolul I („Dispoziții generale”)

 

Regulamentul dispune cu privire la normele de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici, Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici fiind constituită la nivel național pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizărilor cu privire la faptele înalților funcționari publici ca abateri disciplinare și pentru a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz – potrivit art. 1 și 2.

 

Capitolul II („Norme privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici”)

 

Secț. 1 („Atribuțiile membrilor și ale secretariatului tehnic al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici”)

Conform art. 3, Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici, denumită în continuare Comisia, îndeplinește atribuțiile administrative și funcționale prevăzute la art. 22 și 23 din H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 4, Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici elaborează formatul standard al adreselor Comisiei către instituțiile publice și/sau private și către reprezentanții acestora, precum și către persoane fizice sau juridice cu care Comisia schimbă corespondență, valabilă în Anul Centenarului, prevăzut în anexa la regulament.

Art. 5 prevede că activitatea Comisiei este condusă de președintele acesteia, iar președintele Comisiei este desemnat dintre membrii acesteia, prin vot secret, pe baza a cel puțin două propuneri formulate de către membrii Comisiei.

Art. 6 dispune că președintele Comisiei are următoarele atribuții principale:

– primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei;

– stabilește locul, data și ora ședințelor Comisiei;

– înainte de începerea fiecărei întruniri reamintește celor prezenți prevederile referitoare la conflictul de interese aplicabil membrilor Comisiei și secretarului acesteia;

– deschide, conduce și închide ședințele Comisiei;

– coordonează activitatea Comisiei și a secretarului acesteia;

– semnează, alături de ceilalți membri ai Comisiei și de secretarul acesteia, documentele rezultate din activitatea sa;

– întocmește recomandări cu caracter general la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă;

– întocmește rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea Comisiei, pe care le înaintează prim-ministrului.

În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Comisiei are dreptul la un singur vot în procesul de luare a deciziilor în cadrul acesteia.

Art. 7 stabilește faptul că în exercitarea atribuției de deschidere, conducere și închidere a ședințelor Comisiei, președintele:

– face prezența membrilor Comisiei și apelul părților citate, dacă este cazul, la începutul fiecărei ședințe. Prezența se consemnează în procesul-verbal de ședință;

– conduce dezbaterile, dă cuvântul părților, precum și celorlalți membri ai Comisiei;

– asigură disciplina ședinței.

Art. 8 dispune faptul că președintele Comisiei organizează evidența și circuitul documentelor gestionate de aceasta.

Documentele primite, întocmite pentru uz intern, precum și cele expediate de Comisie se înregistrează într-un registru de evidență a documentelor. Iar, documentele deținute, create sau primite de Comisie se păstrează în dosare organizate pentru fiecare cauză primită pentru soluționare, precum și pentru fiecare problematică stabilită de către aceasta.

Art. 9 prevede că persoanele care asigură secretariatul tehnic al Comisiei au următoarele atribuții:

– primesc și înregistrează documentele adresate Comisiei în registrul de evidență a documentelor;

– convoacă membrii Comisiei, precum și orice altă persoană, la solicitarea președintelui acesteia;

– redactează și semnează toate documentele emise de Comisie, alături de membrii acesteia, și țin evidența acestor documente;

– primesc și transmit corespondența Comisiei;

– păstrează arhiva Comisiei;

– efectuează alte lucrări necesare desfășurării activității Comisiei, din dispoziția președintelui acesteia.

Registrul de evidență a documentelor va fi conceput și completat astfel încât să reflecte, pentru fiecare document înregistrat, numărul curent și data intrării-ieșirii la/de la Comisie, expeditorul sau destinatarul, numărul de înregistrare acordat de expeditor, după caz, conținutul pe scurt, precum și alte elemente considerate necesare. Secretarul Comisiei nu are drept de vot.

Conform art. 10, lucrările fiecărei ședințe a Comisiei se consemnează într-un proces-verbal distinct și pot fi înregistrate și pe suport audiovideo, la solicitarea oricărei persoane participante la ședință, cu acordul celorlalte persoane prezente, consemnat în scris.

Procesul-verbal de ședință se redactează în timpul ședinței și se semnează la final de toți membrii prezenți și de secretar.

Audierea se consemnează într-un proces-verbal distinct, care conține întrebările formulate de membrii Comisiei sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 din H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, precum și răspunsurile persoanei audiate.

Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la audieri.

Secț. a 2-a („Drepturile și obligațiile membrilor și ale secretariatului tehnic al Comisiei”)

Art. 11 dispune că în desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor, membrii Comisiei de disciplină, precum și persoanele din cadrul secretariatului tehnic au dreptul de acces la informațiile și datele necesare soluționării sesizărilor adresate Comisiei.

Art. 12 prevede că membrii Comisiei, persoanele din cadrul secretariatului tehnic, precum și celelalte persoane care efectuează procedura de cercetare administrativă sunt remunerate pentru activitatea lor, în condițiile prevăzute de H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

Sediul și logistica necesare pentru desfășurarea activității Comisiei și a secretariatului tehnic al acesteia sunt asigurate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Cheltuielile legate de citarea părților prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și alte cheltuieli care au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor secretariatului tehnic al Comisiei, în vederea desfășurării activității acesteia, se suportă din bugetul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 13 stabilește faptul că în desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor, membrii Comisiei și persoanele din cadrul secretariatului tehnic au următoarele obligații:

– de a efectua cercetarea administrativă numai în baza unei sesizări formulate în scris, în limitele și raportat la obiectul acesteia;

– de a respecta principiile independenței, stabilității în cadrul Comisiei, integrității, obiectivității și imparțialității în analizarea faptelor și luarea deciziilor;

– de a respecta și aplica legislația în vigoare, principiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, precum și procedura disciplinară prevăzută în capitolul III din hotărârea Guvernului sus-menționată;

– de a respecta regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și de a aplica prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese;

– de a depune la prima ședință a Comisiei pentru analizarea oricărei sesizări adresate acesteia o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 14 alin. (1) din H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

– de a actualiza declarația pe propria răspundere prevăzută la lit. e) potrivit prevederilor H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

– de a participa la ședințele de lucru ale Comisiei;

– de a respecta confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

– de a nu își exprima public opiniile cu privire la procedurile aflate în derulare;

– de a evita, pe durata procedurii de cercetare administrativă, orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

– de a aduce la cunoștința președintelui Comisiei de disciplină orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea.

Mai mult, conform art. 14, prezența membrilor Comisiei la locul, data și ora stabilite pentru fiecare ședință de lucru a acesteia este obligatorie.

Fiecărui membru titular al Comisiei îi corespunde un membru supleant, în ordinea desemnării acestora prin decizia prim-ministrului privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența membrului titular corespunzător din Comisia de disciplină, în condițiile art. 4 alin. (2) și art. 20 alin. (2) din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Comisiei au obligația informării președintelui acesteia cu privire la absența din motive obiective de la ședințele de lucru. Informarea se depune în scris cu cel puțin două zile înaintea ședinței la secretariatul tehnic al Comisiei. În cazul în care membrul Comisiei care absentează din motive obiective nu depune informarea în termenul prevăzut, ședința Comisiei se amână pentru o altă dată și oră care vor fi stabilite și comunicate conform prevederilor legale în vigoare și ale regulamentului.

În plus, art. 15 prevede că membrii Comisiei au obligația de a-și exprima opinia prin vot în cadrul activităților Comisiei, atunci când deciziile se iau prin vot. Astfel, membrii Comisiei au obligația de a participa la procesul decizional. Opiniile separate exprimate de membrii Comisiei sunt redactate și semnate de către aceștia, cu prezentarea considerentelor pe care acestea se sprijină.

Art. 16 dispune că în cadrul ședințelor Comisiei, persoanele participante au obligația de:

– a respecta disciplina ședințelor și de a lua cuvântul numai în ordinea stabilită de președintele Comisiei;

– a evita folosirea unor expresii jignitoare și calomnioase, precum și dezvăluirea unor aspecte ale vieții private.

 

Capitolul III („Dispoziții finale”)

 

Potrivit articolului final, art. 17, regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României.

Regulamentul nr. 966/2018 de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici. Prezentare generală was last modified: iulie 30th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter