Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României – modificări (Regulamentul BNR nr. 6/2016)

19 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2640

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul BNR nr. 4/2014
(M. Of. nr. 602 și 602 bis din 13 august 2014; cu modif. și compl. ult.)
Regulamentul BNR nr. 6/2016
(M. Of. nr. 814 din 14 octombrie 2016)
modifică: art. 57 alin. (1) lit. b); art. 57 alin. (4); art. 58; art. 74 alin. (2); Anexa nr. V.3
abrogă: art. 51 lit. b) – e) și g) – i); art. 52-56; art. 57 alin. (1) lit. a); art. 59 și 61; Anexele nr. V.1, V.2, V.4, V.6 și V.8

În M. Of. nr. 814 din 14 octombrie 2016, a fost publicat Regulamentul BNR 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 51 lit. b) – e) și g) – i) din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 lit. b) – e) și g) – i) prevedeau faptul că în sensul respectivului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) plată – transmiterea unei sume de bani către un terț:

b1) în vederea achitării parțiale sau totale a unui debit;

b2) în situația acordării unui credit sau constituirii unui alt tip de creanță;

b3) cu titlu de transfer fără contraprestație;

c) încasare – primirea unei sume de bani de la un terț în una dintre situațiile prevăzute la lit. b);

d) raportori – rezidenți care au obligația de a raporta date la Banca Națională a României, în baza respectivului regulament;

e) operațiuni de natura balanței de plăți – tranzacții economice și financiare între rezidenți și nerezidenți de natura celor menționate la lit. a), implicând încasări sau plăți, compensări în natură sau valorice și alte asemenea operațiuni;

(…)

g) investiție de portofoliu – investiție în valori mobiliare de natura acțiunilor, obligațiunilor și a altor titluri de natura acestora (certificate de depozit negociabile, obligațiuni cu cupon zero, obligațiuni convertibile, obligațiuni cu dobândă indexabilă, bonuri de tezaur și altele asemenea), efectuată în scopul plasării temporare de fonduri pe piața de capital; de regulă, nu conduce la exercitarea de către deținători a unei influențe manageriale asupra emitentului; în cazul acțiunilor, sunt luate în considerare deținerile de sub 10% din valoarea capitalului social subscris al emitentului;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

h) transferuri neutre – operațiuni care implică mișcări în conturile Nostro sau Loro ale instituțiilor de credit, fără a constitui operațiuni de natura balanței de plăți, de exemplu operațiuni valutare între rezidenți sau operațiuni valutare între nerezidenți;

i) operațiuni nemonetare – operațiuni de natura balanței de plăți, care se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring și altele asemenea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 lit. b) – e) și g) – i) Abrogate.

 

Art. 52 – 56 din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 – 56 prevedeau faptul că rezidenții au obligația de a raporta toate operațiunile de natura balanței de plăți, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operațiunile derulate prin instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparținând Spațiului Economic European, precum și din statele terțe), denumite în continuare instituții de credit, cât și pentru operațiunile derulate prin instituții de credit nerezidente, prin alți intermediari financiari rezidenți sau nerezidenți, precum și pentru cele în relație directă cu nerezidenții.

La efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația de a completa formularul „Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE)“ pus la dispoziție de către instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plății, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE prezentat în anexa nr. V.1 se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru ordonatorul plății. Pentru efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, a cărei valoare este mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data plății, instituțiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerințelor proprii.

În cazul unei plăți ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația transmiterii formei electronice a formularului DPE, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății.

În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituții de credit, pentru plăți către nerezidenți, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice și numai pentru sumele egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății.

Pentru plățile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declarație de plată externă și se completează numai pentru plățile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plății de către client sau instituția de credit, în funcție de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucțiunilor de completare.

De asemenea, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația să completeze formularul „Declarație de încasare externă (DIE)” pentru orice încasare de la nerezidenți, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se completează letric în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru client sau într-o formă electronică agreată de client și instituția de credit.

Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE și în cazul depunerilor de valută în numerar la instituțiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenți, numai pentru sumele egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data depunerii.

Pentru echivalarea în euro a altor monede, în vederea determinării pragului de 50.000 euro, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plății, respectiv creditării contului.

În fine, răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor completate în formularele DPE și DIE revine clienților instituțiilor de credit, titulari ai operațiunilor respective. Instituțiile de credit au obligația să urmărească completarea corectă a formularelor DPE și DIE de către clienți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52-56 –Abrogate.

 

Art. 57 alin. (1) lit. a) din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 57 alin. (1) lit. a) prevedea faptul că instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României – Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României:

a) datele și informațiile cuprinse în formularele DPE și DIE; raportarea se va efectua lunar, până la data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (1) lit. a) – Abrogată.

 

Art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 57 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României – Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României:

b) totalitatea încasărilor și plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții (cu excepția schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii), soldurile activelor și pasivelor financiare pe termen scurt în relație cu nerezidenții, transferurile neutre, precum și valoarea agregată a tranzacțiilor, efectuate în numele și contul clienților, în valoare mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data tranzacției, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (1) lit. b) dispune următoarele: instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României – Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României:

b) totalitatea sumelor de încasat/încasărilor și sumelor de plătit/plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții, cu excepția operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, precum și soldurile activelor și pasivelor financiare în relație cu nerezidenții, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea”.

 

Art. 57 alin. (4) din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 57 alin. (4) stabilea faptul că casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operațiunile proprii de natura balanței de plăți, cât și pe cele ale cooperativelor din rețea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat datele și informațiile statistice prevăzute la alin. (1), atât pentru operațiunile proprii, cât și pentru cele ale cooperativelor din rețea”.

 

Art. 58 din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 prevedea faptul că datele transmise letric și electronic la Banca Națională a României – Direcția statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu anexa nr. V.5, se integrează în balanța de plăți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 stabilește următoarele:

Informațiile statistice cuprinse în anexa nr. V.5 se transmit electronic de către Ministerul Finanțelor Publice la Banca Națională a României – Direcția statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea”.

 

Art. 59 și 61 din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 și 61 prevedeau faptul că rezidenții care realizează operațiuni nemonetare au obligația să raporteze letric aceste tranzacții la Banca Națională a României – Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea și transmiterea anexei nr. V.6.

De asemenea, persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligația să raporteze letric la Banca Națională a României – Direcția statistică tranzacțiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.8.

Obligația de raportare pentru ambasade, consulate și alte reprezentanțe ale României în străinătate, precum și pentru entitățile din străinătate ce aparțin persoanelor juridice române fără a avea statut de rezident în străinătate revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparțin.

Instituțiile de credit nu raportează în baza acestui articol.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 și 61 Abrogate.

 

Art. 74 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 4/2014 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 alin. (2) stabilea faptul că respectivul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenți: instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate, societăți de asigurare și societăți de administrare ale fondurilor de pensii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică instituțiilor de credit, societăților de servicii de investiții financiare, societăților vehicul investițional, societăților de investiții autoadministrate, societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente, societăților care administrează fonduri de pensii private rezidente și societăților de asigurare”.

 

Alte prevederi relevante

 

Anexa nr. V.3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din regulamentul modificator; datele în această nouă structură se vor transmite la Banca Națională a României începând cu luna ianuarie 2017, pentru luna de referință decembrie 2016.

Anexele nr. V.1, V.2, V.4, V.6 și V.8 se abrogă.

 

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României – modificări (Regulamentul BNR nr. 6/2016) was last modified: octombrie 18th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter