Președintele României: Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea art. 485 C. administrativ

20 iul. 2023
Vizualizari: 345

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis joi, 20 iulie 2023, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În continuare, redăm cererea de reexaminare, așa cum a fost publicată pe site-ul oficial:

 

București, 20 iulie 2023

 

Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ

Președintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea și completarea art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

La data de 1 iulie 2023, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea și completarea art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x nr. 562/2022).

Legea transmisă la promulgare modifică și completează art. 485 din Codul administrativ, în sensul introducerii prevederii potrivit căreia evaluarea funcționarilor publici se va face anual, prin intermediul sistemului informatic al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, începând cu data de 1 ianuarie 2025, pentru anul anterior.

Totodată, legea introduce „evaluarea nivelului competențelor digitale” în categoria elementelor ce trebuie avute în vedere la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici.

În vederea evitării unor dificultăți în aplicare, cu impact direct asupra gestionării resurselor umane de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 369 din Codul administrativ, dar și asupra carierei funcționarilor, considerăm că legea se impune a fi reexaminată de Parlament pentru motivele expuse în cele ce urmează.

1. Articolul I. pct. 1 al legii supuse reexaminării modifică alin. (1) al art. 485 din Codul administrativ, având următorul cuprins: „(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual, prin intermediul sistemului informatic al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, începând cu data de 1 ianuarie 2025, pentru anul anterior”. În forma în vigoare, alin. (1) al art. 485 din Codul administrativ prevede că: „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual”.

Potrivit expunerii de motive, scopul legii este „ca rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale să fie gestionate în mediul online, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Așadar, voința inițiatorului a fost aceea de a crea cadrul legal pentru gestionarea în mediul online doar a rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale de către ANFP, și nu a întregului proces de evaluare care se va gestiona, integral, în mediul online, așa cum reiese din conținutul normei art. I pct. 1 din legea supusă reexaminării.

Considerăm că soluția legislativă propusă nu se corelează cu celelalte prevederi ale Codului administrativ care reglementează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici. Astfel, la art. 485 alin. (2) din Codul administrativ, în forma în vigoare, se prevede că „procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și a funcționarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public”.

De asemenea, art. 17 alin. (1) din Anexa nr. 6 la Codul administrativ stabilește etapele evaluării performanțelor profesionale individuale: a) completarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale de către evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea raportului de evaluare de către persoana ierarhic superioară; d) aprobarea raportului de evaluare de către superiorul ierarhic al contrasemnatarului.

Așadar, procesul de evaluare a performanțelor profesionale din perspectiva Codului administrativ este unul complex, care implică o relaționare directă între funcționarul public și superiorul/superiorii săi ierarhici pe parcursul unui întreg an calendaristic, prin monitorizarea constantă și actualizarea, dacă este cazul, a obiectivelor individuale, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituționale.

Raportat la prevederile art. 9 și, respectiv, ale art. 27 alin. (4) din Anexa nr. 6 la Codul administrativ, după aprobare, rapoartele de evaluare se depun la dosarul profesional, al cărui regim este expres stabilit la art. 410 din Codul administrativ. Prin urmare, considerăm că este neclar care va fi rolul ANFP în evaluarea funcționarilor publici, în contextul în care acest proces vizează relația dintre angajat și angajator, fiind gestionat intern, în cadrul instituțiilor angajatoare, și care ar fi scopul unei gestiuni centralizate, în mediul online, a tuturor rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici. De asemenea, raportat la ansamblul dispozițiilor privind evaluarea performanțelor profesionale, este neclar dacă legiuitorul a intenționat dublarea sau înlocuirea gestionării acestui proces, în ansamblul lui, la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și cum anume se pot desfășura, cu respectarea legii, prin intermediul sistemului informatic al ANFP, toate etapele reglementate ale evaluării.

Mai mult, potrivit art. 485 alin. (8) din Codul administrativ, în prezent, „Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici”.

Dat fiind faptul că modificarea adusă de legea supusă reexaminării face referire doar la evaluarea anuală, apreciem necesară corelarea celor două norme, în sensul clarificării aplicabilității mecanismului nou introdus în toate cazurile în care este necesară evaluarea, inclusiv în cele prevăzute de art. 485 alin. (8) din Codul administrativ, pentru a se evita crearea în paralel a două sisteme de evaluare diferite, unul electronic, iar celălalt scriptic.

Potrivit art. 485 alin. (10) din Codul administrativ procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți se desfășoară potrivit Anexei nr. 6 din Codul administrativ care reglementează metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. În consecință, apreciem că noua soluție legislativă ar fi trebuit corelată și cu Anexa nr. 6 a Codului administrativ, printr-o detaliere a procedurilor prin care se va putea face evaluarea prin intermediul sistemului informatic al ANFP.

2. Articolul I, pct. 2 al legii supuse reexaminării introduce la art. 485 alin. (3), după lit. b), o nouă literă, lit. c, cu următorul conținut: „c) evaluarea nivelului competențelor digitale”. Totodată, la pct. 3 al art. I al legii transmise la promulgare se completează art. 485 al Codului administrativ, prin introducerea unui nou alineat, alin. (3^1) care prevede că evaluarea competențelor digitale ale funcționarilor publici se realizează prin aplicarea metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6 a Codului administrativ.

În forma în vigoare, art. 485 alin. (3) prevede: „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cuprinde următoarele elemente: a) evaluarea gradului și a modului de atingere a obiectivelor individuale; b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță”.

Astfel, legea supusă reexaminării completează elementele avute în vedere pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cu evaluarea nivelului competențelor digitale, însă, legiuitorul se limitează la a introduce această componentă, cu trimitere, pentru aplicare, la metodologia detaliată în Anexa 6 a Codului administrativ.

Însă simpla trimitere la aplicarea în mod corespunzător a prevederilor metodologiei de evaluare este insuficientă pentru îndeplinirea standardelor de claritate, predictibilitate și previzibilitate ale legii.

În primul rând, sintagma „competențe digitale” nu este definită și nici nu se face trimitere în cuprinsul Codului administrativ la aceasta, fiind un concept introdus cu titlu de noutate, care, în limbaj comun, este utilizat pentru a explica sau a descrie capacitatea unei persoane de a folosi tehnologia informației (IT). Însă, pentru a putea constitui un veritabil element de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici este necesar să fie stabilit clar ce presupune sintagma „competențe digitale” și care sunt limitele pe care le impune acest element de evaluare, necesar a fi cunoscute atât de către cel evaluat, cât și de către evaluator. O definiție este necesară cu atât mai mult cu cât procesul de evaluare se finalizează cu acordarea de calificative care sunt avute în vedere la promovarea într-o funcție publică superioară, acordarea de prime, diminuarea drepturilor salariale, eliberarea din funcția publică, având în consecință, efecte asupra parcursului profesional al funcționarului public.

În al doilea rând, dovedirea unor competențe digitale are un pronunțat caracter tehnic, aspect ce impune existența unei metodologii cu caracter special care să prevadă criterii și condiții clare de evaluare. Recurgerea la o metodologie cu caracter general nu poate fi în măsură să conducă la o evaluare obiectivă a nivelului competentelor digitale, eventualele criterii și condiții generale neputându-se aplica mutatis mutandis evaluării nivelului unor competențe digitale, dat fiind specificul acestora.

Metodologia prevăzută de Anexa 6 a Codului administrativ, în lipsa unor actualizări corelate cu introducerea noului element de evaluare, este limitată la detalierea modalităților de apreciere a performanțelor obținute de funcționarii evaluați, „prin raportarea rezultatelor obținute în mod efectiv și a criteriilor de performanță la obiectivele stabilite” și nu conține elemente, cum ar fi: proceduri, instrumente, cuantificarea rezultatelor și integrarea în rezultatul evaluării, responsabilități etc., care să poată fi asociate evaluării unor competențe digitale. Această adaptare este necesară cu atât mai mult cu cât, în unele situații, competențele digitale sunt prevăzute în fișele de post ca și condiție specifică pentru ocuparea funcției publice.

În concluzie, este necesar ca normele să fie reglementate în mod clar, previzibil și în limitele unor repere concrete astfel încât destinatarii acestora să își poată adapta în mod corespunzător conduita, pentru a se asigura aplicarea eficientă a noilor dispoziții și respectarea standardelor de calitate a legii, așa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudența Curții Constituționale cu privire la dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție,

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Sursa informației

Vezi și Președintele României: Cerere de reexaminare asupra Legii pentru completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

Președintele României: Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea art. 485 C. administrativ was last modified: iulie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.