Listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România (Regulament ASF nr. 5/2015)

27 apr. 2015
1 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 5 (1 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1186

Despre

  • M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015
  • Regulamentul ASF nr. 5/2015
  • Listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Regulamentul ASF nr. 5/2015
(M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Evidența în sistemul depozitarului central a acțiunilor reprezentate,
în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin titluri de interes”)
Cap. III („Drepturi și obligații aferente acțiunilor”)
Cap. IV („Evenimente corporative”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015, s-a publicat Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Respectivul regulament a fost emis în temeiul prevederilor:

– art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile  Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectivul regulament stabilește normele aplicabile în situația listării pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, emise de o societate cu sediul în România.

Art. 2 explică semnificația termenilor și expresiilor utilizate în regulament, astfel:

Art. 2 alin. (1) prevede faptul că termenii și expresiile utilizate în Regulament au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. și compl. ult.), denumită în continuare Legea nr. 297/2004, și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF

De asemenea, art. 2 alin. (2) prevede faptul că, în sensul respectivului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acțiuni – acțiunile emise de o societate cu sediul în România;

b) acționar – persoana fizică sau entitatea de drept public ori privat care deține direct sau indirect:

(i) acțiuni ale emitentului, în nume propriu și pe seama sa;

(ii) acțiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entități juridice;

(iii) titluri de interes, caz în care titularul titlurilor de interes este considerat deținătorul acțiunilor reprezentate de titlurile de interes aferente;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

c) depozitar central– entitatea definită conform art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor, precum și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. d);

d) emitent – emitentul acțiunilor;

e) emitent al titlurilor de interes aferente acțiunilor – entitatea care a emis titlurile de interes aferente acțiunilor;

f) titluri de interes aferente acțiunilor (titluri de interes) – instrumente echivalente acțiunilor care, pe lângă drepturile și obligațiile aferente acțiunilor pe care le reprezintă, conferă deținătorului posibilitatea de a efectua decontările printr-un sistem electronic guvernat de legislația unui stat membru care prevede că decontarea acțiunilor prin sistemul de compensare-decontare se face doar prin intermediul respectivelor titluri de interese; un titlu de interes reprezintă o acțiune.

 

Cap. II („Evidența în sistemul depozitarului central a acțiunilor reprezentate, în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin titluri de interes”)

 Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Acțiunile reprezentate în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin titluri de interes, vor fi înregistrate într-un cont global special deschis pe numele emitentului de titluri de interes și pe seama deținătorilor de titluri de interes în sistemul depozitarului central, dacă emitentul titlurilor de interes este un participant la sistemul acestuia, sau, după caz, în sistemul unui participant al depozitarului central al cărui client este emitentul titlurilor de interes, distinct de orice alt cont în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni care nu sunt reprezentate prin titluri de interes.

(2) Acțiunile ce vor fi reprezentate în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația altui stat membru, prin titluri de interes, sunt indisponibilizate în contul special prevăzut la alin. (1), astfel încât acestea să nu poată fi transferate altfel decât în condițiile prevăzute la alin. (3). Emiterea titlurilor de interes în scopul facilitării decontării acțiunilor printr-un sistem electronic de compensare-decontare guvernat de legislația altui stat membru se face numai în condițiile indisponibilizării acțiunilor aferente. Retragerea titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare se face numai în condițiile ridicării indisponibilizării pentru acțiunile din contul prevăzut la alin. (1).

(3) Ulterior deschiderii contului prevăzut la alin. (1), emiterea titlurilor de interes și retragerea acestora din sistemul de compensare-decontare menționat la alin. (1) se vor realiza cu respectarea prevederilor alin. (4)-(9), fără nicio altă restricție.

(4) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare emiterii/retragerii titlurilor de interes.

(5) Transferurile menționate la alin. (4) se pot realiza între conturile aceluiași participant sau, după caz, între conturile a 2 participanți în sistemul depozitarului central.

(6) Emiterea de titluri de interes se realizează în baza cererii deținătorului de acțiuni, în conformitate cu și în condițiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes, și a confirmării de către depozitarul central sau, după caz, de către participantul la sistemul depozitarului central a efectuării transferului acțiunilor în contul special menționat la alin. (1), precum și a indisponibilizării acțiunilor respective.

(7) În cazul retragerii titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare menționat la alin. (1) la cererea deținătorului titlurilor de interes respective, transmise în conformitate cu și în condițiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes, emitentul titlurilor de interes trebuie să notifice, fără întârziere, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de retragere, astfel încât să se poată ridica indisponibilizarea pentru acțiunile aferente în vederea realizării transferului, conform alin. (5), din contul special într-un alt cont, pe numele persoanei care deținea titlurile de interes, obiect al cererii de retragere.

(8) Fiecare operațiune de indisponibilizare, respectiv de ridicare a indisponibilizării pentru acțiunile reprezentate prin titlurile de interes prin transferul acestora în sau din contul special, în sensul alin. (4)-(7), se va reflecta în sistemul depozitarului central în baza instrucțiunilor de tip „livrare fără plată” fără schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participanții implicat/implicați.

(9) Instrucțiunile de transfer prevăzute la alin. (6) și (7) vor avea întotdeauna la bază și vor fi conforme cu cererea de emitere/retragere, emitentul de titluri de interes fiind obligat să emită/să retragă titlurile de interes, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor”.

Potrivit art. 4:

„(1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) [Depozitarul central poate să mențină (…) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanți în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate] și art. 53 alin. (1) [În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a deschide și a menține subconturi pentru clienții proprii și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004] din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în situația în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de titluri de interes și pe seama deținătorilor de titluri de interes, în care sunt înregistrate și indisponibilizate acțiunile reprezentate, în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin respectivele titluri de interes.

(2) În cazul contului global special în care sunt evidențiate acțiunile reprezentate prin titluri de interes, menționat la art. 3 alin. (1), obligația de raportare efectuată conform prevederilor art. 146 alin. (6) [În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia] și (7) [Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: a) pentru un anumit instrument financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central; b) pentru toate instrumentele financiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie] din Legea nr. 297/2004 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informațiilor privind emitentul titlurilor de interes”.

 

Cap. III („Drepturi și obligații aferente acțiunilor”)

 Art. 5 are următorul conținut:

„(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor reprezentate în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin titluri de interes, revin deținătorilor titlurilor de interes. Emitentul de titluri de interes va acționa exclusiv în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de titluri de interes și numai în limita acestora și facilitează primirea și exercitarea de către deținătorii de titluri de interes a drepturilor aferente acțiunilor corespunzătoare respectivelor titluri de interes, în conformitate cu și în condițiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes și din prezentul regulament.

(2) Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru acțiunile efectuate în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de titluri de interes și numai în limita acestora, precum și în cazul în care nu acționează conform acestor instrucțiuni, în toate cazurile, în conformitate cu și în condițiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de interes.

(3) Emitentul de titluri de interes este răspunzător pentru reflectarea asupra titlurilor de interes a tuturor evenimentelor corporative care se răsfrâng asupra acțiunilor aferente”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Prevederile art. 116 alin. (1) [În cazul operațiunilor de achiziție sau înstrăinare de acțiuni, precum și în cazul oricăror alte operațiuni, care fac ca drepturile de vot deținute de o persoană să atingă, să depășească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligația să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare. Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor cu drept de vot deținute, chiar dacă exercițiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat. De asemenea, notificarea trebuie să se realizeze prin raportare la toate acțiunile de aceeași clasă, care au drept de vot], (11) [Termenul de 3 zile lucrătoare în care trebuie să se realizeze notificarea potrivit prevederilor alin. (1) se calculează începând cu ziua imediat următoare datei la care acționarul sau persoana fizică ori entitatea juridică menționată la alin. (2): a) ia cunoștință despre achiziție sau înstrăinare ori de posibilitatea exercitării drepturilor de vot, sau, având în vedere circumstanțele, ar fi trebuit să ia la cunoștință, indiferent care este data la care achiziția, înstrăinarea sau posibilitatea exercitării drepturilor de vot devine efectivă, sau b) ia cunoștință de operațiunile menționate la alin. (1), altele decât cele de achiziție sau înstrăinare precizate la lit. a)], (2) [În vederea realizării informării prevăzute la alin. (1), drepturile de vot deținute de o persoană (fizică sau juridică) se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:  a) drepturi de vot deținute de o terță persoană în nume propriu dar în contul respectivei persoane fizice sau juridice; b) drepturi de vot deținute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. c)–f) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică; c) drepturi de vot deținute de o terță persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce privește respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deținute; d) drepturi de vot deținute de o terță persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord cu privire la transferul temporar, cu titlu oneros, a respectivelor drepturi de vot; e) drepturi de vot aferente acțiunilor deținute de respectiva persoană fizică sau juridică care sunt constituite în garanție, cu condiția ca aceasta să controleze drepturile de vot și să-și declare intenția de a le exercita; f) drepturi de vot aferente acțiunilor al căror uzufruct este deținut pe viață de respectiva persoană fizică sau juridică; g) drepturi de vot aferente acțiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor, poate să le exercite fără restricții; h) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatat pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor poate să le exercite fără restricții; i) drepturi de vot deținute de o terță persoană, alta decât cea prevăzută la lit. b) și c), care acționează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică] și (6) [Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul unei persoane fizice sau juridice care deține, direct sau indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achiziționeze acțiuni la care sunt atașate drepturile de vot, deja emise de un emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată] din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de titluri de interes și al persoanelor care au dețineri constituite atât din acțiuni, cât și din titluri de interes.

(2) Pentru calcularea drepturilor de vot deținute de o persoană conform alin. (1) se ia în considerare și numărul de acțiuni corespunzătoare titlurilor de interes deținute.

(3) Deținătorul titlurilor de interes are obligația de a informa cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub pragurile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în mod concomitent, emitentul acțiunilor reprezentate prin respectivele titluri de interes, A.S.F. și piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile, în termenul prevăzut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Emitentul acțiunilor reprezentate prin titluri de interes care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoștința publicului respectiva operațiune în conformitate cu art. 105 alin. (31) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea respectivei informări”.

Conform art. 7, prevederile art. 203 [(1) O persoană care, urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei dețineri. (2) Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziția de deținător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi își majorează deținerile, astfel încât să atingă sau să depășească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acțiunilor achiziționate care depășesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent] din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de titluri de interes, cu luarea în considerare a numărului de acțiuni deținute de aceștia, inclusiv a celor reprezentate prin titluri de interes.

 

Cap. IV („Evenimente corporative”)

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Emitentul titlurilor de interes în numele căruia sunt înregistrate acțiunile reprezentate prin respectivele titluri de interes are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 6/2009.

(2) Accesul emitentului de titluri de interes la adunarea generală a acționarilor se realizează în condițiile art. 243 alin. (3) [Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie] din Legea nr. 297/2004”.

Conform art. 9, emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de titluri de interes, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a titlurilor de interes, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către emitentul acțiunilor.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Emitentul titlurilor de interes votează în adunarea generală a acționarilor în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de titluri de interes care au această calitate la data de referință stabilită conform art. 2 lit. d) [dată de referință – data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA] din Regulamentul nr. 6/2009, precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a titlurilor de interes.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) [Unui acționar і se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate] din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate, în adunarea generală a acționarilor aceluiași emitent, să exprime pentru unele dintre acțiunile reprezentate prin titluri de interes voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni reprezentate prin titluri de interes.

(3) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni pentru care emitentul de titluri de interes își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de „abținere”, în conformitate cu instrucțiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de titluri de interes comunică emitentului acțiunilor, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor reprezentate prin titluri de interes pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor”.

Potrivit art. 11, în vederea exercitării de către un deținător de titluri de interes a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de titluri de interes va transmite entității la care are deschis contul său de titluri de interes instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de titluri de interes.

Conform art. 12, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teză [Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală] din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate să împuternicească pe fiecare dintre deținătorii de titluri de interes de la care a primit instrucțiuni în conformitate cu art. 10 alin. (1) sau pe orice terț să participe și să voteze la o adunare generală a acționarilor.

Art. 13 prevede faptul că în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 7 [(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). (3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. (4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență] din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes prezintă emitentului acțiunilor o declarație pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acțiuni corespunzătoare deținerilor de titluri de interes ale persoanelor care au dat instrucțiuni.

Art. 14 prevede următoarele:

„(1) Emitentul acțiunilor plătește dividendele emitentului de titluri de interes proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca în cazul celorlalți acționari. Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de titluri de interes, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul tuturor evenimentelor corporative în legătură cu acțiunile reprezentate prin titluri de interes.

(3) Emitentul acțiunilor are obligația să facă publice rapoartele prevăzute de cap. III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (31) [În situația în care valorile mobiliare ale unui emitent pentru care România este stat membru de origine sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și pe piețe reglementate din unul sau mai multe state membre, respectiv în situația în care valorile mobiliare sunt admise la tranzacționare numai pe piețe reglementate în mai multe state membre, emitentul are obligația să transmită rapoartele prevăzute de prezentul regulament către un furnizor de servicii media care să asigure, în baza unui contract încheiat cu emitentul, difuzarea efectivă a rapoartelor către public în întreaga Uniune Europeană] și art. 122 alin. (2) [În cazul în care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care România este stat membru de origine sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și pe piețe reglementate din unul sau mai multe state membre, rapoartele întocmite în conformitate cu prevederile prezentului capitol sunt făcute publice: a) în limba română; și b) în funcție de alegerea emitentului, fie într-o limbă acceptată de autoritățile competente din statele membre gazdă, fie într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional] din același regulament”.

 

Cap. V („Dispoziții finale”)

Art. 15 prevede faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de supraveghere și protecție a investitorilor, ASF. este în drept să solicite emitentului titlurilor de interes documentele și informațiile din care rezultă deținerile și identitatea deținătorilor de titluri de interes, inclusiv, dacă este cazul, instrucțiunile date de aceștia emitentului titlurilor de interes.

Potrivit art. 16, emiterea de titluri de interes se realizează cu acordul emitentului acțiunilor.

Art. 17 prevede faptul că nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează potrivit dispozițiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

Art. 18 prevede faptul că respectivul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul ASF, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România (Regulament ASF nr. 5/2015) was last modified: aprilie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter