Predarea persoanei căutate în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autorităţile implicate. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004)

26 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 122
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 38/2021

NCPP: art. 202 alin. (4) lit. b), c) și d), art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1, art. 598 alin. (1) lit. c) teza I; L. nr. 302/2004: art. 104 alin. (9), art. 113 alin. (2)

Examinând contestația formulată de persoana solicitată A., prin prisma criticilor invocate, dar și din oficiu, potrivit art. 425^1 din C. proc. pen. raportat la art. 110 din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Astfel, reglementând termenul pentru predarea persoanei solicitate, art. 23 din Decizia cadru nr. x/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre stabilește că persoana căutată trebuie predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate (alin. (1), respectiv în termen de cel mult 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare (alin. (2), iar, în situația în care predarea în acest termen este împiedicată de un caz de forță majoră în oricare dintre statele membre, autoritatea judiciară de executare și autoritatea judiciară emitentă iau imediat legătura una cu cealaltă și convin asupra unei noi date a predării. În acest caz, predarea are loc în termen de zece zile de la noua dată convenită (alin. (3).

Totodată, potrivit art. 23 alin. (4) din Decizia cadru nr. x/584/JAI, în mod excepțional, predarea poate fi suspendată temporar din motive umanitare serioase, cum ar fi existența unor motive valabile pentru a crede că aceasta ar pune în mod evident în pericol viața sau sănătatea persoanei solicitate, executarea mandatului european de arestare urmând a avea loc de îndată ce aceste motive au încetat să existe. Autoritatea judiciară de executare informează de îndată autoritatea judiciară emitentă despre acest aspect și convine cu aceasta asupra unei noi date a predării. În acest caz, predarea are loc în termen de 10 zile de la noua dată astfel convenită.

Transpunând aceste norme europene în legislația internă, art. 113 din Legea nr. 302/2004 prevede, printre altele, în alin. (1), că predarea se realizează de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de detenție, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare, pentru ca, în alin. (2), să stipuleze că, în situația în care din motive independente de voința autorităților române sau ale statului emitent, predarea nu se poate efectua în termenul stabilit de comun acord de instituțiile implicate, aceasta va avea loc în termen de 10 zile de la noua dată convenită.

În aceste condiții, devin incidente dispozițiile art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea arestării în vederea predării, pronunțându-se prin încheiere motivată, precum și cele ale alin. (10) teza finală al aceluiași articol, în conformitate cu care durata totală a acestei măsuri, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

Așadar, din interpretarea prevederilor legale anterior menționate, rezultă că, în situația în care, ulterior admiterii cererii de punere în executare a mandatului european de arestare, prilej cu care s-a dispus și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, nu se poate proceda la predarea persoanei solicitate, din motive obiective, independente de voința autorităților implicate, măsura preventivă dispusă trebuie verificată periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, fără ca durata totală a acesteia, până la predarea efectivă, să poată depăși 180 de zile.

Verificând, în acest context, actele dosarului, se constată, așa cum în mod corect a reținut și instanța de fond, că, în speță, prin Sentința penală nr. 220 din 10 decembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. x/2020, în baza art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din C. proc. pen., a fost admisă contestația la executare privind Sentința penală nr. 343 din 30 decembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. x/2019, definitivă la aceeași dată, și a fost lămurit dispozitivul acestei sentințe, în sensul că s-a dispus predarea persoanei solicitate A. în baza mandatului european de arestare emis la data de 27 noiembrie 2020 de autoritățile judiciare belgiene – Parchetul Procurorului Regal Antwerpen – Departamentul Turnhout în Dosarul nr. x.

Totodată, în temeiul art. 104 alin. (9) și 10 și art. 113 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, a fost menținută măsura arestării în vederea predării către autoritățile judiciare din Belgia a persoanei solicitate pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 14 decembrie 2020 și până la 12 ianuarie 2021, inclusiv.

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestație persoana solicitată, cauza fiind înregistrată la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, sub nr. x/2020, stabilindu-se aleatoriu termen de judecată la 05 februarie 2021.

De asemenea, se reține că, din înscrisurile depuse la dosarul de fond (adresa nr. x din 08 ianuarie 2021, Biroul Național Sirene), rezultă că, la data de 08 ianuarie 2021, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională nu demarase încă împreună cu partenerii belgieni activitățile specifice predării persoanei solicitate întrucât Sentința penală nr. 220 din 10 decembrie 2020, prin care se dispusese predarea, nu rămăsese definitivă. În acest context, s-a subliniat că, potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, predarea trebuie să aibă loc în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care se dispune predarea.

Pe de altă parte, se constată că abia ulterior înregistrării contestației ce formează obiectul prezentei cauze, termenul din 05 februarie 2021 stabilit în Dosarul nr. x/2020 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, a fost preschimbat pentru data de 21 ianuarie 2021, iar, prin Decizia nr. 35 din 21 ianuarie 2021, s-a dispus respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 220 din 10 decembrie 2020 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Raportat la aceste aspecte, se constată că instanța de fond a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 113 alin. (2) și art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 și a menținut arestarea persoanei solicitate A. pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 13 ianuarie 2021 și până la 11 februarie 2021, inclusiv, imposibilitatea predării acesteia fiind determinată de motive obiective independente de voința autorităților implicate, respectiv de faptul că, la data de 11 ianuarie 2021, Sentința penală nr. 220 din 10 decembrie 2020 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, nu rămăsese definitivă.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În plus, având în vedere data luării măsurii arestării față de persoana solicitată, respectiv 15 noiembrie 2020, se observă că sunt respectate și dispozițiile art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, până la acest moment măsura preventivă neatingând durata maximă de 180 de zile.

Deopotrivă, Înalta Curte subliniază că, din interpretarea prevederilor art. 104 alin. (6) – (11) din Legea nr. 302/2004, rezultă că măsurile preventive reglementate de art. 202 alin. (4) lit. b), c) și d) din C. proc. pen. (controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu) pot fi dispuse doar pe parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare desfășurate în fața instanței, nu și la finalizarea acesteia prin admiterea cererii formulate de autoritățile judiciare solicitante, când, odată cu încuviințarea predării, organul judiciar român trebuie să emită, de îndată și un mandat de arestare (conform alin. (13) al art. 104 din Legea nr. 302/2004), astfel încât luarea/menținerea măsurii arestării preventive față de persoana solicitată este obligatorie, iar nu facultativă.

Ca urmare, în această etapă a procedurii, ulterioară încuviințării predării, nu există posibilitatea dispunerii măsurii controlului judiciar sau a arestului la domiciliu, așa cum a solicitat contestatorul, având în vedere că predarea sa către autoritățile judiciare străine emitente ale mandatului european de arestare nu poate avea loc decât în stare de arest preventiv. În aceste condiții, Înalta Curte consideră că nu poate fi primită solicitarea contestatorului de înlocuire a măsurii arestării în vederea predării cu măsura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu.

Pentru motivele de mai sus, nefiind identificate motive de nelegalitate ori netemeinicie a hotărârii contestate, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată persoana solicitată A. împotriva Încheierii nr. 4 din 11 ianuarie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2021.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., având în vedere că se află în culpă procesuală, contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata sumei de 100 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în sumă de 313 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Predarea persoanei căutate în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate. Contestație respinsă ca nefondată (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: noiembrie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter