Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacţionare

14 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 426

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Sumar

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare

(M. Of. nr. 1040 din 7 decembrie 2018)

Se stabilesc normele cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, piețelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacționare (SMT) și sistemelor organizate de tranzacționare (SOT) în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

 

În M. Of. nr. 1040 din 7 decembrie 2018 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.

Astfel, prin respectivul regulament se stabilesc normele cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, piețelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacționare (SMT) și sistemelor organizate de tranzacționare (SOT) în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.

 

Structura

 

– Titlul I („Dispoziții generale”);

Conferintele Video Universul Juridic

– Titlul II („Operatorii de piață și piețele reglementate”);

– Cap. I („Autorizarea și retragerea autorizației operatorului de piață și a pieței reglementate”);

Secț. 1 („Capitalul și resursele financiare”);

Secț. a 2-a („Obiectul de activitate al operatorului de piață”);

Secț. a 3-a („Structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor”);

Secț. a 4-a („Administrarea și conducerea operatorului de piață”);

Secț. a 5-a („Schimbarea sistemului de administrare a operatorului de piață”);

Secț. a 6-a („Atribuțiile Consiliului de administrație/Consiliului de Supraveghere al operatorului de piață”);

Secț. a 7-a („Mecanisme de control intern”);

Secț. a 8-a („Dotarea tehnică și resursele”);

Secț. a 9-a („Modificări în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață și a pieței reglementate”);

Secț. a 10-a („Retragerea și suspendarea autorizației operatorului de piață și a pieței reglementate”);

Secț. a 11-a („Fuziuni și divizări”);

– Cap. II („Cerințe privind funcționarea operatorului de piață și a pieței reglementate”);

Secț. 1 („Accesul participanților pe piața reglementată”);

Secț. a 2-a („Admiterea, suspendarea sau retragerea la/de la tranzacționare a instrumentelor financiare pe piața reglementată”);

Secț. a 3-a („Monitorizarea respectării regulilor pieței reglementate și depistarea abuzului de piață”);

Secț. a 4-a („Mecanisme de întrerupere a tranzacționării”);

Secț. a 5-a („Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare în cadrul pieței reglementate”);

– Cap. III („Supravegherea operatorilor de piață”);

Secț. 1 („Raportări privind activitatea operatorului de piață”);

Secț. a 2-a („Raportări privind activitatea pieței reglementate”);

– Titlul III („SMT și SOT”);

– Cap. I („Constituirea și funcționarea SMT și SOT”);

Secț. 1 („Aprobarea constituirii SMT și SOT”);

Secț. a 2-a („Tranzacționarea și finalizarea tranzacțiilor în cadrul unui SMT/SOT”);

Secț. a 3-a („Monitorizarea respectării regulilor unui SMT/SOT și depistarea abuzului de piață”);

Secț. a 4-a („Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare în cadrul unui SMT/SOT”);

– Cap. II („Supravegherea SMT și SOT”);

– Titlul IV („Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la ASF”);

– Titlul V („Dispoziții tranzitorii și finale”);

– Anexa nr. 1 („Opis documente pentru autorizarea operatorului de piață . . . . . . . . . . ^1”);

– Anexa nr. 2 („Opis documente pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață . . . . . . . . . .1”);

– Anexa nr. 3 („Opis documente pentru autorizarea modificării capitalului social al operatorului de piață ca urmare a fuziunii/divizării . . . . . . . . . . 1”);

– Anexa nr. 4 („Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1 alin. (1), prin regulament se stabilesc norme cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, piețelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacționare (SMT) și sistemelor organizate de tranzacționare (SOT), în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Autoritatea competentă să aplice prevederile acestui regulament este reprezentată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, așa încât deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor entităților anterior menționate la vor fi eliberate de către ASF în baza prevederilor regulamentului, în termen de maximum 6 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului. Face excepție cazul în care Legea nr. 126/2018, prevederile regulamentului sau reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE stabilesc un alt termen.

De asemenea, orice solicitare a ASF de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial în vederea autorizării/aprobării suspendă termenele prevăzute regulament, acestea reluându-și cursul de la data depunerii respectivelor informații sau modificări. Depunerea nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării ASF, sub sancțiunea respingerii cererii.

Potrivit art. 4, pentru a funcționa legal, un operator de piață are obligația să solicite ASF autorizația de funcționare în vederea organizării și administrării piețelor reglementate de instrumente financiare, iar acordarea acestei autorizații se va face cu condiția ca acesta să solicite și autorizarea cel puțin a unei piețe reglementate.

Autorizarea operatorului de piață și a pieței reglementate este acordată numai dacă ASF consideră că atât operatorul de piață, cât și sistemul/sistemele de tranzacționare a instrumentelor financiare îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament, în vreme ce decizia de autorizare a pieței reglementate va include și aprobarea reglementărilor adoptate de operatorul de piață pentru organizarea și funcționarea respectivei piețe. Pe de altă parte, în situația respingerii cererii depuse de operatorul de piață, ASF emite o decizie motivată pe care o notifică acestuia, iar aceasta poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

Conform art. 9, ASF nu poate acorda autorizația unui operator de piață, dacă acesta nu dispune de capital social, respectiv capital inițial, care să reprezinte echivalentul în lei a minim 5 milioane euro, calculat la cursul de referință comunicat de BNR la data depunerii cererii. Capitalul social al unui operator de piață, persoană juridică română, trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.  De asemenea, operatorul de piață își păstrează fondurile bănești și instrumentele financiare la instituții de credit care își au sediul social în România sau în alte state membre și care sunt supuse supravegherii prudențiale efectuate de către autoritățile competente.  Totodată, acesta are obligația de a se asigura și are responsabilitatea integrală că expunerea sa globală la risc față de oricare instituție de credit în care își păstrează activele financiare se încadrează în limite de concentrare acceptabile.

Potrivit art. 15, activitatea de administrare a piețelor reglementate/SMT/SOT se realizează cu respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 126/2018, de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584.

Pe de altă parte, din categoria activităților conexe desfășurate de operatorul de piață fac parte următoarele:
– realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;

– servicii de sondare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;

– serviciile de publicitate pentru participanții locurilor de tranzacționare administrate de un operator de piață și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe locurile de tranzacționare administrate de un operator de piață, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.;

– furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse în legătură cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții locurilor de tranzacționare administrate de acesta și/sau clienții finali ai acestora;

– organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe locurile de tranzacționare administrate de operatorul de piață, realizarea de cursuri, colocvii, seminare, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piață, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;

– administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

– constituirea și administrarea SMT/SOT.

Potrivit art. 18, administrarea unui operator de piață va fi încredințată unui consiliu de administrație sau, unui consiliu de supraveghere, format din cel puțin 5 membri persoane fizice, iar modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere vor fi stabilite în actul constitutiv al societății.

Pe de altă parte, conducerea efectivă a operatorului de piață trebuie să fie asigurată de minim două persoane fizice – directori, sau de minimum 3 membri ai directoratului, în funcție de tipul de administrare a operatorului de piață. Directorii sau Membrii directoratului trebuie să încheie cu operatorul de piață contract de mandat conform prevederilor Legii nr. 31/1990.

Conform art. 52, admiterea, suspendarea și retragerea la/de la tranzacționare a instrumentelor financiare se realizează cu respectarea prevederilor art. 147 alin. (2) lit. c) și art. 148-150 din Legea nr. 126/2018 și ale art. 80 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Astfel, condițiile minime pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată/SMT a instrumentelor financiare derivate trebuie să includă cel puțin următoarele:

– particularitățile contractului derivat să respecte prevederile art. 148 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

– termenii contractului trebuie să fie clari și să permită o corelare între prețul instrumentului financiar derivat și prețul activului suport;

– prețul activului suport trebuie să fie public;

– suficiente informații specifice, necesare pentru a evalua instrumentul financiar derivat;

– acordurile pentru determinarea prețului de decontare a contractului cu instrumente financiare derivate trebuie să asigure faptul că prețul reflectă în mod adecvat prețul activului suport și minimizează posibilitățile de manipulare;

– atunci când un instrument financiar derivat impune livrarea activului suport în schimbul decontării fondurilor bănești:

1. trebuie să existe proceduri adecvate privind decontarea și livrarea activului suport;

2. trebuie să existe mijloace adecvate pentru obținerea de informații relevante, corecte și actualizate referitoare la activul suport.

Operatorul de piață are obligația să transmită ASF toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și deciziile directorilor/membrilor directoratului referitoare la activitatea de administrare a piețelor financiare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au avut loc ședințele.

De asemenea, anual trebuie trasnmise către ASF următoarele:

– situația financiară anuală;

– raportul auditorului financiar;

– raportul auditorului intern;

– raportul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;

– raportul de activitate al operatorului de piață întocmit de directori/membrii directoratului și aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.

Conform art. 72, este interzis S.S.I.F. și operatorilor de piață să administreze un SMT sau un SOT înainte de a solicita ASF și de a obține aprobarea constituirii respectivului SMT/SOT, iar cei care pot solicita constituirea unui SMT/SOT sunt:

– operatorii de piață;

– instituțiile de credit;

– societățile de servicii de investiții financiare care au un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 euro.

Cererea operatorului de piață/S.S.I.F. privind aprobarea constituirii și administrării SMT/SOT trebuie să fie însoțită de informațiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, precum și de alte documente.

ASF este în drept să retragă aprobarea de constituire și administrare a unui SMT/SOT în următoarele situații:

– la cererea operatorului de piață/S.S.I.F.;

– dacă operatorul de piață/S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza aprobării constituirii și administrării SMT/SOT;

– dacă aprobarea constituirii SMT/SOT a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

– dacă operatorul de piață/S.S.I.F. a încălcat prevederile Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament și ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE cu privire la administrarea unui SMT/SOT;

– dacă SMT/SOT nu a început să funcționeze în termen de maximum 6 luni de la aprobarea constituirii și administrării acestuia de către operatorul de piață/S.S.I.F. sau dacă în cadrul acestuia nu s-au efectuat tranzacții pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

 

Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare was last modified: decembrie 13th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter