Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF – modificări (Regulament ASF nr. 26/2020)

26 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 87
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF

(M. Of. nr. 1.006 din 15 decembrie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Regulament ASF nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF

 

(M. Of. nr. 1132 din 25 noiembrie 2020)

 

 – introduce: art. 82^7 pct. 5^4-5^8, art. 82^8-82^13;

– modifică: art. 43 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 1132 din 25 noiembrie 2020 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

Vă prezentăm, în continuare, modificarea, dar și completările aduse Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF.

 

Art. 82^7 pct. 5^4-5^8 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82^7, după pct. 5^3 se introduc cinci noi puncte, pct. 5^4-5^8, cu următorul cuprins:

5^4. asistă membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F. în procesul de analiză și formulare de opinii de specialitate, observații și propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. supuse analizei, aprobării/informării în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F.;

5^5. întocmește analize, situații, sinteze și materiale-suport cu privire la subiectele supuse analizei, aprobării/informării în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F., pentru membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F.;

5^6. identifică, din studiul documentelor supuse analizei în ședințele Consiliului A.S.F. și în ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F. sau din subiectele supuse dezbaterii, aspectele care nu sunt fundamentate sau reglementate corespunzător și formulează observații și propuneri în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare;

5^7. asigură secretariatul comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F., împreună cu salariații desemnați din cadrul structurilor organizatorice implicate;

5^8. urmărește și asigură un flux operațional optim între structurile organizatorice și membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F. al documentelor și înscrisurilor solicitate privind ședințele Consiliului A.S.F. și ședințele comisiilor-suport care funcționează pe lângă Consiliul A.S.F., respectând prevederile reglementărilor interne în vigoare referitoare la caracterul documentelor operaționale prezentate în cadrul ședințelor Consiliului A.S.F. și ședințelor comisiilor-suport;

 

 

 

Art. 82^8- 82^13

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. IV, după secțiunea a 5^2-a se introduc două noi secțiuni, secțiunea a 5^3-a, cuprinzând articolele 82^8-82^10, și secțiunea a 5^4-a, cuprinzând articolele 82^11-82^13, cu următorul cuprins:

SECȚIUNEA 5^3: Serviciul administrare resurse umane

Art. 82^8

Serviciul administrare resurse umane are ca obiectiv asigurarea gestiunii curente a resurselor umane prin planificarea resurselor umane, administrarea posturilor și monitorizarea mișcărilor de personal, recrutarea și selecția salariaților, întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale și a registrului de evidență a salariaților, precum și asigurarea suportului pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale și perfecționarea profesională.

Art. 82^9

Atribuțiile specifice Serviciului administrare resurse umane sunt:

1. în baza analizei și a dispoziției președintelui A.S.F., precum și a propunerilor primite de la direcții/servicii, aprobate de către președinte/prim-vicepreședinte/vicepreședinții de sector, sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentației privind modificarea organigramei A.S.F., a numărului total de posturi și a statului de funcții, conform prevederilor legale;

2. asigură întocmirea documentației privind recrutarea și selecția pentru ocuparea posturilor vacante, a celor temporar vacante și a promovărilor în funcții de conducere;

3. întocmește contractele individuale de muncă și actele adiționale la acestea pentru salariații A.S.F.;

4. întocmește documentele privind angajarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă pentru salariații A.S.F.;

5. administrează matricele funcțiilor de conducere și de execuție și benzile de salarizare aferente, conform prevederilor legale;

6. solicită și centralizează fișele de post, ține evidența acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;

7. întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale personalului contractual din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

8. gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă și la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii; înregistrează în baza de date online contractele individuale de muncă prin programul Revisal; răspunde de efectuarea acestei atribuții corect și în termenul legal;

9. asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaților, în baza cererilor aprobate ale acestora de către șeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia;

10. asigură notificarea înlocuitorilor de drept sau la cerere pentru ocupanții funcțiilor de conducere care se află temporar în imposibilitatea de exercitare a funcțiilor din motive de concedii de odihnă sau alte concedii;

11. asigură evidența tuturor tipurilor de concedii: concedii de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată și interese personale, aprobate conform prevederilor legale;

12. verifică foile de prezență colectivă (pontajul centralizator) lunar întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F.;

13. întocmește și vizează legitimații de serviciu și cartele de pontaj și urmărește recuperarea lor la încetarea/modificarea raporturilor de muncă ale personalului A.S.F.;

14. eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale;

15. asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate; eliberează angajaților, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Națională de Pensii Publice din România;

16. solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale salariaților, în condițiile legii și reglementărilor interne ale A.S.F;

17. pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale salariaților, întocmește planul de perfecționare profesională pe anul în curs la nivelul A.S.F., conform legislației în vigoare, și ține evidența la zi a studiilor și a cursurilor de perfecționare profesională a salariaților A.S.F.;

18. întocmește referate și decizii ale președintelui A.S.F. privind sancționarea disciplinară a salariaților A.S.F., pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;

19. centralizează date statistice referitoare la salariații din cadrul A.S.F. în vederea luării unor decizii în ceea ce privește strategia de personal;

20. întocmește statul de personal/funcții ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de salariați, drepturile salariale lunare sau noi salariați;

21. întocmește diferite evidențe sau situații statistice privind salariații, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare etc., la cererea președintelui A.S.F.;

22. întocmește note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către directorii de direcții/șefii serviciilor independente și aprobate de către președintele A.S.F., referitoare la reorganizarea activității, înființări, desființări sau transformări de posturi, și a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării, prin hotărâre/regulament, după caz, de către Consiliul A.S.F.;

23. asigură comunicarea dintre conducerea A.S.F. și salariați cu privire la: drepturile salariale, prevederile regulamentului intern, dispoziție referitoare la organizarea activităților;

24. asigură soluționarea petițiilor personalului A.S.F., în domeniul raporturilor de muncă, urmărind îmbunătățirea relațiilor de dialog social dintre conducerea A.S.F. și reprezentanții sindicatului și cei ai salariaților;

25. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

Art. 82^10

Relațiile funcționale ale Serviciului administrare resurse umane sunt:

1. de subordonare față de președintele A.S.F.;

2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.

 

SECȚIUNEA 5^4: Compartimentul de securitate și sănătate în muncă

Art. 82^11

Compartimentul de securitate și sănătate în muncă are ca obiective asigurarea securității și protecția sănătății personalului A.S.F., prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea personalului, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Art. 82^12

Atribuțiile specifice Compartimentului de securitate și sănătate în muncă sunt:

1. organizează, coordonează și conduce activitățile pe linie de securitate și sănătate în muncă (SSM) și de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) în toate locațiile în care A.S.F. își desfășoară activitatea;

2. elaborează, actualizează și implementează procedurile și regulamentele interne privind securitatea și sănătatea în muncă;

3. gestionează relația cu cabinetele de medicina muncii și identifică și evaluează riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională a personalului A.S.F., elaborează și actualizează Planul de prevenire și protecție pentru toate posturile de lucru ale A.S.F. și monitorizează starea de sănătate a angajaților A.S.F. prin: examene medicale la angajare, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic și examen medical la reluarea activității;

4. participă la auditarea domeniilor securității și sănătății în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor, gestionează relația cu organele de specialitate (inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare ITM, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare ANOFM, etc.), stabilește, dispune și urmărește punerea în aplicare a măsurilor corective în urma activităților de audit ale organelor de specialitate (ITM, ANOFM etc.);

5. realizează evidența cu privire la locurile de muncă cu condiții deosebite de accidente de muncă, asigurându-se în permanență că acestea sunt dotate cu materialul necesar protecției muncii și că sunt în stare de funcționare, informând conducerea ierarhică asupra deficiențelor constatate;

6. verifică, în permanență, starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță, informând conducerea A.S.F., în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă, și propune măsuri de prevenire și protecție în consecință;

7. participă la cercetarea evenimentelor și accidentelor de muncă, conform competențelor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare;

8. întocmește documentațiile cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniile securității și sănătății în muncă și în cel de prevenire și stingere a incendiilor, elaborează Programul de instruire-testare a salariaților și verifică periodic modul de respectare a reglementărilor SSM și PSI de către întreg personalul din structurile A.S.F.;

9. organizează activitatea de prevenire a riscurilor privind protecția salariaților A.S.F. în domeniile SSM și PSI, având atribuții și obligații specifice pe linia situațiilor de urgență.

Art. 82^13

(1) Relațiile funcționale ale Compartimentului de securitate și sănătate în muncă sunt:

1. de subordonare față de președintele A.S.F.;

2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.

(2) Compartimentul de securitate și sănătate în muncă se află în coordonarea operațională a șefului Structurii de securitate a A.S.F.

 

Art. 43 alin. (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2)  La lucrările Comitetului executiv pot să ia parte directorul Direcției juridice, directorul Direcției resurse umane, directorul Direcției financiar-administrative sau înlocuitorii acestora, precum și alți salariați ai A.S.F., în calitate de invitați.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) La ședințele Comitetului executiv participă și alți salariați desemnați de către președintele A.S.F.

Regulamentul ASF nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF – modificări (Regulament ASF nr. 26/2020) was last modified: noiembrie 26th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter